Zakres normy PN-EN ISO 17100:2015-06E


Powrót
Niniejsza Norma Międzynarodowa określa wymagania w stosunku do kluczowych procesów, zasobów i innych czynności, które muszą być wzięte pod uwagę przez dostawców świadczących wysokiej jakości usługi tłumaczeniowe zgodnie ze stosownymi specyfikacjami. Zastosowanie niniejszej Normy Międzynarodowej również umożliwia dostawcy usług tłumaczeniowych (TSP) wykazanie zgodności wyspecyfikowanych usług tłumaczeniowych z wymaganiami Normy oraz pozwala wykazać jego zdolność, na podstawie stosowanych procesów i dostępnych zasobów, do świadczenia usług tłumaczeniowych spełniających oczekiwania klienta, oraz zgodnych z innymi stosownymi specyfikacjami. Inne stosowne specyfikacje mogą odnosić się do wytycznych przekazanych przez klienta, wewnętrznych procedur dostawcy usług tłumaczeniowych (TSP), wszelkich istotnych kodeksów branżowych, najlepszych praktyk lub przepisów prawa. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie obejmuje swoim zakresem usług z zastosowaniem automatycznie generowanego przez systemy tłumaczenia maszynowego, nawet jeżeli zostało ono przeredagowane przez człowieka. Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania do usług tłumaczenia ustnego.
This International Standard provides requirements for the core processes, resources, and other aspects necessary for the delivery of a quality translation service that meets applicable specifications. Application of this International Standard also provides the means by which a translation service provider (TSP) can demonstrate conformity of specified translation services to this International Standard and the capability of its processes and resources to deliver a translation service that will meet the client’s and other applicable specifications. Applicable specifications can include those of the client, of the TSP itself, and of any relevant industry codes, best-practice guides, or legislation. The use of raw output from machine translation plus post-editing is outside the scope of this International Standard. This International Standard does not apply to interpreting services.
Początek strony