{"Loading OT list...":"Pobieranie listy OT...","Loading %s of %s":"Aktualizowanie %s\/%s","Refresh complete. Reloading page...":"Pobieranie uko\u0144czone. Od\u015bwie\u017canie strony..."}

Program prac PKN aktualny na dzień 2018-02-23

Odśwież (odświeżenie może zająć kilka minut)
Numer tematu normalizacyjnego Numer OT Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Planowana data publikacji
prPN-prEN 17161E
001.0.1116
KT 1 Projektowanie dla wszystkich – Dostępność po zastosowaniu podejścia „projektowanie dla wszystkich” w odniesieniu do wyrobów, dóbr i usług – Poszerzanie zakresu użytkowników
Design for All -- Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services -- Extending the range of users
Wprowadza: prEN 17161
ICS: 01.120; 11.180.01; 13.180
2019-09-03
prPN-EN 12183P
001.0.1118
KT 1 Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie -- Wymagania i metody badań
Manual wheelchairs -- Requirements and test methods
Wprowadza: EN 12183:2014
Zastępuje: PN-EN 12183:2011P
Dyrektywy: 2007/47/EC; 2008/57/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.180.10
2019-02-18
prPN-prEN ISO 12402-2E
002.0.1215
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 2: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 275 -- Wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Part 2: Lifejackets, performance level 275 - Safety requirements (ISO/DIS 12402-2:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 12402-2.2; prEN ISO 12402-2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-2:2007P; PN-EN ISO 12402-2:2007/A1:2012P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN 14904E
002.0.1167
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja
Surfaces for sports areas - Indoor surfaces for multi-sports use - Specification
Wprowadza: FprEN 14904 rev
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2016-06-14
prPN-prEN 13138-4E
002.0.1175
KT 2 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 4: Manekin do badań do stosowania w badaniach wydajności w wodzie pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania
Buoyant aids for swimming instruction - Part 4: Test manikin for in water performance testing of buoyant aids to be worn
Wprowadza: prEN 13138-4
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 97.220.40; 13.340.70
2020-03-17
prPN-prEN 13200-1E
002.0.1260
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 1: Ogólna charakterystyka widowni
Spectator facilities - Part 1: General characteristics for spectator viewing area
Wprowadza: prEN 13200-1
Zastępuje: PN-EN 13200-1:2013-02E
ICS: 97.200.10; 97.220.10; 91.040.10
2019-03-18
prPN-prEN 13814-2E
002.0.1244
KT 2 Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 2: Obsługa, konserwacja i użytkowanie
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 2: Operation, maintenance and use
Wprowadza: FprEN 13814-2
Zastępuje: PN-EN 13814:2011P
ICS: 97.200.99; 91.040.99
2019-01-16
prPN-EN 16579E
002.0.1132
KT 2 Sprzęt boiskowy -- Bramki boiskowe przenośne i zamocowane na stałe -- Wymagania dotyczące funkcjonalności, bezpieczeństwa i metody badań
Playing field equipment - Portable and permanent socketed goals - Functional, safety requirements and test methods
Wprowadza: EN 16579:2018
ICS: 97.220.40
2018-06-19
prPN-prEN 15288-1E
002.0.1271
KT 2 Baseny pływackie -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania
Swimming pools - Part 1: Safety requirements for design
Wprowadza: prEN 15288-1
Zastępuje: PN-EN 15288-1+A1:2010E
ICS: 97.220.10
2019-07-23
prPN-prEN 17164E
002.0.1275
KT 2 Ścianki wspinaczkowe do stosowania w wodzie na basenach do użytku publicznego -- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i obsługi w odniesieniu do miejsca instalacji
Climbing walls for use in the water area of public used swimming pools - Safety and operational requirements to the place of installation
Wprowadza: prEN 17164
ICS: 97.220.10
2019-09-14
prPN-prEN 13200-6E
002.0.1274
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 6: Trybuny demontowalne
Spectator facilities - Part 6: Demountable stands
Wprowadza: prEN 13200-6
Zastępuje: PN-EN 13200-6:2013-06E
ICS: 97.200.10; 97.220.10
2019-07-30
prPN-EN 12277:2016-03/prA1E
002.0.1273
KT 2 Sprzęt alpinistyczny -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Mountaineering equipment - Harnesses - Safety requirements and test methods
Wprowadza: EN 12277:2015/FprA1
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2019-07-23
prPN-prEN 15288-2E
002.0.1272
KT 2 Baseny pływackie -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące obsługi
Swimming pools - Part 2: Safety requirements for operation
Wprowadza: prEN 15288-2
Zastępuje: PN-EN 15288-2:2008E
ICS: 97.220.10
2019-07-23
prPN-prEN 13200-2E
002.0.1269
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Kryteria dla układu obszaru usług -- Część 2: Właściwości
Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics
Wprowadza: prEN 13200-2
ICS: 97.200.10; 97.220.10
2019-08-05
prPN-EN 13451-2:2016-04/prA1E
002.0.1276
KT 2 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych i poręczy
Swimming pool equipment - Part 2: Additional specific safety requirements and test methods for ladders, stepladders and handle bends
Wprowadza: EN 13451-2:2015/prA1:2017
ICS: 97.220.10
2019-10-05
prPN-prEN 13814-3E
002.0.1245
KT 2 Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Part 3: Wymagania dla kontroli podczas konstrukcji, wykonania, obsługi i użytkowania
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 3: Requirements for inspection during design, manufacture, operation and use
Wprowadza: FprEN 13814-3
Zastępuje: PN-EN 13814:2011P
ICS: 97.200.99; 91.040.99
2019-01-16
prPN-prEN 14836E
002.0.1208
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne odkrytych terenów sportowych -- Metoda badania określająca odporność na ekspozycję na działanie promieniowania ultrafioletowego w warunkach sztucznego starzenia
Surfaces for sports areas - Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Test method for the determination of the resistance to exposure to ultra violet light artificial weathering
Wprowadza: prEN 14836
Zastępuje: PN-EN 14836:2006/AC:2007E; PN-EN 14836:2006E
ICS: 97.220.10; 97.150
2018-04-03
prPN-prEN 13814-1E
002.0.1243
KT 2 Bezpieczeństwo atrakcji i urządzeń lunaparków -- Część 1: Konstrukcja i wykonanie
Safety of amusement rides and amusement devices - Part 1: Design and manufacture
Wprowadza: FprEN 13814-1
Zastępuje: PN-EN 13814:2011P
ICS: 97.200.99; 91.040.99
2019-01-16
prPN-prEN 14903E
002.0.1207
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie syntetyczne otwartych terenów sportowych -- Określanie tarcia tocznego
Surfaces for sports areas - Synthetic surfaces for outdoor sports areas - Determination of rotational friction
Wprowadza: EN 14903:2017
ICS: 97.220.10
2018-05-15
prPN-prEN 16837E
002.0.1209
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Określanie tarcia liniowego między butem a nawierzchnią
Surfaces for sports areas - Determination of linear shoe/surface friction
Wprowadza: EN 16837:2018
ICS: 97.220.10
2018-04-23
prPN-prEN 13138-2E
002.0.1291
KT 2 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do trzymania
Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held
Wprowadza: prEN 13138-2
Zastępuje: PN-EN 13138-2:2015-03E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40; 13.340.70
2020-02-26
prPN-prEN 13200-3E
002.0.1249
KT 2 Obiekty widowiskowe -- Część 3: Elementy oddzielające -- Wymagania
Spectator facilities - Part 3: Separating elements - Requirements
Wprowadza: EN 13200-3:2018
Zastępuje: PN-EN 13200-3:2006P
ICS: 97.200.10; 97.220.10; 91.040.10
2018-07-24
prPN-EN ISO 12402-10E
002.0.1281
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 10: Wybór i zastosowanie indywidualnych urządzeń wypornościowych i innych odpowiednich urządzeń
Personal flotation devices -- Part 10: Selection and application of personal flotation devices and other relevant devices (ISO/DIS 12402-10:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 12402-10; prEN ISO 12402-10
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-10:2008P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2019-12-12
prPN-EN ISO 20380E
002.0.1258
KT 2 Baseny do użytku publicznego -- Systemy wizji komputerowej do wykrywania przypadków utonięcia w basenach -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Public swimming pools - Computer vision systems for the detection of drowning accidents in swimming pools - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 20380:2016)
Wprowadza: EN ISO 20380:2017; ISO 20380:2017
ICS: 35.240.99; 97.220.10
2018-06-08
prPN-prEN 913E
002.0.1262
KT 2 Sprzęt gimnastyczny -- Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Gymnastic equipment - General safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 913
Zastępuje: PN-EN 913:2008D; PN-EN 913:2008E
Dyrektywy: 2001/95/EC; 92/59/EEC
ICS: 97.220.30
2019-05-27
prPN-prEN ISO 12402-9E
002.0.1221
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 9: Metody badań
Personal flotation devices - Part 9: Test methods (ISO/DIS 12402-9:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12402-9; ISO/DIS 12402-9.2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-9:2008P; PN-EN ISO 12402-9:2008/A1:2011E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN 14904-2E
002.0.1265
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Systemy podłogowe do wielu dyscyplin sportowych do użytku w pomieszczeniach -- Część 2: Specyfikacje
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 2: Specifications
Wprowadza: prEN 14904-2
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2019-06-17
prPN-prEN 1176-5E
002.0.1267
KT 2 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzel
Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for carousels
Wprowadza: prEN 1176-5
Zastępuje: PN-EN 1176-5:2009P; PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08P
ICS: 97.200.40
2019-07-01
prPN-prEN ISO 12402-3E
002.0.1216
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 3: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 150 -- Wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Part 3: Lifejackets, performance level 150 - Safety requirements (ISO/DIS 12402-3:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12402-3; ISO/DIS 12402-3.2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-3:2007/A1:2012P; PN-EN ISO 12402-3:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN ISO 12402-7E
002.0.1219
KT 2 lndywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 7: Materiały i komponenty -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Personal flotation devices - Part 7: Materials and components - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 12402-7:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 12402-7.2; prEN ISO 12402-7
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-7:2008/A1:2011E; PN-EN ISO 12402-7:2008P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN ISO 12402-4E
002.0.1217
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 4: Kamizelki ratunkowe, poziom użytkowania 100 -- Wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Part 4: Lifejackets, performance level 100 -- Safety requirements (ISO/DIS 12402-4:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12402-4; ISO/DIS 12402-4.2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-4:2007P; PN-EN ISO 12402-4:2007/A1:2012P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN ISO 12402-8E
002.0.1220
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 8: Wyposażenie -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Personal flotation devices - Part 8: Accessories - Safety requirements and test methods (ISO/DIS 12402-8:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12402-8; ISO/DIS 12402-8.2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-8:2008P; PN-EN ISO 12402-8:2008/A1:2011E
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN ISO 12402-5E
002.0.1218
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 5: Środki asekuracyjne (poziom 50) -- Wymagania bezpieczeństwa
Personal flotation devices - Part 5: Buoyancy aids (level 50) - Safety requirements (ISO/DIS 12402-5:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12402-5; ISO/DIS 12402-5.2
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-5:2007/A1:2012P; PN-EN ISO 12402-5:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2018-11-30
prPN-prEN ISO 10256-3E
002.0.1225
KT 2 Sprzęt ochronny stosowany w hokeju na lodzie -- Część 3: Ochraniacze twarzy
Protective equipment for use in ice hockey - Part 3: Face Protectors (ISO/DIS 10256-3:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 10256-3; ISO 10256-3:2016
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20; 97.220.20
2017-05-16
prPN-EN 748+A1E
002.0.1254
KT 2 Sprzęt boiskowy -- Bramki do piłki nożnej -- Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań
Playing field equipment - Football goals - Functional and safety requirements, test methods
Wprowadza: EN 748:2013+A1:2018
Zastępuje: PN-EN 748:2013-09E
ICS: 97.220.30; 97.220.40
2018-10-01
prPN-EN 1651E
002.0.1253
KT 2 Sprzęt paralotniowy -- Uprzęże -- Wymagania bezpieczeństwa i badania wytrzymałości
Paragliding equipment - Harnesses - Safety requirements and strength tests
Wprowadza: EN 1651:2018
Zastępuje: PN-EN 1651:2002P
Dyrektywy: 2001/95/EC; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2018-06-26
prPN-prEN 13451-11E
002.0.1257
KT 2 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 11: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań den ruchomych i pomostów przesuwnych
Swimming pool equipment - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for moveable pool floors and moveable bulkheads
Wprowadza: FprEN 13451-11
