Wykaz Organów Technicznych PKN


Liczba KT/PK: 274
Numer KT/PK Komitet Techniczny / Podkomitet Techniczny do spraw Liczba członków KT/PK
1 Osób Niepełnosprawnych 6
2 Sportu i Rekreacji 17
3 Mikrobiologii Żywności 18
4 Techniki Świetlnej 11
5 Chłodnictwa, Pomp Ciepła, Klimatyzatorów i Sprężarek 10
6 Systemów Zarządzania 35
7 Badań Nieniszczących 15
8 Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce 8
9 Niezawodności 7
10 Zastosowań Metod Statystycznych 8
11 Telekomunikacji 14
12 Materiałów Wybuchowych i Wyrobów Pirotechnicznych 18
13 Maszyn do Robót Ziemnych i Drogowych oraz Żurawi Samojezdnych 7
14 Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego 5
15 Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Spożywczego, Handlu i Gastronomii 6
16 Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych 10
17 Pojazdów i Transportu Drogowego 16
18 Statków i Techniki Morskiej 6
19 Lotnictwa i Kosmonautyki 5
20 Skóry i Obuwia 7
21 Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników 23
22 Odzieżownictwa 15
23 Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych 5
24 Surowców Włókienniczych 5
25 Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów 10
26 Wyrobów Włókienniczych 12
27 Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych 11
28 Materiałów Ogniotrwałych 8
29 Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali 10
30 Geologii, Geofizyki i Wiertnictwa Małośrednicowego 5
31 Górnictwa Nafty i Gazu 9
33 Metalurgii Proszków 6
35 Mleka i Przetworów Mlecznych 18
36 Zbóż i Przetworów Zbożowych 9
37 Ryb i Przetworów Rybnych 4
38 Przetworów Owocowych i Warzywnych 9
39 Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych 12
40 Pasz 6
47 Pomp i Turbin Wodnych 7
48 Podstaw Budowy Maszyn 7
49 Optyki i Przyrządów Optycznych 5
50 Automatyki i Robotyki Przemysłowej 13
51 Pomiarów Przemysłowych Wielkości Nieelektrycznych 11
52 Systemów Alarmowych Włamania i Napadu 21
53 Kabli i Przewodów 28
54 Chemicznych Źródeł Prądu 5
55 Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych 18
56 Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym 8
60 Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych 5
61 Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego 13
62 Sprzętu Elektroinstalacyjnego 16
63 Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku 17
64 Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem 19
65 Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych 6
67 Elektrycznej Aparatury Medycznej 10
68 Pomiarów i Badań Wysokonapięciowych 6
69 Bezpieczeństwa Urządzeń Pomiarowych, Sterujących i Sprzętu Laboratoryjnego 9
70 Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej 10
71 Elektrycznych Przyrządów Pomiarowych do Pomiaru Wielkości Elektromagnetycznych 9
72 Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem 12
73 Projektowania i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych o Napięciu Powyżej 1 kV Prądu Przemiennego (1,5 kV Prądu Stałego) oraz Ograniczników Przepięć 6
74 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej 11
75 Bezpieczników Elektroenergetycznych 8
76 Izolatorów 10
77 Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej 16
78 Elektrotermii Przemysłowej 6
79 Transformatorów Energetycznych 9
80 Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych 16
81 Przekładników i Transformatorów Małej Mocy 7
82 Wyrobów Spirytusowych 5
87 Chowu i Hodowli Zwierząt 5
88 Żywności Mrożonej 6
90 Uprawy Roli i Ogrodnictwa 6
92 Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych 7
93 Mięsa, Jaj i ich Przetworów 7
100 Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych 13
101 Dźwignic, ich Zespołów i Części 5
102 Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych 8
103 Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych 8
104 Kompatybilności Elektromagnetycznej 31
105 Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu 7
106 Korozji i Ochrony przed Korozją Materiałów Metalowych 9
107 Technicznych Wyrobów Włókienniczych 6
108 Kruszyw i Kamienia Budowlanego 17
110 Surowców i Przetworów Zielarskich 5
111 Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych 5
112 Przekładni Zębatych 5
115 Hałasu w Środowisku 10
119 Jakości Wody - Problemy Podstawowe 6
120 Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne 9
121 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne 14
122 Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne 8
123 Badań Własności Metali 12
124 Transportu Kopalnianego 5
125 Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin 7
126 Rur Stalowych 11
127 Surowców Hutniczych i Stali 11