Zastępuje: PN-EN 13451-11:2014-05E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 97.220.10
2019-01-02
prPN-prEN ISO 10256-4E
002.0.1226
KT 2 Sprzęt ochronny stosowany w hokeju na lodzie -- Część 4: Ochraniacze głowy i szyi dla bramkarzy
Protective equipment for use in ice hockey - Part 4: Head and face protection for goalkeepers (ISO/DIS 10256-4:2015)
Wprowadza: ISO 10256-4:2016; FprEN ISO 10256-4
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20; 97.220.20
2017-05-16
prPN-EN ISO 20957-8E
002.0.1251
KT 2 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 8: Pedałowe symulatory chodu, symulatory wchodzenia na schody i pedałowe symulatory wspinania się -- Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods (ISO/DIS 20957-8:2016)
Wprowadza: ISO 20957-8:2017; EN ISO 20957-8:2017
Zastępuje: PN-EN 957-8:2002P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.30
2018-06-08
prPN-EN 1177E
002.0.1259
KT 2 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku
Impact attenuating playground surfacing - Methods of test for determination of impact attenuation
Wprowadza: EN 1177:2018
Zastępuje: PN-EN 1177:2009P
ICS: 97.200.40
2018-06-12
prPN-prEN 17109E
002.0.1261
KT 2 Tory linowe -- Indywidualny system bezpieczeństwa -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Ropes courses - Individual safety system - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17109
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2019-05-13
prPN-prEN 17125E
002.0.1263
KT 2 Domowe SPA oraz jacuzzi -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Domestic spas and hot tubs - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17125
ICS: 91.140.70
2019-06-17
prPN-prEN 14904-3E
002.0.1266
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Systemy podłogowe do wielu dyscyplin sportowych do użytku w pomieszczeniach -- Część 3: Badania na miejscu
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 3: In-situ testing
Wprowadza: prEN 14904-3
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2019-06-17
prPN-prEN 14974E
002.0.1256
KT 2 Skateparki -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Skateparks - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 14974
Zastępuje: PN-EN 14974+A1:2010E
ICS: 97.220.10
2018-11-28
prPN-EN ISO 20957-10E
002.0.1252
KT 2 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 10: Rowery treningowe ze stałym kołem lub bez mechanizmu wolnego biegu, dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Stationary training equipment - Part 10: Exercise bicycles with a fixed wheel or without freewheel, additional specific safety requirements and test methods (ISO/DIS 20957-10:2016)
Wprowadza: ISO 20957-10:2017; EN ISO 20957-10:2017
Zastępuje: PN-EN 957-10:2006P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.30
2018-06-08
prPN-prEN ISO 10256-2E
002.0.1224
KT 2 Sprzęt ochronny stosowany w hokeju na lodzie -- Część 2: Ochraniacz głowy dla łyżwiarzy
Protective equipment for use in ice hockey - Part 2: Head protection for skaters (ISO/DIS 10256-2:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 10256-2; ISO 10256-2:2016
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.20; 97.220.20
2017-05-16
prPN-prEN 13138-3E
002.0.1292
KT 2 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do trzymania
Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats into which a user is positioned
Wprowadza: prEN 13138-3
Zastępuje: PN-EN 13138-3:2015-03E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 97.220.40; 13.340.70
2020-02-26
prPN-prEN 14904-1E
002.0.1264
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Systemy podłogowe do wielu dyscyplin sportowych do użytku w pomieszczeniach -- Część 1: Właściwości zasadnicze
Surfaces for sports areas - Multi-sports floor systems for indoor use - Part 1: Essential characteristics
Wprowadza: prEN 14904-1
Zastępuje: PN-EN 14904:2009P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.220.10
2019-06-17
prPN-prEN 959E
002.0.1270
KT 2 Sprzęt alpinistyczny -- Kotwy skalne -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Mountaineering equipment - Rock anchors - Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 959
Zastępuje: PN-EN 959:2009P
ICS: 97.220.40
2019-07-16
prPN-EN ISO 23537-1:2017-02/prA1E
002.0.1268
KT 2 Wymagania dla śpiworów -- Część 1: Wymagania termiczne oraz wymagania dotyczące wymiarów
Requirements for sleeping bags - Part 1: Thermal and dimensional requirements - Amendment 1 (ISO 23537-1:2016/DAmd1:2017)
Wprowadza: EN ISO 23537-1:2016/A1:2018; ISO 23537-1:2016/Amd 1:2018
ICS: 97.200.30
2019-07-15
prPN-prEN 13451-10E
002.0.1250
KT 2 Wyposażenie basenów pływackich -- Część 10: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań podestów do skoków do wody, trampolin do skoków do wody i wyposażenia dodatkowego
Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment
Wprowadza: FprEN 13451-10
Zastępuje: PN-EN 13451-10:2014-04E
ICS: 97.220.10
2019-01-09
prPN-ISO 11634:2002/AC1P
002.0.1279
KT 2 Obuwie do desek śnieżnych -- Miejsce styku z wiązaniem narciarskim
Snowboard-boots -- Interface with snowboard bindings
Wprowadza: ISO 11634:1996/Cor 1:2007
ICS: 97.220.20
2018-05-28
prPN-prEN 14960-1E
002.0.1280
KT 2 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Inflatable play equipment - Part 1: Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 14960-1
Zastępuje: PN-EN 14960:2014-02P; PN-EN 14960:2014-02E
ICS: 97.200.50; 97.190
2020-01-15
prPN-prEN 17229E
002.0.1294
KT 2 Centra fitness - Wymagania dotyczące udogodnień w centrach oraz obsługa -- Część 1: Wymagania w zakresie obsługi i zarządzania
Fitness centres - Requirements for centre amenities and operation - Part 1: Operational and managerial requirements
Wprowadza: prEN 17229
ICS: 03.080.30; 97.220.01
2020-03-24
prPN-ISO 7152:2002/A1E
002.0.1278
KT 2 Namioty kempingowe oraz przedsionki do przyczep kempingowych -- Terminologia i wykaz terminów równoważnych
Camping tents and caravan awnings -- Vocabulary and list of equivalent terms
Wprowadza: ISO 7152:1997/Amd 1:2006
ICS: 01.040.97; 97.200.30
2018-06-18
prPN-EN 13865:2017-06/ACE
002.0.1289
KT 2 Nawierzchnie terenów sportowych -- Ustalenie zachowania się piłki odbijanej pod kątem -- Tenis
Surfaces for sports areas - Determination of angled ball behaviour - Tennis
Wprowadza: EN 13865:2017/AC:2017
ICS: 97.220.10
2018-05-11
prPN-EN ISO 20957-9:2017-03/prA1E
002.0.1293
KT 2 Stacjonarny sprzęt treningowy -- Część 9: Trenażery eliptyczne, dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Stationary training equipment - Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods - Amendment 1
Wprowadza: EN ISO 20957-9:2016/prA1
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.220.30
2020-02-21
prPN-prEN ISO 12402-6E
002.0.1282
KT 2 Indywidualne urządzenia wypornościowe -- Część 6: Kamizelki ratunkowe i środki asekuracyjne specjalnego przeznaczenia -- Wymagania bezpieczeństwa i dodatkowe metody badań
Personal flotation devices - Part 6: Special application lifejackets and buoyancy aids - Safety requirements and additional test methods (ISO/DIS 12402-6:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 12402-6; prEN ISO 12402-6
Zastępuje: PN-EN ISO 12402-6:2008P; PN-EN ISO 12402-6:2008/A1:2012P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.70
2019-12-12
prPN-prEN 13138-1E
002.0.1290
KT 2 Pomocnicze urządzenia wypornościowe do nauki pływania -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań pomocniczych urządzeń wypornościowych przeznaczonych do zakładania
Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
Wprowadza: prEN 13138-1
Zastępuje: PN-EN 13138-1:2014-12E
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40; 13.340.70
2020-02-26
prPN-EN ISO 6579-1P
003.0.1155
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella -- Część 1: Wykrywanie Salmonella spp
Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Detection of Salmonella spp. (ISO 6579-1:2017)
Wprowadza: ISO 6579-1:2017; EN ISO 6579-1:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 6579:2003P; PN-EN ISO 6579:2003/AC:2014-11P; PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007P
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2019-01-16
prPN-EN ISO 11133:2014-07/prA1E
003.0.1147
KT 3 Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 1
Wprowadza: ISO 11133:2014/Amd 1:2018; EN ISO 11133:2014/FprA1
ICS: 07.100.20; 07.100.30
2018-08-14
prPN-prEN ISO 20976-1E
003.0.1145
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wytyczne do prowadzenia testów obciążeniowych dla produktów żywnościowych i paszowych -- Część 1: Testy obciążeniowe do badania potencjału wzrostu, czasu lagfazy i maksymalnego tempa wzrostu
Microbiology of the food chain - Guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study the growth potential, lag time and the maximum growth rate (ISO/DIS 20976-1:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20976-1
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2018-08-16
prPN-prEN ISO 18593E
003.0.1150
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalne metody technik pobierania próbek z powierzchni przy użyciu płytek kontaktowych i wymazów
Microbiology of the food chain - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs
Wprowadza: prEN ISO 18593
Zastępuje: PN-ISO 18593:2005P
Dyrektywy: 874/2012; 882/2004
ICS: 07.100.30
2018-11-08
prPN-EN ISO 6888-1:1999/prA2E
003.0.1153
KT 3 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 2: Inclusion of an alternative confirmation procedure (ISO 6888-1:1999/DAmd 2:2017)
Wprowadza: EN ISO 6888-1:1999/prA2; ISO 6888-1:1999/FDAmd 2
ICS: 07.100.30
2019-02-26
prPN-prEN ISO 16140-4E
003.0.1164
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 4: Protokół walidacji metody (wewnątrzlaboratoryjnej) wykonanej w pojedynczym laboratorium
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 4: Protocol for in-house (single) laboratory method validation
Wprowadza: prEN ISO 16140-4
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2019-12-26
prPN-prEN ISO 22117E
003.0.1171
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wymagania szczegółowe i wytyczne
Microbiology of the food chain - Specific requirements and guidance for proficiency testing by interlaboratory comparison
Wprowadza: prEN ISO 22117
ICS: 07.100.30
2020-02-14
prPN-EN ISO 11133:2014-07/prA2E
003.0.1167
KT 3 Mikrobiologia żywności, pasz i wody -- Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek
Microbiology of food, animal feed and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media - Amendment 2
Wprowadza: EN ISO 11133:2014/prA2
ICS: 07.100.30
2019-12-20
prPN-prEN ISO 16140-5E
003.0.1165
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 5: Protokół czynnikowej międzylaboratoryjnej walidacji metod niezastrzeżonych
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 5: Protocol for factorial interlaboratory method validation
Wprowadza: prEN ISO 16140-5
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2019-12-26
prPN-prEN ISO 16140-3E
003.0.1163
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 3: Protokół weryfikacji referencyjnych i zwalidowanych metod alternatywnych wdrożonych w pojedynczym laboratorium
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 3: Protocol for the verification of reference and alternative methods implemented in a single laboratory
Wprowadza: prEN ISO 16140-3
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2019-12-26
prPN-prEN ISO 16140-6E
003.0.1166
KT 3 Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Walidacja metody -- Część 6: Protokół walidacji alternatywnych (własnych) metod dla procedur do potwierdzania i typowania
Microbiology of the food chain - Method validation - Part 6: Protocol for the validation of microbiological confirmation methods
Wprowadza: prEN ISO 16140-6
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 07.100.30
2019-12-26
prPN-prEN 60238E
004.0.1157
KT 4 Oprawki lampowe z gwintem Edisona
Edison screw lampholders
Wprowadza: EN IEC 60238:2018
Zastępuje: PN-EN 60238:2007/A1:2010P; PN-EN 60238:2007/A2:2011E; PN-EN 60238:2007/A2:2011P; PN-EN 60238:2007P
Dyrektywy: 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-EN 60598-2-22:2015-01/prA1E
004.0.1264
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
Wprowadza: EN 60598-2-22:2014/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 60598-1/prAAE
004.0.1178
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: FprEN 60598-1:2014/FprAA:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2009/125/EC
ICS: 29.140.40
2015-12-31
prPN-prEN 60969E
004.0.1154
KT 4 Samostatecznikowe świetlówki kompaktowe do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne
Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services -- Performance requirements
Wprowadza: prEN 60969:2017
Zastępuje: PN-EN 60969:2002E; PN-EN 60969:2002/AC:2014-08E
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 244/2009; 874/2012
2018-12-31
prPN-prEN 62386-218E
004.0.1285
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 218: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Wybór Krzywej Ściemniania (urządzenie typu 17)
Digital addressable lighting interface - Part 218: Particular requirements for control gear - Dimming Curve Selection (device type 17)
Wprowadza: FprEN 62386-218:2018
2019-12-31
prPN-prEN 62386-222E
004.0.1286
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 222: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna lampy (urządzenie typu 21)
Digital addressable lighting interface - Part 222: Particular requirements for control gear - Thermal lamp protection (device type 21)
Wprowadza: FprEN 62386-222:2018
2019-12-31
prPN-EN 60809:2015-07/prA2E
004.0.1257
KT 4 Lampy do pojazdów drogowych -- Wymagania wymiarowe, elektryczne i świetlne
Lamps for road vehicles -- Dimensional, electrical and luminous requirements
Wprowadza: EN IEC 60809:2015/A2:2018
ICS: 43.040.20; 29.140.20
2018-12-31
prPN-EN 62612:2014-01/prA2E
004.0.1288
KT 4 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Wprowadza: EN 62612:2013/prA2:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 29.140.01
2017-12-31
prPN-prEN 62663-1E
004.0.0494
KT 4 Lampy LED bez stateczników -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Non-ballasted LED-lamps - Part 1: Safety specifications
Wprowadza: FprEN 62663-1:2012
ICS: 29.140.99
2015-12-31
prPN-prEN 60598-2-4E
004.0.1226
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires
Wprowadza: EN 60598-2-4:2018
Zastępuje: PN-EN 60598-2-4:2002P
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.40
2018-03-12
prPN-EN 60810E
004.0.1258
KT 4 Lampy, źródła światła i moduły LED do pojazdów drogowych -- Wymagania funkcjonalne
Lamps, light sources and LED packages for road vehicles - Performance requirements
Wprowadza: EN IEC 60810:2018
Zastępuje: PN-EN 60810:2015-07E
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 60061-2:2002/prA54E
004.0.1304
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
Wprowadza: EN 60061-2:1993/prA54:2017
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 60061-2:2002/prA54 {FRAG 76}E
004.0.1305
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 2: Lampholders
Wprowadza: EN 60061-2:1993/prA54:2017 {FRAG 76}
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 60061-1:2001/prA58E
004.0.1302
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/prA58:2017
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-prEN 50556E
004.0.1293
KT 4 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego
Road traffic signal systems
Wprowadza: FprEN 50556:2017
Zastępuje: PN-EN 50556:2011E
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 93.080.30
2017-12-31
prPN-prEN 62386-221E
004.0.1294
KT 4 Cyfrowa magistrala do sterowania oświetleniem -- Cześć 221: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Redukcja obciążenia (typ urządzenia 20)
Digital addressable lighting interface - Part 221: Particular requirements for control gear - Demand Response (device type 20)
Wprowadza: prEN 62386-221:2017
2018-12-31
prPN-prEN 62442-3E
004.0.1292
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 3: Urządzenia sterujące do żarówek halogenowych i modułów LED -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for halogen lamps and LED modules - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Wprowadza: prEN 62442-3:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-prEN 62386-224E
004.0.1295
KT 4 Cyfrowa magistrala do sterowania oświetleniem -- Cześć 224: Wymagania szczegółowe dla urządzeń sterujących -- Nie wymienialne źródła światła (typ urządzenia 23)
Digital addressable lighting interface - Part 224: Particular requirements for control gear - Non-replaceable light source (device type 23)
Wprowadza: prEN 62386-224:2017
2018-12-31
prPN-EN 62386-103:2015-06/prA1E
004.0.1308
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące
Digital addressable lighting interface – Part 103: General requirements – Control devices
Wprowadza: EN 62386-103:2014/prA1:2017
ICS: 29.140; 29.140.50
2018-12-31
prPN-EN 60061-1:2001/prA58 {FRAG 75}E
004.0.1303
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/prA58:2017 {FRAG 75}
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 62386-101:2015-06/prA1E
004.0.1306
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 101: Wymagania ogólne -- Komponenty systemu
Digital addressable lighting interface – Part 101: General requirements – System components
Wprowadza: EN 62386-101:2014/prA1:2017
ICS: 29.140; 29.140.50
2018-12-31
prPN-EN 62386-102:2015-06/prA1E
004.0.1307
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 102: Wymagania ogólne -- Urządzenia sterujące do lamp
Digital addressable lighting interface – Part 102: General requirements – Control gear
Wprowadza: EN 62386-102:2014/prA1:2017
ICS: 29.140; 29.140.50
2018-12-31
prPN-EN 62707-1:2014-08/prA1E
004.0.1299
KT 4 LED -- sortowanie diod -- Część 1: Wymagania ogólne i biała siatka
LED-binning -- Part 1: General requirements and white colour grid
Wprowadza: EN 62707-1:2014/prA1:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-EN 60061-3:2002/prA55E
004.0.1301
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety -- Part 3: Gauges
Wprowadza: EN 60061-3:1993/prA55:2017
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 60662:2012/prAAE
004.0.1297
KT 4 Lampy sodowe wysokoprężne -- Wymagania funkcjonalne
High-pressure sodium vapour lamps -- Performance specifications
Wprowadza: EN 60662:2012/prAA:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
ICS: 29.140.30
2017-12-31
prPN-prEN 62663-2E
004.0.1204
KT 4 Lampy LED bez stateczników -- Wymagania funkcjonalne
Non-integrated LED lamps -- Performance requirements
Wprowadza: prEN 62663-2
Dyrektywy: 2009/125/EC
2016-12-31
prPN-prEN 60968/prAAE
004.0.1187
KT 4 Świetlówki samostatecznikowe do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa
Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements
Wprowadza: EN 60968:2014/FprAA:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC
2015-12-31
prPN-EN 60630:2002/prAAE
004.0.1180
KT 4 Maksymalne kontury zewnętrzne żarówek
Maximum lamp outlines for incandescent lamps
Wprowadza: EN 60630:1998/FprA7:2014/FprAA
2016-12-30
prPN-EN 60061-1:2001/prAAE
004.0.1205
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/FprA52:2015/FprAA:2015
2016-12-31
prPN-prEN 62776/prAAE
004.0.1186
KT 4 Dwutrzonkowe lampy LED przeznaczone do zastępowania świetlówek -- Wymagania bezpieczeństwa
Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications
Wprowadza: FprEN 62776:2014/FprAA:2014
Dyrektywy: 2006/95/EC
2015-12-31
prPN-EN 62560:2013-06/AAE
004.0.1193
KT 4 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications
Wprowadza: EN 62560:2012/FprA1:2015/FprAA:2015
Dyrektywy: 2006/95/EC
2015-12-31
prPN-prEN 60598-2-4/prAAE
004.0.1237
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2: Wymagania szczegółowe -- Dział 4: Oprawy oświetleniowe przenośne ogólnego przeznaczenia
Luminaires - Part 2: Particular requirements - Section 4: Portable general purpose luminaires
Wprowadza: FprEN 60598-2-4:2016/FprAA:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-EN 60061-1:2001/prA57E
004.0.1268
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Wprowadza: EN 60061-1:1993/FprA57:2017
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 61347-2-11:2005/prA1E
004.0.1254
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 2-11: Wymagania szczegółowe dotyczące różnorodnych układów elektronicznych stosowanych w oprawach oświetleniowych
Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires
Wprowadza: EN 61347-2-11:2001/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 61347-2-7:2012/prA1E
004.0.1263
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem)
Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)
Wprowadza: EN 61347-2-7:2012/FprA1:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-prEN 62031E
004.0.1275
KT 4 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania bezpieczeństwa
LED modules for general lighting - Safety specifications
Wprowadza: FprEN 62031:2017
Zastępuje: PN-EN 62031:2010/A2:2015-04E; PN-EN 62031:2010P; PN-EN 62031:2010/A1:2013-06P; PN-EN 62031:2010/A1:2013-06E
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99; 31.080.99
2019-12-31
prPN-prEN 62386-333E
004.0.1262
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 333: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Konfiguracja ręczna (typ funkcji 33)
Digital addressable lighting interface - Part 333: Particular requirements for control devices - Manual Configuration (feature type 33)
Wprowadza: prEN 62386-333:2016
2017-12-31
prPN-prEN 62386-217E
004.0.1284
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 217: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Ochrona termiczna urządzeń (urządzenie typu 16)
Digital addressable lighting interface - Part 217: Particular requirements for control gear - Thermal gear protection (device type 16)
Wprowadza: FprEN 62386-217:2018
2019-12-31
prPN-prEN 62722-2-1/prAAE
004.0.1208
KT 4 Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED
Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires
Wprowadza: EN 62722-2-1:201X/FprAA:2015
Dyrektywy: 2009/125/EC; 244/2009
ICS: 29.140.40
2016-12-31
prPN-EN 60901:2002/prAAE
004.0.1267
KT 4 Świetlówki jednotrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne
Single-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60901:1996/FprA6:2014/prAA:2016
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
2017-12-31
prPN-EN 60598-1:2015-04/prA1E
004.0.1225
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Luminaires -- Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: EN IEC 60598-1:2015/A1:2018
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 60598-2-17E
004.0.1227
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-17: Wymagania szczegółowe -- Oprawy do oświetlenia scenicznego oraz do studiów telewizyjnych i filmowych (zewnętrznych i wewnętrznych)
Luminaires – Part 2-17: Particular requirements – Luminaires for stage lighting, television and film studios (outdoor and indoor)
Wprowadza: EN IEC 60598-2-17:2018
Zastępuje: PN-EN 60598-2-17:2002E
Dyrektywy: 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-EN 62504:2015-01/prA1E
004.0.1247
KT 4 Oświetlenie ogólne -- Produkty z diodami emitującymi światło (LED) i powiązane wyposażenie -- Terminy i definicje
General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Wprowadza: EN 62504:2014/FprA1:2017
ICS: 29.140.20
2018-12-31
prPN-EN 60570:2007/prA1E
004.0.1249
KT 4 Elektryczne systemy szynoprzewodowe zasilające do opraw oświetleniowych
Electrical supply track systems for luminaires
Wprowadza: EN IEC 60570:2003/A1:2018
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.120.20; 29.140.40
2017-12-31
prPN-prEN 62386-216E
004.0.1283
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 216: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Odwoływanie się do obciążenia (urządzenie typu 15)
Digital addressable lighting interface - Part 216: Particular requirements for control gear - Load referencing (device type 15)
Wprowadza: FprEN 62386-216:2018
2018-12-31
prPN-prEN 62386-207E
004.0.1287
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 207: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących -- Moduły LED (urządzenie typu 6)
Digital addressable lighting interface - Part 207: Particular requirements for control gear - LED modules (device type 6)
Wprowadza: FprEN 62386-207:2018
Zastępuje: PN-EN 62386-207:2009E
ICS: 29.140.50; 29.140.99
2019-12-31
prPN-EN 60061-2:2002/prA53E
004.0.1269
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 2: Oprawki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders
Wprowadza: EN 60061-2:1993/FprA53:2017
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 60061-3:2002/prA54E
004.0.1270
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 3: Sprawdziany
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges
Wprowadza: EN 60061-3:1993/FprA54:2017
ICS: 29.140.10
2018-12-31
prPN-EN 62386-332E
004.0.1259
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 332: Wymagania szczegółowe -- Urządzenia sterujące wejściowe -- Sprzężenie zwrotne
Digital addressable lighting interface - Part 332: Particular requirements - Input control devices - Feedback
Wprowadza: EN IEC 62386-332:2018
prPN-EN 62035:2015-05/prA1E
004.0.1218
KT 4 Lampy wyładowcze (z wyłączeniem świetlówek) -- Wymagania bezpieczeństwa
Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications
Wprowadza: EN 62035:2014/A1:2017
Dyrektywy: 2006/95/EC; 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-prEN 17037E
004.0.1251
KT 4 Światło dzienne w budynkach
Daylight of buildings
Wprowadza: prEN 17037
ICS: 91.160.01
2017-12-31
prPN-prEN 12665E
004.0.1252
KT 4 Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia
Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements
Wprowadza: FprEN 12665
Zastępuje: PN-EN 12665:2011E
Dyrektywy: 2008/57/EC
ICS: 01.040.91; 91.160.01
2018-12-31
prPN-EN 13032-4P
004.0.1298
KT 4 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 4: Lampy, moduły i oprawy oświetleniowe LED
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires
Wprowadza: EN 13032-4:2015
Dyrektywy: 1194/2012
ICS: 17.180.20; 29.140.99
2019-01-11
prPN-prEN 60238/prA1E
004.0.1230
KT 4 Oprawki lampowe z gwintem Edisona
Edison screw lampholders
Wprowadza: EN 60238:2017/FprA1:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
2017-12-31
prPN-EN 60598-1:2015-04/prA1 (frag1)E
004.0.1250
KT 4 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania
Luminaires - Part 1: General requirements and tests
Wprowadza: EN 60598-1:2015/prA1 (fragment 1):2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.140.40
2017-12-31
prPN-EN 60188:2004/prAAE
004.0.1296
KT 4 Wysokoprężne lampy rtęciowe -- Wymagania funkcjonalne
High-pressure mercury vapour lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60188:2001/prAA:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
ICS: 29.140.30
2017-12-31
prPN-prEN 50107-3E
004.0.1244
KT 4 Urządzenia ze znakami świetlnymi z lampami wyładowczymi i/lub źródłami światła LED (diody elektroluminescencyjne) i/lub źródłami światła EL (elektroluminescencyjnymi) na napięcie znamionowe nie przekraczające 1 000 V, z wyłączeniem oświetlenia ogólnego, sygnalizacyjnego lub awaryjnego
Product standard covering luminous signs with discharge lamps and/or LED (light emitting diodes) and/or EL (electroluminescent) lightsources with a nominal voltage not exceeding 1 000 V, with the exclusion of general lighting, traffic- or emergency related purpose