128 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji Metalowych i Konstrukcji Zespolonych 19
130 Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów 9
131 Dźwigów, Schodów i Chodników Ruchomych 10
132 Silników Spalinowych 5
133 Opakowań 10
135 Opakowań Metalowych i Zamknięć 5
137 Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce 12
138 Kolejnictwa 25
140 Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych 16
141 Tworzyw Sztucznych 10
142 Geosyntetyków 16
143 Elektryczności Statycznej 14
144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych 17
145 Stali Jakościowych i Specjalnych 10
146 Kształtowników Stalowych 7
153 Stalowych Blach Cienkich 6
155 Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy 7
156 Nawozów 12
157 Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy 13
158 Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne 19
159 Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy 15
160 Napędów i Sterowań Hydraulicznych 12
161 Jakości Powietrza Wnętrz 9
162 Logistyki, Kodów Kreskowych i Gospodarki Magazynowej 10
163 Lin i Transportu Linowego 9
164 Bezpieczeństwa w Górnictwie 13
165 Spawania i Procesów Pokrewnych 15
168 Wyrobów z Tworzyw Sztucznych 8
169 Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć 26
170 Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej 5
171 Sieci Komputerowych i Oprogramowania 14
172 Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań 10
173 Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych 15
175 Farb i Lakierów 11
176 Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia 18
176/3 Środków Uzbrojenia i Wyposażenia Inżynieryjnego 3
176/8 Eksploatacji Uzbrojenia i Sprzętu Marynarki Wojennej 5
176/1 Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego 3
176/2 Sprzętu Pancernego i Wojskowego Sprzętu Samochodowego oraz w zakresie Ochrony Sprzętu Technicznego przed Korozją i Starzeniem 5
176/4 Sprzętu i Środków Obrony przed Bronią Masowego Rażenia 7
176/5 Sprzętu Radiotechnicznego, Środków Łączności, Specjalnych Urządzeń Elektrotechnicznych, Techniki Świetlnej oraz Systemów i Środków Informatyki 5
176/6 Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego 3
176/7 Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów 6
177 Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego 16
179 Ochrony Cieplnej Budynków 33
180 Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów 35
181 Gospodarki Leśnej 6
182 Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych 35
183 Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych 9
184 Klejów 14
185 Ochrony Drewna i Materiałów Drewnopochodnych 8
186 Gumy i Wyrobów Gumowych 9
187 Opon, Obręczy i Zaworów 5
190 Biologii Gleby 8
191 Chemii Gleby 10
192 Ogólnych i Fizyki Gleby 7
193 Elementów Prefabrykowanych z Betonu Komórkowego i Elementów Niezbrojonych z Betonu Lekkiego Kruszywowego 12
194 Gipsu i Wyrobów z Gipsu 21
195 Prefabrykatów z Betonu 16
196 Cementu i Wapna 12
197 Płytek i Sanitarnych Wyrobów Ceramicznych 11
198 Szkła 10
199 Nawodnień, Odwodnień i Budownictwa Hydrotechnicznego 8
200 Koncentratów Spożywczych, Skrobi i Produktów Dietetycznych 6
201 Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej 14
204 Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej 6
206 Obrabiarek i Narzędzi Skrawających do Metali oraz Oprzyrządowania Przedmiotowego i Narzędziowego 6
207 Obróbki Ubytkowej i Przyrostowej oraz Charakterystyki Warstwy Wierzchniej 6
208 Napędów i Sterowań Pneumatycznych 5
210 Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych 9
211 Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie 35
212 Budowy i Utrzymania Dróg 22
213 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Betonu 10
214 Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie 13
215 Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych 16
216 Odpadów 10
219 Ciężkich Metali Nieżelaznych 6
220 Naturalnych Paliw Stałych 9
221 Górnictwa, Przeróbki i Analiz Rud 6
222 Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych 28
222/1 Paliw Płynnych 21
222/2 Asfaltów 15
222/3 Olejów Smarowych 14
223 Gazów Technicznych 7
225 Lekkich Metali Nieżelaznych 6
226 Mechanicznej Przeróbki Węgli 7
227 Górnictwa Odkrywkowego 8
229 Kawy, Herbaty i Kakao 12
230 Małych Statków 4
232 Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie 9
233 Konstrukcji Murowanych 28
234 Elementów do Pokryć Dachowych 10
235 Analizy Żywności 10
236 Części Złącznych i Narzędzi Montażowych 6
237 Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek 28
239 Jubilerstwa 13