Wprowadza: EN 50107-3:2017
ICS: 29.140.30
2018-12-31
prPN-prEN 63013E
004.0.1245
KT 4 Pakiety LED -- Długoterminowe prognozowanie utrzymania strumienia świetlnego
LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection
Wprowadza: FprEN 63013:2017
2017-12-31
prPN-EN 60061-4:2002/prA16E
004.0.1271
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 4: Wskazówki i informacje ogólne
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 4: Guidelines and general information
Wprowadza: EN 60061-4:1992/FprA16:2018
ICS: 29.140.10
2019-12-31
prPN-prEN 12193E
004.0.1273
KT 4 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie w sporcie
Light and lighting - Sports lighting
Wprowadza: prEN 12193
Zastępuje: PN-EN 12193:2008E
ICS: 91.160.01; 97.220.10
2017-12-31
prPN-EN 61347-1:2015-09/prA1E
004.0.1253
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa
Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
Wprowadza: EN IEC 61347-1:2015/A1:2018
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.99
2017-12-31
prPN-EN 62442-2:2014-12/prA1E
004.0.1291
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 2: Urządzenia do lamp wyładowczych wysokiej intensywności (z wyłączeniem świetlówek) -- Metoda pomiaru do określania sprawności urządzeń sterujących
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-2:2014/prA1:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-prEN 61347-2-14E
004.0.1282
KT 4 Urządzenia do lamp -- Część 2-14: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym i/lub prądem przemiennym do urządzeń do lamp indukcyjnych fluorescencyjnych
Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for d.c. and/or a.c. supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps
Wprowadza: FprEN 61347-2-14:2017
2018-12-31
prPN-EN 62442-1:2011/prA1E
004.0.1290
KT 4 Charakterystyki energetyczne urządzeń do lamp -- Część 1: Urządzenia do świetlówek -- Metoda pomiaru do określania całkowitej mocy wejściowej obwodów urządzeń oraz sprawności tych urządzeń
Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear
Wprowadza: EN 62442-1:2011/prA1:2017
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-prEN 61167E
004.0.1210
KT 4 Lampy metalohalogenkowe -- Wymagania funkcjonalne
Metal halide lamps -- Performance specification
Wprowadza: FprEN 61167:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
2018-12-31
prPN-EN 62554:2011/prA1E
004.0.1289
KT 4 Przygotowanie próbki do pomiaru poziomu rtęci w lampach fluorescencyjnych
Sample preparation for measurement of mercury level in fluorescent lamps
Wprowadza: EN IEC 62554:2011/A1:2018
ICS: 29.140.30
2017-12-31
prPN-EN 60081:2002/prAAE
004.0.1272
KT 4 Świetlówki dwutrzonkowe -- Wymagania funkcjonalne
Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications
Wprowadza: EN 60081:1998/FprAA:2017
Dyrektywy: 2009/125/EC; 2010/30/EU; 245/2009; 874/2012
2018-12-31
prPN-prEN 13032-5E
004.0.1274
KT 4 Światło i oświetlenie -- Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych -- Część 5: Prezentacja danych dla opraw używanych do oświetlenia drogowego
Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 5: Presentation of data for luminaires used for road lighting
Wprowadza: prEN 13032-5
Dyrektywy: 2009/125/EC; 245/2009
ICS: 93.080.40
2017-12-31
prPN-EN 62717:2017-11/prA2E
004.0.1313
KT 4 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania funkcjonalne
LED modules for general lighting - Performance requirements
Wprowadza: EN 62717:2017/prA2:2017
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 244/2009; 874/2012
ICS: 29.140.99
2018-12-31
prPN-EN 62560:2013-06/prAAE
004.0.1314
KT 4 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie > 50 V -- Wymagania bezpieczeństwa
Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications
Wprowadza: EN 62560:2012/prAA:2017
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.140.30
2018-12-31
prPN-EN 60061-1:2001/ACP
004.0.1316
KT 4 Trzonki i oprawki lampowe wraz ze sprawdzianami zamienności i bezpieczeństwa -- Część 1: Trzonki lampowe
Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps
Wprowadza: IEC 60061-1:1969/AMD56:2017/COR1:2017; EN 60061-1:1993/A56:2017/AC:2017-11
ICS: 29.140.10
2018-05-23
prPN-prEN 62386-220E
004.0.1315
KT 4 Cyfrowy system sterowania oświetleniem -- Część 220: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterujących do lamp -- Praca awaryjna zasilana centralnie d.c. (urządzenie typu19)
Digital addressable lighting interface - Part 220: Particular requirements for control gear - Centrally Supplied DC Emergency Operation (device type 19)
Wprowadza: prEN 62386-220:2018
2019-12-31
prPN-EN 62612:2014-01/ACP
004.0.1311
KT 4 Lampy samostatecznikowe LED do ogólnych celów oświetleniowych na napięcie zasilające > 50 V -- Wymagania funkcjonalne
Self-ballasted LED lamps for general lighting services with supply voltages > 50 V - Performance requirements
Wprowadza: EN 62612:2013/A11:2017/AC:2017-11
Dyrektywy: 1194/2012; 2009/125/EC; 2010/30/EU; 244/2009; 874/2012
ICS: 29.140.01
2018-05-03
prPN-EN 378-4:2017-03/prA1E
005.0.1170
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Wprowadza: EN 378-4:2016/prA1
ICS: 27.080; 27.200
2019-08-08
prPN-EN 378-1P
005.0.1171
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Wprowadza: EN 378-1:2016
Zastępuje: PN-EN 378-1+A2:2012E; PN-EN 378-1+A2:2012D
Dyrektywy: 97/23/EC
ICS: 01.040.27; 27.080; 27.200
2018-12-14
prPN-EN 378-2P
005.0.1172
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Wprowadza: EN 378-2:2016
Zastępuje: PN-EN 378-2+A2:2012D; PN-EN 378-2+A2:2012E
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200
2019-02-07
prPN-prEN ISO 18623-1E
005.0.1125
KT 5 Sprężarki powietrza i systemy sprężonego powietrza -- Sprężarki powietrza -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
Air compressors and compressed air systems -- Air compressors -- Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 18623-1:2014)
Wprowadza: prEN ISO 18623-1
Zastępuje: PN-EN 1012-1:2011E; PN-EN 1012-1:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 87.060.20
2016-04-13
prPN-prEN 12102-2E
005.0.1155
KT 5 Klimatyzatory, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną -- Określanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Pompa ciepła, podgrzewacze wody
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors -- Determination of the sound power level -- Part 2: Heat pump water heaters
Wprowadza: prEN 12102-2
Dyrektywy: 812/2013; 814/2013
ICS: 17.140.20; 91.140.65
2018-10-13
prPN-prEN 14511-1E
005.0.1139
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 1: Terminy i definicje
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers using electrically driven compressors - Part 1: Terms and definitions
Wprowadza: EN 14511-1:2018
Zastępuje: PN-EN 14511-1:2014-02E
Dyrektywy: 206/2012
ICS: 01.040.27; 27.080; 01.040.91; 91.140.30
2018-08-14
prPN-prEN 14511-3E
005.0.1141
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 3: Metody badań
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 3: Test methods
Wprowadza: EN 14511-3:2018
Zastępuje: PN-EN 14511-3:2013-12E
Dyrektywy: 206/2012; 626/2011
ICS: 27.080; 91.140.30
2018-08-14
prPN-prEN 14511-4E
005.0.1142
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 4: Wymagania eksploatacyjne, znakowanie i instrukcje
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps for space heating and cooling and process chillers, with electrically driven compressors - Part 4: Requirements
Wprowadza: EN 14511-4:2018
Zastępuje: PN-EN 14511-4:2014-02E
Dyrektywy: 206/2012
ICS: 27.080; 91.140.30
2018-08-14
prPN-prEN 14276-1E
005.0.1159
KT 5 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 1: Zbiorniki -- Wymagania ogólne
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps -- Part 1: Vessels -- General requirements
Wprowadza: prEN 14276-1
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200; 23.020.30
2019-02-08
prPN-EN 13136:2014-03/prA1E
005.0.1167
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń
Refrigerating systems and heat pumps -- Pressure relief devices and their associated piping -- Methods for calculation
Wprowadza: EN 13136:2013/prA1:2017
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200
2019-05-28
prPN-prEN 16855-2E
005.0.1166
KT 5 Modułowe komory chłodnicze -- Definicja, charakterystyka izolacyjności cieplnej i metody badań -- Część 2: Niestandardowe komory chłodnicze
Walk-in cold rooms -- Definition, thermal insulation performance and test methods -- Part 2: Customized cold rooms
Wprowadza: prEN 16855-2
ICS: 97.130.20
2019-04-10
prPN-prEN 14511-2E
005.0.1140
KT 5 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Część 2: Warunki badań
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling and process chillers, using electrically driven compressors - Part 2: Test conditions
Wprowadza: EN 14511-2:2018
Zastępuje: PN-EN 14511-2:2014-02E
Dyrektywy: 2015/1095; 206/2012
ICS: 27.080; 91.140.30
2018-08-14
prPN-EN 12102-1E
005.0.1144
KT 5 Klimatyzatory, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła i osuszacze ze sprężarkami zasilanymi energią elektryczną -- Określanie poziomu mocy akustycznej -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła i odwilżacze do ogrzewania i oziębiania
Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling -- Measurement of airborne noise -- Determination of the sound power level -- Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling
Wprowadza: EN 12102-1:2017
Zastępuje: PN-EN 12102:2014-01E
Dyrektywy: 206/2012; 626/2011; 811/2013; 813/2013
ICS: 27.080; 17.140.20; 91.140.30
2018-05-11
prPN-prEN 12693E
005.0.1153
KT 5 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Wymagania bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Wyporowe sprężarki ziębnicze
Refrigerating systems and heat pumps -- Safety and environmental requirements -- Positive displacement refrigerant compressors
Wprowadza: prEN 12693
Zastępuje: PN-EN 12693:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 27.080; 23.140
2018-09-15
prPN-prEN 14825E
005.0.1165
KT 5 Klimatyzatory, agregaty do chłodzenia cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, do grzania i ziębienia -- Badanie i ocena w warunkach niepełnego obciążenia oraz obliczanie wydajności sezonowej
Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling -- Testing and rating at part load conditions and calculation of seasonal performance
Wprowadza: FprEN 14825
Zastępuje: PN-EN 14825:2016-08E
Dyrektywy: 2015/1094; 2015/1095; 206/2012; 811/2013; 813/2013
ICS: 27.080; 91.140.30
2019-02-12
prPN-prEN 17066-1E
005.0.1157
KT 5 Izolowane środki transportu dla towarów wrażliwych na temperaturę -- Wymagania i badania -- Część 1: Kontenery
Insulated means of transport for temperature sensitive goods -- Requirements and testing -- Part 1: Container
Wprowadza: prEN 17066-1
ICS: 27.200; 55.180.10
2018-12-20
prPN-EN 17032E
005.0.1152
KT 5 Nadmuchowe chłodziarki i zamrażarki szafkowe do profesjonalnego użycia -- Klasyfikacja, wymagania i warunki badań
Blast chillers and freezers cabinets for professional use -- Classification, requirements and test conditions
Wprowadza: EN 17032:2018
Dyrektywy: 2015/1095
ICS: 97.130.20
2018-07-11
prPN-prEN 14276-2E
005.0.1158
KT 5 Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła -- Część 2: Przewody rurowe -- Wymagania ogólne
Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps -- Part 2: Piping -- General requirements
Wprowadza: prEN 14276-2
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 27.080; 27.200; 23.020.30
2019-02-08
prPN-prEN ISO 19011E
006.0.1143
KT 6 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarzadzania
Guidelines for auditing management systems
Wprowadza: ISO/FDIS 19011; prEN ISO 19011
Zastępuje: PN-EN ISO 19011:2012P; PN-EN ISO 19011:2012/Ap1:2015-03P
Dyrektywy: 765/2008
ICS: 03.120.20; 03.100.70
2019-08-07
prPN-ISO 37001P
006.0.1144
KT 6 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi -- Wymagania i wytyczne stosowania
Anti-bribery management systems -- Requirements with guidance for use
Wprowadza: ISO 37001:2016
ICS: 03.100.01; 03.100.70
2018-12-20
prPN-prEN ISO 9004E
006.0.1140
KT 6 Zarządzanie jakością -- Jakość organizacji -- Wytyczne osiągnięcia trwałego sukcesu
Quality management -- Quality of an organization -- Guidance to achieve sustained success (ISO/DIS 9004:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 9004; ISO/FDIS 9004
Zastępuje: PN-EN ISO 9004:2010P
ICS: 03.120.10; 03.100.70
2018-11-02
prPN-ISO 10006E
006.0.1153
KT 6 Zarządzanie jakościa -- Wytyczne zarządzania jakością w projektach
Quality management -- Guidelines for quality management in projects
Wprowadza: ISO 10006:2017
Zastępuje: PN-ISO 10006:2005P
ICS: 03.120.10; 03.100.70
2018-08-13
prPN-EN ISO/IEC 17025P
006.0.1148
KT 6 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)
Wprowadza: EN ISO/IEC 17025:2017; ISO/IEC 17025:2017
Zastępuje: PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007P; PN-EN ISO/IEC 17025:2005P
Dyrektywy: 765/2008
ICS: 03.120.20
2018-11-30
prPN-ISO/IEC 17021-3E
006.0.1146
KT 6 Ocena zgodności — Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania — Część 3: Wymagania dotyczące kompetencji do auditowania i certyfikacji systemów zarządzania jakością
Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems
Wprowadza: ISO/IEC 17021-3:2017
Zastępuje: PKN-ISO/IEC TS 17021-3:2014-08P
ICS: 03.120.20
2018-07-20
prPN-prEN ISO 20700E
006.0.1147
KT 6 Wytyczne dotyczące usług konsultingowych w zakresie zarządzania
Guidelines for management consultancy services (ISO 20700:2017)
Wprowadza: ISO 20700:2017; prEN ISO 20700
ICS: 03.100.01
2020-01-31
prPN-ISO 10007E
006.0.1152
KT 6 Zarządzanie jakością -- Wytyzcne zarzadzania konfiguracją
Quality management -- Guidelines for configuration management
Wprowadza: ISO 10007:2017
Zastępuje: PN-ISO 10007:2005P
ICS: 03.120.10; 03.100.70
2018-08-13
prPN-prEN ISO 20769-2E
007.0.1160
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 2: Badanie przez dwie ścianki
Non-destructive testing -- Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays -- Part 2: Double wall radiographic inspection (ISO/DIS 20769-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20769-2; ISO/DIS 20769-2
Zastępuje: PN-EN 16407-2:2014-04E
ICS: 19.100
2019-08-06
prPN-prEN ISO 20769-1E
007.0.1159
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania radiograficzne osadów korozyjnych w rurach za pomocą promieniowania X i gamma -- Część 1: Radiografia tangensowa
Non-destructive testing -- Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays -- Part 1: Tangential radiographic inspection (ISO/DIS 20769-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20769-1; ISO/DIS 20769-1
Zastępuje: PN-EN 16407-1:2014-04E
ICS: 19.100
2019-08-06
prPN-prEN 17119E
007.0.1156
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania termograficzne -- Termografia aktywna
Non-destructive testing -- Thermographic testing -- Active thermography
Wprowadza: prEN 17119
2019-06-11
prPN-EN ISO 20486E
007.0.1149
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Wzorcowanie nieszczelności odniesienia dla gazów
Non-destructive testing -- Leak testing -- Calibration of reference leaks for gases (ISO 20486:2017)
Wprowadza: EN ISO 20486:2018; ISO 20486:2017
Zastępuje: PN-EN 13192:2003E
ICS: 19.100
2018-08-11
prPN-EN ISO 20485E
007.0.1148
KT 7 Badania nieniszczące -- Badania szczelności -- Metoda gazu znakującego
Non-destructive testing -- Leak testing -- Tracer gas method (ISO 20485:2017)
Wprowadza: EN ISO 20485:2018; ISO 20485:2017
Zastępuje: PN-EN 13185:2002/A1:2005E; PN-EN 13185:2002E
ICS: 19.100
2018-08-11
prPN-prEN ISO 11699-2E
007.0.1157
KT 7 Badania nieniszczące -- Błona radiograficzna przemysłowa -- Część 2: Kontrola obróbki błony za pomocą wartości odniesienia
Non-destructive testing - Industrial radiographic films - Part 2: Control of film processing by means of reference values (ISO/DIS 11699-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 11699-2; ISO/FDIS 11699-2
Zastępuje: PN-EN ISO 11699-2:2012E
ICS: 37.040.25
2019-05-14
prPN-prEN ISO 19232-5E
007.0.1158
KT 7 Badania nieniszczące -- Jakość obrazu radiogramów -- Część 5: Liczbowe wyznaczanie nieostrości obrazu i podstawowej rozdzielczości przestrzennej za pomocą wskaźników jakości obrazu typu podwójny pręcik
Non-destructive testing -- Image quality of radiographs -- Part 5: Determination of the image unsharpness and basic spatial resolution value using duplex wire-type image quality indicators (ISO/DIS 19232-5:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19232-5; ISO/DIS 19232-5
Zastępuje: PN-EN ISO 19232-5:2013-10E
ICS: 19.100
2019-05-14
prPN-prEN 12679E
007.0.1161
KT 7 Badania nieniszczące -- Określanie rozmiarów przemysłowych źródeł radiograficznych -- Metoda radiograficzna
Non destructive testing -- Determination of the size of industrial radiographic sources -- Radiographic method
Wprowadza: prEN 12679
Zastępuje: PN-EN 12679:2002P
ICS: 19.100
2020-01-09
prPN-prEN 81346-2E
008.0.1139
KT 8 Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 2: Klasyfikacja objektów i kodeksów klas
Industrial systems, installations and equipment and industrial products -- Structuring principles and reference designations - Part 2: Classification of objects and codes for classes
Wprowadza: prEN 81346-2:2017
Zastępuje: PN-EN 81346-1:2009E; PN-EN 81346-2:2009E
ICS: 01.110; 29.020
2018-12-31
prPN-prEN 61293E
008.0.1144
KT 8 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego -- Wymagania bezpieczeństwa
Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply -- Safety requirements
Wprowadza: prEN 61293
Dyrektywy: 2014/35/EU; 2014/53/EU
ICS: 29.020
prPN-prEN 62656-8E
KT 8 Znormalizowana rejestracja ontologii produktów i jej transfer za pomocą formularzy kalkulacyjnych -- Część 8: Interfejs usług webowych dla paczek danych
Standardized product ontology register and transfer by data parcels – Part 8: Web service interface for data parcels
Wprowadza: prEN 62656-8
ICS: 01.110
prPN-prEN 60027-2E
008.0.1122
KT 8 Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce -- Część 2: Telekomunikacja i elektronika
Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 2: Telecommunications and electronics
Wprowadza: FprEN 60027-2:2015
Zastępuje: PN-EN 60027-2:2007E
ICS: 01.060
2015-12-31
prPN-prEN 60375E
008.0.1113
KT 8 Ustalenia dotyczące obwodów elektrycznych
Conventions concerning electric circuits
Wprowadza: FprEN 60375:2018; IEC 60375 Ed.3.0
Zastępuje: PN-EN 60375:2006P
ICS: 17.220.01
2019-12-31
prPN-prEN 82079-1E
008.0.1137
KT 8 Przygotowanie instrukcji użytkowania -- Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji -- Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe
Preparation of instructions for use -- Structuring, content and presentation -- Part 1: General principles and detailed requirements
Wprowadza: prEN 82079-1
Zastępuje: PN-EN 82079-1:2013-05P
ICS: 01.110; 29.020
2019-12-31
prPN-prEN 60812E
009.0.1133
KT 9 Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA)
Failure Modes and Effects analysis (FMEA)
Wprowadza: prEN 60812:2017
Zastępuje: PN-EN 60812:2009P
ICS: 03.120.01; 03.120.30; 21.020
2019-03-13
prPN-prEN 31010E
009.0.1136
KT 9 Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka
Risk management -- Risk assessment techniques
Wprowadza: prEN 31010:2017; IEC/DIS 31010
Zastępuje: PN-EN 31010:2010E
ICS: 03.100.01
2019-11-27
prPN-prEN 16991E
009.0.1128
KT 9 Kontrola w oparciu o ryzyko
Risk based inspection framework
Wprowadza: EN 16991:2018
ICS: 03.100.01
2018-06-12
prPN-prEN 62853E
009.0.1134
KT 9 Niezawodność systemów otwartych
Open systems dependability
Wprowadza: prEN 62853:2017
2019-12-26
prPN-prEN 15341E
009.0.1135
KT 9 Obsługiwanie -- Kluczowe wskaźniki efektywności obsługiwania
Maintenance -- Maintenance Key Performance Indicators
Wprowadza: prEN 15341
Zastępuje: PN-EN 15341:2007E
ICS: 03.100.99
2019-06-25
prPN-prEN 12973E
010.0.1133
KT 10 Zarządzanie wartością
Value Management
Wprowadza: prEN 12973
Zastępuje: PN-EN 12973:2002E
ICS: 03.100.40
2019-08-27
prPN-ISO 11843-2:2003/AC1P
010.0.1134
KT 10 Zdolność wykrywania -- Część 2: Metodologia w przypadku kalibracji liniowej
Capability of detection -- Part 2: Methodology in the linear calibration case
Wprowadza: ISO 11843-2:2000/Cor 1:2007
ICS: 03.120.30; 17.020
prPN-ISO 2859-1:1999/Amd 1E
010.0.1135
KT 10 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Część 1: Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią
Sampling procedures for inspection by attributes -- Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
Wprowadza: ISO 2859-1:1999/Amd 1:2011
ICS: 03.120.30
2018-07-11
prPN-ISO 5725-5:2002/AC1P
010.0.1136
KT 10 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów -- Część 5: Alternatywne metody wyznaczania precyzji standardowej metody pomiarowej
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results -- Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method
Wprowadza: ISO 5725-5:1998/Cor 1:2005
ICS: 03.120.30; 17.020
prPN-EN 62802E
011.0.1283
KT 11 Metoda pomiaru napięcia półfalowego i parametru Chirp w optycznych modulatorach Mach Zehnder stosowanych w systemach optycznych (RoF) urządzeń radiowych wielkiej częstotliwości
Measurement Method of a Half-Wavelength Voltage and a Chirp Parameter for Mach-Zehnder Optical Modulator in High-Frequency Radio on Fibre (RoF) Systems
Wprowadza: EN 62802:2017; IEC 62802:2017
2016-12-30
prPN-prETSI EN 301 091-1 V1.4.0E
011.0.1251
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka transportu (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHz do 77 GHz -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz przeznaczonych dla pojazdów naziemnych
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices -- Transport and Traffic Telematics (TTT) -- Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range -- Part 1: Technical characteristics and test methods for ground based vehicular radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range
Wprowadza: prETSI EN 301 091-1 V1.4.0
2015-12-31
prPN-prEN 62801E
011.0.1166
KT 11 Metoda pomiarowa napięcia półfalowego dla optycznych modulatorów Mach-Zehnder w systemach komunikacji bezprzewodowej i rozsiewczej
Measurement method of a half-wavelength voltage for Mach-Zehnder optical modulator in wireless communication and broadcasting systems
Wprowadza: FprEN 62801:2013
2016-12-30
prPN-prEN 60215E
011.0.1174
KT 11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa radiowych urządzeń nadawczych
Safety requirements for radio transmitting equipment
Wprowadza: EN 60215:2016
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 33.060.20
2016-12-30
prPN-prETSI EN 302 684-3 V1.0.0E
011.0.0367
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego -- Standardy Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) dla sieci -- Część 3: Przewodowe sieci telekomunikacyjne wykorzystujące kable sieci energetycznej
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - EMC network standards - Part 3: Wire-line telecommunications networks using power lines [Endorsed CENELEC pr50529-3: 2008]
Wprowadza: prETSI EN 302 684-3 V1.0.0
2015-12-31
prPN-prETSI EN 300 674-3-1 V3.0.0E
011.0.0474
KT 11 Systemy inteligentnego transportu (ITS) -- Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) -- Wydzielona łączność bliskiego zasięgu (DSRC) -- Część 3-1: Parametry techniczne i metody badań urządzeń transmisji danych o dużych szybkościach pracujących w paśmie 5,8 GHz, przeznaczonym dla przemysłu, nauki i medycyny (ISM)
Intelligent Transport Systems (ITS) - Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) - Dedicated Short Range Communications (DSRC) - Part 3-1: Technical characteristics and test methods for High Data Rate (HDR) data transmission equipment operating in the 5,8 GHz Industrial, Scientific and Medical (ISM) band
Wprowadza: prETSI EN 300 674-3-1 V3.0.0
ICS: 35.240.60
2015-12-31
prPN-prETSI EN 303 316 V1.2.0E
011.0.1700
KT 11 Szerokopasmowa, bezpośrednia łączność powietrze-ziemia -- Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 5 855 MHz do 5 875 MHz -- Anteny z kształtowaniem wiązki -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego
Broadband Direct Air-to-Ground Communications; Equipment operating in the 1 900 MHz to 1 920 MHz and 5 855 MHz to 5 875 MHz frequency bands; Beamforming antennas; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 303 316 V1.2.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 301 489-20 V2.1.0E
011.0.1691
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 20: Wymagania szczegółowe dla ruchomych stacji naziemnych (MES) stosowanych w ruchomej służbie satelitarnej (MSS)
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 20: Specific conditions for Mobile Earth Stations (MES) used in the Mobile Satellite Services (MSS) Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-20 V2.1.0
2019-03-29
prPN-prETSI EN 305 550 V2.1.0E
011.0.1692
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 305 550 V2.1.0
2019-03-29
prPN-prETSI EN 301 489-12 V3.1.0E
011.0.1690
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 12: Wymagania szczegółowe dla stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze oraz dla interaktywnych naziemnych stacji satelitarnych pracujących w zakresach częstotliwości pomiędzy 4 GHz a 30 GHz w satelitarnej służbie stałej (FSS) Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 12: Specific conditions for Very Small Aperture Terminal, Satellite Interactive Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS) Harmonised Standard for electromagnetic compatibility
Wprowadza: prETSI EN 301 489-12 V3.1.0
2019-03-29
prPN-prETSI EN 300 328 V2.2.0E
011.0.1698
KT 11 Szerokopasmowe systemy transmisyjne -- Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 300 328 V2.2.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 301 843-2 V2.2.0E
011.0.1666
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 2: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych VHF
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services -- Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 2: Specific conditions for VHF radiotelephone transmitters and receivers
Wprowadza: ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-7 V1.1.0E
011.0.1670
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 7: Warunki szczególne dla urządzeń morskich szerokopasmowych łączy radiowych
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 7: Specific conditions for Maritime Broadband Radiolink equipment
Wprowadza: ETSI EN 301 843-7 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-ETSI EN 303 402 V2.1.2E
KT 11 Nadajniki i odbiorniki morskiej służby ruchomej do stosowania w pasmach MF i HF -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułami 3.2 i 3.3(g) dyrektywy 2014/53/UE
Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3(g) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 402 V2.1.2:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
prPN-ETSI EN 300 338-1 V1.4.2E
KT 11 Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń do wytwarzania, przesyłania i odbioru cyfrowego wywoływania selektywnego (DSC) w ruchomej służbie morskiej MF, MF/HF i/lub VHF -- Część 1: Wymagania wspólne
Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service; Part 1: Common requirements
Wprowadza: ETSI EN 300 338-1 V1.4.2:2017
prPN-prETSI EN 305 174-8 V1.1.0E
011.0.1694
KT 11 Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie cyklem życia zasobów -- Część 8: Zarządzanie końcem życia urządzeń ICT (śmieci/koniec życia ICT)