240 Maszyn i Urządzeń do Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych 7
241 Podzespołów Elektromechanicznych 6
242 Informacji i Dokumentacji 13
243 Symboli i Znaków Graficznych 6
244 Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych 10
245 Urządzeń Transportu Ciągłego Ogólnego Stosowania 4
246 Ochrony Radiologicznej 10
247 Materiałów Medycznych i Biomateriałów 14
248 Wózków Jezdniowych 8
249 Analizy Chemicznej 10
251 Obiektów Mostowych 11
252 Projektowania Konstrukcji Murowych 14
253 Akustyki Architektonicznej 27
254 Geotechniki 17
256 Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią 12
257 Metrologii Ogólnej 12
259 Poczty 6
262 Obróbki Cieplnej Metali 5
263 Sprzętu do Gromadzenia i Usuwania Odpadów Komunalnych 5
264 Systemów Sygnalizacji Pożarowej 18
265 Komunikacji Miejskiej 6
266 Aparatury Jądrowej 6
267 Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia 6
268 Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Drewna 6
269 Bezpieczeństwa Chemicznego 12
270 Zarządzania Środowiskowego 18
271 Bankowości i Bankowych Usług Finansowych 10
273 Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających 10
274 Betonu 22
275 Techniki i Zagrożeń w Górnictwie 13
276 Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 14
277 Gazownictwa 10
277/1 Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych 5
277/2 Dystrybucji Paliw Gazowych 4
277/3 Przesyłu Paliw Gazowych 7
277/4 Użytkowania Gazu 4
278 Wodociągów i Kanalizacji 20
280 Jakości Powietrza 15
281 Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym 13
282 Techniki Światłowodowej 15
283 Materiałów Stomatologicznych 7
284 Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych 14
285 Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych 12
287 Biotechnologii 8
288 Multimediów 6
289 Ceramiki Technicznej 6
290 Technik Specjalnych w Elektryce 8
291 Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym 8
293 Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego 7
294 Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych 5
295 Sterylizacji 13
296 Dezynfekcji i Antyseptyki 6
297 Informacji Geograficznej 13
298 Geodezji 6
299 Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali 6
300 Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro 8
301 Odlewnictwa 6
302 Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia 10
303 Materiałów Elektroizolacyjnych 10
304 Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej 19
305 Społecznej Odpowiedzialności 19
306 Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności 25
307 Zrównoważonego Budownictwa 25
308 Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych 18
309 Biometrii 7
310 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności 16
311 Konserwacji Dóbr Kultury 14
312 Robót Ziemnych 7
313 Usług Ochrony przed Szkodnikami 7
314 Nanotechnologii 11
315 Facility Management 6
316 Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa 20
317 Wentylacji i Klimatyzacji 17
318 Kominów 8
319 Produktów Biobazowych 9
320 Technologii Widowiskowej 5
321 Elektronicznych Inhalatorów Nikotyny oraz Płynów do ich Uzupełniania 10
322 Materiałów Odniesienia 7
323 Usług w Ochronie Osób i Mienia 11
324 Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia 5
325 Projektowania Konstrukcji i Elementów Budowlanych ze Szkła 7
Liczba KZ: 7
Numer KZ Komitet Zadaniowy do spraw Liczba członków KZ
500 Usług Solaryjnych 5
502 Usług Chirurgii Estetycznej 8
504 Rynku Nieruchomości 4
505 Procesów Kryminalistycznych 4
506 Usług Lekarzy z Dodatkowymi Kwalifikacjami w Dziedzinie Homeopatii 4
507 Modelu Referencyjnego do Kształtowania Kompetencji Kluczowych w Szkolnictwie Podstawowym 6
508 Usług Tatuażu 5
Liczba RS: 16
Symbol RS Rada Sektorowa
RS SBD Rada Sektorowa Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
RS SCH Rada Sektorowa Sektora Chemii
RS SEK Rada Sektorowa Sektora Elektroniki
RS SEL Rada Sektorowa Sektora Elektryki
RS SET Rada Sektorowa Sektora Elektrotechniki
RS SGR Rada Sektorowa Sektora Górnictwa
RS SHT Rada Sektorowa Sektora Hutnictwa
RS SLT Rada Sektorowa Sektora Logistyki, Transportu i Opakowań
RS SMC Rada Sektorowa Sektora Maszyn i Inżynierii
RS SOB Rada Sektorowa Sektora Obronność i Bezpieczeństwa Powszechnego
RS SPU Rada Sektorowa Sektora Produktów Powszechnego Użytku
RS SRZ Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
RS STI Rada Sektorowa Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji
RS SZP Rada Sektorowa Sektora Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
RS SZŚ Rada Sektorowa Sektora Zdrowia, Środowiska i Medycyny
RS SUS Rada Sektorowa Sektora Usług
Początek strony