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Broadband Deployment and Lifecycle Resource Management; Part 8: Management of end of life of ICT equipment (ICT waste / end of life)
Wprowadza: ETSI EN 305 174-8 V1.1.1:2018
2019-06-28
prPN-prETSI EN 300 176-1 V2.3.0E
011.0.1695
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Specyfikacja badań -- Część 1: Radio
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Test specification; Part 1: Radio
Wprowadza: ETSI EN 300 176-1 V2.3.1:2018
2019-06-28
prPN-prETSI EN 302 454 V2.2.0E
011.0.1696
KT 11 Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 1 668,4 MHz to 1 690 MHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 302 454 V2.2.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 302 054 V2.2.0E
011.0.1697
KT 11 Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) -- Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400,15 MHz to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: ETSI EN 302 054 V2.2.1:2018
Dyrektywy: 2014/53/EU
2019-06-28
prPN-prETSI EN 300 132-1 V2.0.1E
011.0.1699
KT 11 Inżynieria środowiskowa (EE) -- Interfejs zasilania energetycznego na wejściu urządzeń teleinformatycznych (ICT) -- Część 1: Zasilanie ze źródła prądu przemiennego (AC)
Environmental Engineering (EE); Power supply interface at the input to Information and Communication Technology (ICT) equipment; Part 1: Operated by Alternating Current (AC) source
Wprowadza: prETSI EN 300 132-1 V2.0.1
2019-06-28
prPN-ETSI EN 302 372 V2.1.1P
011.0.1689
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radarowe sondujące poziom w zbiornikach (TLPR) pracujące w zakresach częstotliwości 4,5 GHz do 7 GHz, 8,5 GHz do 10,6 GHz, 24,05 GHz do 27 GHz, 57 GHz do 64 GHz, 75 GHz do 85 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 372 V2.1.1:2016
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 372-1 V1.2.1:2011E; PN-ETSI EN 302 372-2 V1.2.1:2011E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2018-12-31
prPN-prETSI EN 300 392-3-3 V1.4.0E
011.0.1683
KT 11 Naziemny radiowy system łączności trankingowej (TETRA) -- Głos plus dane (V+D) -- Część 3-3: Współpraca interfejsu międzysystemowego (ISI) -- Dodatkowe cechy sieci w połączeniu grupowym (ANF-ISIGC)
Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC)
Wprowadza: ETSI EN 300 392-3-3 V1.4.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 440 V2.2.0E
011.0.1685
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 300 440 V2.2.0
2018-12-28
prPN-ETSI EN 302 858 V2.1.1P
011.0.1688
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka ruchu drogowego (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz lub od 24,05 GHz do 24,50 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 24,05 GHz to 24,25 GHz or 24,05 GHz to 24,50 GHz range; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 858 V2.1.1:2016
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 858-2 V1.3.1:2014-05E; PN-ETSI EN 302 858-1 V1.3.1:2014-05E
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 33.060.20
2018-08-27
prPN-prETSI EN 300 718-2 V2.1.0E
011.0.1687
KT 11 Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie wymagań służb ratunkowych
Avalanche Beacons operating at 457 kHz; Transmitter-receiver systems; Part 2: Harmonised Standard for features for emergency services
Wprowadza: ETSI EN 300 718-2 V2.1.1:2018
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 098 V2.2.0E
011.0.1647
KT 11 Morskie urządzenia małej mocy do osobistej lokalizacji wyposażone w AIS -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Maritime low power personal locating devices employing AIS; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 098 V2.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 926 V1.3.1E
011.0.1652
KT 11 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Norma częstotliwości radiowej i modulacji do telemetrii, sterowania i ustalania odległości (TCR) w satelitach telekomunikacyjnych
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Radio Frequency and Modulation Standard for Telemetry, Command and Ranging (TCR) of Communications Satellites
Wprowadza: ETSI EN 301 926 V1.3.1:2017
ICS: 33.060.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-4 V2.7.1E
011.0.1657
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 4: Warstwa sterowania łączem danych (DCL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 4: Data Link Control (DLC) layer
Wprowadza: ETSI EN 300 175-4 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-8 V2.7.1E
011.0.1653
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 8: Kodowanie i transmisja mowy i dźwięku
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 8: Speech and audio coding and transmission
Wprowadza: ETSI EN 300 175-8 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-3 V2.7.1E
011.0.1658
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 3: Warstwa sterowania dostępem do medium transmisyjnego (MAC)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer
Wprowadza: ETSI EN 300 175-3 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-1 V2.7.1E
011.0.1660
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 1: Przegląd
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 1: Overview
Wprowadza: ETSI EN 300 175-1 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 220-2 V3.2.0E
011.0.1684
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz -- Część 2: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego niespecyficznych urządzeń radiowych
Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum for non specific radio equipment
Wprowadza: prETSI EN 300 220-2 V3.2.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 718-1 V2.1.0E
011.0.1686
KT 11 Sygnalizatory lawinowe pracujące na częstotliwości 457 kHz -- Systemy nadawczo-odbiorcze -- Część 1: Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Avalanche Beacons operating at 457 kHz; Transmitter-receiver systems; Part 1: Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: ETSI EN 300 718-1 V2.1.1:2018
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 175-6 V2.7.1E
011.0.1655
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 6: Tożsamości i adresowanie
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 6: Identities and addressing
Wprowadza: ETSI EN 300 175-6 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-5 V2.7.1E
011.0.1656
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 5: Warstwa sieci (NWK)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 5: Network (NWK) layer
Wprowadza: ETSI EN 300 175-5 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-2 V2.7.1E
011.0.1659
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 2: Warstwa fizyczna (PHL)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 2: Physical Layer (PHL)
Wprowadza: ETSI EN 300 175-2 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 300 175-7 V2.7.1E
011.0.1654
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Wspólny interfejs (CI) -- Część 7: Środki bezpieczeństwa
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 7: Security features
Wprowadza: ETSI EN 300 175-7 V2.7.1:2017
ICS: 33.070.30
2018-06-08
prPN-prETSI EN 303 520 V1.0.0E
011.0.1662
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD)-- Urządzenia medyczne ultra małej mocy (ULP) z bezprzewodową kapsułką endoskopową pracujące w zakresie częstotliwości od 430 MHz do 440 MHz-- Zharmonizowana norma określająca wymagania dostępu do widma radiowego
Short Range Devices (SRD); Ultra Low Power (ULP) wireless medical capsule endoscopy devices operating in the band 430 MHz to 440 MHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 303 520 V1.0.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 502 V2.1.3E
011.0.1664
KT 11 Bezprzewodowe systemy dostępowe (WAS) -- Szerokopasmowe stacjonarne systemy transmisji danych pracujące w paśmie częstotliwości 5,8 GHz -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego
Wireless Access Systems (WAS); 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 302 502 V2.1.3
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-1 V2.2.0E
011.0.1665
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń; Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 1: Ogólne wymagania techniczne
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 1: Common technical requirements
Wprowadza: ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-4 V2.2.0E
011.0.1667
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń: Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej -- Część 4: Warunki szczególne dla wąskopasmowych odbiorników z automatycznym wydrukiem (NBDP) NAVTEX
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers
Wprowadza: ETSI EN 301 843-4 V2.2.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-5 V2.2.0E
011.0.1668
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 5: Warunki szczególne dla nadajników i odbiorników radiotelefonicznych MF/HF
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 5: Specific conditions for MF/HF radiotelephone transmitters and receivers
Wprowadza: ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 843-6 V2.2.0E
011.0.1669
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca morskich radiowych służb i urządzeń -- Zharmonizowana norma dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej; Część 6: Warunki szczególne dla stacji naziemnych instalowanych na pokładach statków, pracujących w pasmach powyżej 3 GHz
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Harmonised Standard for electromagnetic compatibility; Part 6: Specific conditions for Earth Stations on board Vessels operating in frequency bands above 3 GHz
Wprowadza: ETSI EN 301 843-6 V2.2.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 797 V1.3.1E
011.0.1671
KT 11 Radiofonia cyfrowa (DAB) -- Interfejsy dystrybucyjne -- Interfejs transportu usług (STI)
Digital Audio Broadcasting (DAB); Distribution interfaces; Service Transport Interface (STI)
Wprowadza: ETSI EN 300 797 V1.3.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 019-2-1 V2.2.8E
011.0.1681
KT 11 Inżynieria środowiskowa (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-1: Specyfikacja badań środowiskowych -- Magazynowanie
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage
Wprowadza: ETSI EN 300 019-2-1 V2.3.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 300 019-2-2 V2.3.6E
011.0.1682
KT 11 Inżynieria środowiska (EE) -- Warunki środowiskowe i badania środowiskowe urządzeń telekomunikacyjnych -- Część 2-2: Specyfikacja badań środowiskowych -- Transportowanie
Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation
Wprowadza: ETSI EN 300 019-2-2 V2.4.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 091-2 V1.4.0E
011.0.1252
KT 11 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu -- Transport i telematyka transportu (TTT) -- Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE dla urządzeń radarowych pracujących w zakresie od 76 GHz do 77 GHz przeznaczonych dla pojazdów naziemnych
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) -- Short Range Devices -- Transport and Traffic Telematics (TTT) -- Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range -- Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive for ground based vehicular radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range
Wprowadza: prETSI EN 301 091-2 V1.4.0
2015-12-31
prPN-prETSI EN 300 444 V2.4.8E
011.0.1661
KT 11 Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Ogólny profil dostępu (GAP)
Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Generic Access Profile (GAP)
Wprowadza: ETSI EN 300 444 V2.5.1:2017
2018-12-28
prPN-prEN 60728-113E
011.0.1639
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów:telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 113 : Systemy transmisji optycznej dla rozprowadzania sygnałów z obciążeniem kanałami w pełni cyfrowymi
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 113: Optical systems for broadcast signal transmissions loaded with digital channels only
Wprowadza: prEN 60728-113:2017
2019-06-28
prPN-prETSI EN 301 489-27 V2.2.0E
011.0.1628
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 27: Wymagania szczegółowe dla aktywnych implantów medycznych ultra małej mocy (ULP-AMI) i skojarzonych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P) pracujących w pasmach od 402 MHz do 405 MHz-- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 27: Specific conditions for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P) operating in the 402 MHz to 405 MHz bands ; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-27 V2.2.0
2018-09-28
prPN-EN 60728-13-1E
011.0.1538
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 13-1: Rozszerzenie szerokości pasma dla nadawania sygnału przez system FTTH
Cable networks for television signals sound signals and interactive services - Part 13-1: Bandwidth expansion for broadcast signal over FTTH system (TA 5)
Wprowadza: IEC 60728-13-1:2017; EN 60728-13-1:2017
Zastępuje: PN-EN 60728-13-1:2013-02/AC:2013-06E; PN-EN 60728-13-1:2013-02E
ICS: 33.160.01; 33.180.01
2018-12-28
prPN-prEN 60728-3E
011.0.1542
KT 11 Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych -- Część 3: Aktywne urządzenia szerokopasmowe dla współosiowych sieci kablowych
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks
Wprowadza: EN IEC 60728-3:2018
ICS: 33.060.40; 33.170
2018-12-28
prPN-ETSI EN 303 276 V1.1.1E
011.0.1646
KT 11 Szerokopasmowe morskie łącze radiowe pracujące w paśmie od 5 852 MHz do 5 872 MHz i/lub od 5 880 MHz do 5 900 MHz stosowane przez statki i morskie instalacje zaangażowane w skoordynowane działania -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Maritime Broadband Radiolink operating within the bands 5 852 MHz to 5 872 MHz and/or 5 880 MHz to 5 900 MHz for ships and off-shore installations engaged in coordinated activities; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 276 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 47.020.70; 33.060.30
2018-05-11
prPN-prETSI EN 301 489-31 V2.2.0E
011.0.1630
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń aktywnych implantów medycznych o ulira małej mocy (ULP-AMI) pracujących w zakresie od 9 kHz do 315 kHz i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych (ULP-AMI-P); Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 31: Specific conditions for equipment in the 9 kHz to 315 kHz band for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and related peripheral devices (ULP-AMI-P); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-31 V2.2.0
2018-09-28
prPN-ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1E
011.0.1640
KT 11 Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 5-1: Protokoły transportowe -- Podstawowy protokół transportowy
Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 5: Transport Protocols; Sub-part 1: Basic Transport Protocol
Wprowadza: ETSI EN 302 636-5-1 V2.1.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 636-5-1 V1.2.1:2015-02E
ICS: 35.240.60
2018-05-11
prPN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1E
011.0.1643
KT 11 Inteligentne systemy transportowe (ITS) -- Komunikacja pojazdowa -- GeoNetworking -- Część 4-1: Adresowanie geograficzne i przekazywanie w komunikacji punkt-punkt i punkt-wielopunkt -- Funkcjonalność niezależna od medium
Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media-Independent Functionality
Wprowadza: ETSI EN 302 636-4-1 V1.3.1:2017
Zastępuje: PN-ETSI EN 302 636-4-1 V1.2.1:2015-02E
ICS: 35.240.60
2018-05-11
prPN-prETSI EN 301 489-29 V2.2.0E
011.0.1629
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych --Część 29: Wymagania szczegółowe dla medycznych urządzeń przesyłających dane (MEDS) pracujących w zakresach częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE-
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 29: Specific conditions for Medical Data Service Devices (MEDS) operating in the 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-29 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 925 V1.5.1E
011.0.1581
KT 11 Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF -- Parametry techniczne i metody pomiaru
Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands --Technical characteristics and methods of measurement
Wprowadza: ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 446-2 V1.1.0E
011.0.1626
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca połączonych i/albo zintegrowanych urządzeń radiowych i nie-radiowych; Część 2: Szczególne warunki dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowisku przemysłowym; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 2: Specific conditions for equipment intended to be used in industrial locations; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 446-2 V1.1.0
2018-09-28
prPN-prEN 62684E
011.0.1627
KT 11 Wymagania dotyczące wspólnej ładowarki (EPS) do telefonów ruchomych umożliwiających transmisję danych
Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Wprowadza: prEN 62684:2017
ICS: 33.070.50
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 489-53 V1.1.0E
011.0.1631
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 53: Wymagania szczegółowe dla naziemnych nadajników radiofonii i telewizji cyfrowej w służbie radiodyfuzyjnej oraz związanych urządzeń pomocniczych; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 53: Specific conditions for terrestrial sound broadcasting and digital TV broadcasting service transmitters and associated ancillary equipment; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-53 V1.1.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-35 V2.2.0E
011.0.1621
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE -- Część 35: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych implantów medycznych małej mocy (LP-AMI) pracujących w pasmach 2 483,5 MHz do 2 500 MHz
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 35: Specific requirements for Low Power Active Medical Implants (LP-AMI) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-35 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-17 V3.2.0E
011.0.1624
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-17 V3.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 446-1 V1.1.0E
011.0.1625
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca połączonych i/albo zintegrowanych urządzeń radiowych i nie-radiowych; Część 1: Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do stosowania w środowisku mieszkaniowym, handlowym i lekko uprzemysłowionym: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for combined and/or integrated radio and non-radio equipment; Part 1: Requirements for equipment intended to be used in residential, commercial and light industry locations; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 446-1 V1.1.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-52 V1.1.0E
011.0.1574
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 52: Wymagania szczegółowe dla komórkowej komunikacji ruchomej i przenośnych (UE) urządzeń radiowych i pomocniczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 52: Specific conditions for Cellular Communication Mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-52 V1.1.0
2018-02-28
prPN-prETSI EN 303 454 V1.1.1E
011.0.1612
KT 11 Urzadzenia blskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Czujniki wykrywania metali i przedmiotów pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Metal and object detection sensors in the frequency range 1 kHz to 148,5 kHz; Harmonised standard covering the essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 489-51 V2.1.0E
011.0.1614
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 51: Wymagania szczegółowe dla automatyki pojazdów naziemnych i nadzorujących urządzeń radarowych wykorzystujących częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz, 24,05 GHz do 24,5 GHz,76 GHz do 77 GHz i 77 GHz do 81 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 51: Specific conditions for Automotive, Ground based Vehicles and Surveillance Radar Devices using 24,05 GHz to 24,25 GHz, 24,05 GHz to 24,5 GHz, 76 GHz to 77 GHz and 77 GHz to 81 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-51 V2.1.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-6 V2.2.0E
011.0.1615
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 6: Wymagania szczegółowe dla urządzeń systemu cyfrowej ulepszonej telekomunikacji bezsznurowej (DECT) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-6 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-4 V3.2.0E
011.0.1617
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych; Część 4: Wymagania szczegółowe dla stacjonarnych linii radiowych i wyposażenia pomocniczego; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for fixed radio links and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-4 V3.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 345 V1.1.7E
011.0.1536
KT 11 Odbiorniki radiofoniczne -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Broadcast Sound Receivers; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 303 345 V1.1.7
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-34 V2.1.1E
011.0.1516
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych; Część 34: Wymagania szczegółowe dla zewnętrznych ładowarek (EPS) do telefonów ruchomych; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1b dyrektywy 2014/53/EU i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 34: Specific conditions for External Power Supply (EPS) for mobile phones; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1b of the Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of the Directive 2014/30/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-34 V2.1.1
2018-06-29
prPN-prETSI EN 301 489-3 V2.1.1E
011.0.1552
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 246 GHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-3 V2.1.1
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-9 V2.1.1E
011.0.1551
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 9: Wymagania szczegółowe dla mikrofonów bezprzewodowych i podobnych urządzeń łączności akustycznej wykorzystujących częstotliwości radiowe (RF), bezprzewodowych urządzeń akustycznych i dousznych urządzeń monitorujących -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones, similar Radio Frequency (RF) audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-9 V2.1.1
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-50 V2.2.0E
011.0.1620
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 50: Wymagania szczegółowe dla stacji bazowych (BS), stacji retransmisyjnych i wyposażenia dodatkowego łączności komórkowej - Zarmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 50: Specific conditions for Cellular Communication Base Station (BS), repeater and ancillary equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-50 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-33 V2.2.0E
011.0.1622
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 33: Wymagania szczegółowe dla urządzeń ultraszerokopasmowych (UWB) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/EU
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 33: Specific conditions for Ultra-WideBand (UWB) devices; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-33 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 302 536 V2.1.0E
011.0.1582
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz jako implantowane zwierzętom urządzenia ultra małej mocy (ULP-AID) i skojarzone urządzenia peryferyjne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Radio equipment operating in the frequency range 315 kHz to 600 kHz for Ultra Low Power Animal Implantable Devices (ULP-AID) and associated peripherals; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 536 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 489-5 V2.2.0E
011.0.1616
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla wydzielonych naziemnych ruchomych sieci radiowych (PMR) i wyposażenia dodatkowego (dla mowy i bez mowy) oraz naziemnych radiowych systemów łącznośc trankingowej (TETRA) -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-5 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 301 489-1 V2.2.0E
011.0.1618
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb radiowych -- Część 1: Wspólne wymagania techniczne -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE i zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 6 dyrektywy 2014/30/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU and the essential requirements of article 6 of Directive 2014/30/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-1 V2.2.0
2018-09-28
prPN-prEN 301 489-15 V2.2.0E
011.0.1638
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 15: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radioamatorskich dostępnych w handlu -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 15: Specific conditions for commercially available amateur radio equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prEN 301 489-15 V2.2.0
2018-12-31
prPN-prETSI EN 305 174-1 V1.0.0E
011.0.1704
KT 11 Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie zasobami cyklu życia -- Część 1: Przegląd, zagadnienia wspólne i typowe
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Broadband Deployment and Lifecycle Resource Management; Part 1: Overview, common and generic aspects
Wprowadza: prETSI EN 305 174-1 V1.0.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 301 489-19 V2.1.0E
011.0.1623
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych; Część 19: Wymagania szczegółowe dla odbiorczych ruchomych stacji naziemnych(ROMES) zapewniających transmisję danych w paśmie częstotliwości 1,5 GHz i dla odbiorników GNSS pracujących w paśmie RNSS (ROGNSS)zapewniających pozycjonowanie, nawigację i dane czasowe. Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 19: Specific conditions for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications and GNSS receivers operating in the RNSS band (ROGNSS) providing positioning, navigation, and timing data; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-19 V2.1.0
2018-09-28
prPN-prETSI EN 303 980 V1.1.1E
011.0.1633
KT 11 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana norma dotycząca stacjonarnych i poruszających się stacji naziemnych komunikujących się niegeostacjonarnymi systemami satelitarnymi (NEST) w pasmach częstotliwości od 11 GHz do 14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania artykułu 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised Standard for fixed and in-motion Earth Stations communicating with non-geostationary satellite systems (NEST) in the 11 GHz to 14 GHz frequency bands covering essential requirements of article 3.2 of the Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 980 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 302 608 V2.1.1E
011.0.1586
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Eurobalise railway systems; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 608 V2.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 489-2 V2.1.0E
011.0.1635
KT 11 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 2 : Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przywoławczych -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radio paging equipment; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.1(b) of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 301 489-2 V2.1.0
2018-12-28
prPN-prETSI EN 301 598 V2.1.1E
011.0.1636
KT 11 Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -- Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w paśmie radiodyfuzji TV od 470 MHz do 790 MHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 301 598 V2.1.1:2018
Dyrektywy: 2014/53/EU
2019-06-28
prPN-ETSI EN 303 447 V1.1.1E
011.0.1584
KT 11 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- Systemy z pętlą indukcyjną dla robotów koszących pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 148,5 kHz -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Short Range Devices (SRD); Inductive loop systems for robotic mowers in the frequency range 0 Hz to 148,5 kHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 303 447 V1.1.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
ICS: 65.060.70; 33.060.20
2018-05-11
prPN-prETSI EN 302 567 V2.1.0E
011.0.1587
KT 11 Urządzenia radiowe systemów wielogigabitowych pracujących w zakresie częstotliwości 60 GHz -- Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Multiple-Gigabit/s radio equipment operating in the 60 GHz band; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: prETSI EN 302 567 V2.0.22
2018-06-29
prPN-prETSI EN 302 617 V2.2.0E
011.0.1642
KT 11 Naziemne radiowe nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy -- Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Ground-based UHF radio transmitters, receivers and transceivers for the UHF aeronautical mobile service using amplitude modulation; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Wprowadza: ETSI EN 302 617 V2.2.1:2017
Dyrektywy: 2014/53/EU
2018-12-28
prPN-prETSI EN 303 560 V1.1.1E
011.0.1712
KT 11 Telewizja cyfrowa (DVB) -- Systemy napisów TTML
Digital Video Broadcasting (DVB); TTML subtitling systems
Wprowadza: prETSI EN 303 560 V1.1.1
2019-12-30
prPN-prETSI EN 301 908-3 V13.0.1E
011.0.1706
KT 11 Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)
IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) Base Stations (BS)
Wprowadza: prETSI EN 301 908-3 V13.0.1
2019-09-27
prPN-prETSI EN 305 174-2 V1.0.0E
011.0.1703
KT 11 Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Wdrożenia szerokopasmowe i zarządzanie zasobami cyklu życia -- Część 2: Lokalizacje ICT
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Broadband Deployment and Lifecycle Resource Management; Part 2: ICT Sites
Wprowadza: prETSI EN 305 174-2 V1.0.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 305 200-2-1 V1.1.0E
011.0.1702
KT 11 Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Lokalizacje ICT
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Energy management; Operational infrastructures; Global KPIs; Part 2: Specific requirements; Sub-part 1: ICT Sites
Wprowadza: prETSI EN 305 200-2-1 V1.1.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 303 258 V1.0.6E
011.0.1710
KT 11 Bezprzewodowe zastosowania przemysłowe (WIA) -- Urządzenia pracujące w zakresie częstotliwości od 5 725 MHz do 5 875 MHz z poziomami mocy do 400 mW -- Zharmonizowana norma dla dostępu do widma radiowego
Wireless Industrial Applications (WIA); Equipment operating in the 5 725 MHz to 5 875 MHz frequency range with power levels ranging up to 400 mW; Harmonised Standard for access to radio spectrum
Wprowadza: prETSI EN 303 258 V1.0.6
2019-12-31
prPN-prETSI EN 305 200-3-1 V1.1.0E
011.0.1701
KT 11 Dostęp, urządzenia końcowe, transmisja i zwielokrotnienie (ATTM) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 3-1: Lokalizacje ICT - DCEM
Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); Energy management; Operational infrastructures; Global KPIs; Part 3: ICT Sites; Sub-part 1: DCEM
Wprowadza: prETSI EN 305 200-3-1 V1.1.0
2019-06-28
prPN-prETSI EN 301 908-14 V13.0.1E
011.0.1705
KT 11 Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)
IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS)
Wprowadza: prETSI EN 301 908-14 V13.0.1
2019-09-27
prPN-prETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1E
011.0.1711
KT 11 Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 4-4: Oceny projektowe; Kablowe sieci dostępowe
Integrated broadband cable telecommunication networks (CABLE); Energy management; Operational infrastructures; Global KPIs; Part 4: Design assessments; Sub-part 4: Cable Access Networks
Wprowadza: prETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1
2019-12-30
prPN-prETSI EN 301 908-18 V13.0.1E
011.0.1707
KT 11 Sieci komórkowe IMT -- Zharmonizowana norma dostępu do widma radiowego -- Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)
IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)
Wprowadza: prETSI EN 301 908-18 V13.0.1
2019-09-27
prPN-ISO 10533:2002/A1E
013.0.1169
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Urządzenia podporowe wysięgnika
Earth-moving machinery -- Lift-arm support devices
Wprowadza: ISO 10533:1993/Amd 1:2005
ICS: 53.100
2018-07-21
prPN-ISO 11112:1998/A1E
013.0.1170
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Siedzisko operatora -- Wymiary i wymagania
Earth-moving machinery -- Operator's seat -- Dimensions and requirements
Wprowadza: ISO 11112:1995/Amd 1:2001
ICS: 53.100
2018-07-21
prPN-ISO 9247:1996/A1E
013.0.1171
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Przewody elektryczne -- Zasady oznaczenia identyfikacyjnego i znakowania
Earth-moving machinery -- Electrical wires and cables -- Principles of identification and marking
Wprowadza: ISO 9247:1990/Amd 1:1998
ICS: 01.070; 53.100
2018-07-21
prPN-EN 474-1+A4:2014-02/prA6E
013.0.1168
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 474-1:2006+A4:2013/prA6
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-09-10
prPN-prEN 474-3E
013.0.1156
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania dotyczące ładowarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 3: Requirements for loaders
Wprowadza: prEN 474-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN ISO 19014-3E
013.0.1146
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania środowiskowe i badania elektronicznych i elektrycznych elementów stosowanych w częściach systemu sterowania związanych z bezpieczeństwem
Earth‐Moving Machinery -‐ Safety ‐- Part 3: Environmental performance and test requirements of electronic and electrical components, used in safety related parts of the control system
Wprowadza: FprEN ISO 19014-3; ISO/FDIS 19014-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
2018-06-19
prPN-prEN 15597-1E
013.0.1153
KT 13 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające (piaskarki) -- Część 1: Wymagania ogólne i definicje dotyczące maszyn rozrzucających
Winter maintenance equipment -- Spreading machines (gritting machines) -- Part 1: General requirements and definitions for spreading machines
Wprowadza: FprEN 15597-1
Zastępuje: PN-EN 15597-1:2009E
ICS: 13.030.40
2018-12-13
prPN-prEN 474-2E
013.0.1155
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dotyczące spycharek ciągnikowych
Earth-moving machinery - Safety - Part 2: Requirements for tractor-dozers
Wprowadza: prEN 474-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-5E
013.0.1158
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania dotyczące koparek hydraulicznych
Earth-moving machinery - Safety - Part 5: Requirements for hydraulic excavators
Wprowadza: prEN 474-5
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-6E
013.0.1159
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Wymagania dotyczące wywrotek
Earth-moving machinery - Safety - Part 6: Requirements for dumpers
Wprowadza: prEN 474-6
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-8E
013.0.1161
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Wymagania dotyczące równiarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 8: Requirements for graders
Wprowadza: prEN 474-8
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-9E
013.0.1162
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Wymagania dotyczące układarek rur
Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers
Wprowadza: prEN 474-9
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-10E
013.0.1163
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 10: Wymagania dotyczące koparek do rowów
Earth-moving machinery -- Safety -- Part 10: Requirements for trenchers
Wprowadza: prEN 474-10
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-11E
013.0.1164
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 11: Wymagania dotyczące ugniatarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 11: Requirements for earth- and landfill compactors
Wprowadza: prEN 474-11
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-13E
013.0.1166
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 13: Wymagania dotyczące walców
Earth-moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers
Wprowadza: prEN 474-13
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-4E
013.0.1157
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania dotyczące koparko-ładowarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 4: Requirements for backhoe loaders
Wprowadza: prEN 474-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-7E
013.0.1160
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 7: Wymagania dotyczące zgarniarek
Earth-moving machinery - Safety - Part 7: Requirements for scrapers
Wprowadza: prEN 474-7
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-12E
013.0.1165
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 12: Wymagania dotyczące koparek linowych
Earth-moving machinery - Safety - Part 12: Requirements for cable excavators
Wprowadza: prEN 474-12
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN 474-1E
013.0.1154
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: prEN 474-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2019-04-16
prPN-prEN ISO 19014-1E
013.0.1145
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Metodologia wyznaczania elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem i wymagania dotyczące działania
Earth‐moving machinery -- Safety -‐ Part 1 ‐- Methodology to determine safety related parts of the control system and performance requirements
Wprowadza: prEN ISO 19014-1; ISO/FDIS 19014-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
2018-08-30
prPN-prEN 15597-2E
013.0.1152
KT 13 Sprzęt do zimowego utrzymania dróg -- Maszyny rozrzucające (piaskarki) -- Część 2: Wymagania dotyczące dystrybucji i ich badania
Winter maintenance equipment -- Spreading machines (gritting machines) -- Part 2: Requirements for distribution and their test
Wprowadza: FprEN 15597-2
ICS: 13.030.40
2018-12-13
prPN-EN 474-1+A5E
013.0.1167
KT 13 Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Earth-moving machinery -- Safety -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 474-1:2006+A5:2018
Zastępuje: PN-EN 474-1+A4:2014-02E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100
2018-07-11
prPN-prEN ISO 19432E
014.0.1145
KT 14 Maszyny i urządzenia budowlane -- Przenośne, ręczne, napędzane silnikami spalinowymi przecinarki z ścierną tarczą tnącą – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dla przecinarek z ścierną tarczą tnącą mocowaną centralnie
Building construction machinery and equipment -- Portable, hand-held, internal-combustion-engine-driven abrasive cutting machines -- Part 1: Safety requirements for cut-off machines for centre-mounted rotating abrasive wheels
Wprowadza: prEN ISO 19432-1; ISO/DIS 19432-1
Zastępuje: PN-EN ISO 19432:2012E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220
2019-07-18
prPN-prEN 1009-1E
014.0.1147
KT 14 Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wspólne wymagania dla nieukończonych maszyn i zakładów przetwórczych
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 1: Common requirements for partly completed machinery and processing plants
Wprowadza: prEN 1009-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220; 73.120
2019-11-13
prPN-prEN 1009-2E
014.0.1148
KT 14 Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania szczegółowe dla maszyn podających i urządzeń transportu ciągłego
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 2: Specific requirements for feeding machinery and continuous handling equipment
Wprowadza: prEN 1009-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220; 73.120
2019-11-13
prPN-prEN 12609E
014.0.1146
KT 14 Mieszarki samochodowe -- Wymagania bezpieczeństwa
Truck mixers -- Safety requirements
Wprowadza: prEN 12609
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220
2019-10-05
prPN-prEN 1009-4E
014.0.1150
KT 14 Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 4: Wymagania szczegółowe dla maszyn do przesiewania
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 4: Specific requirements for screening machinery
Wprowadza: prEN 1009-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220; 73.120
2019-11-13
prPN-prEN 1009-5E
014.0.1151
KT 14 Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Wymagania szczegółowe dla maszyn do oczyszczania, odzysku, sortowania i obróbki mułu
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting and mud treatment machinery
Wprowadza: prEN 1009-5
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220; 73.120
2019-11-13
prPN-prEN 1009-3E
014.0.1149
KT 14 Maszyny do mechanicznej obróbki minerałów i podobnych materiałów stałych -- Bezpieczeństwo -- Część 3: Wymagania szczegółowe dla maszyn do kruszenia i mielenia
Machines for mechanical processing of minerals and similar solid materials - Safety - Part 3: Specific requirements for crushing and milling machinery
Wprowadza: prEN 1009-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 91.220; 73.120
2019-11-13
prPN-prEN 17106-3-1E
014.0.1141
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3-1: Maszyny do zimowego utrzymania dróg -- Wymagania dla odśnieżarek z narzędziami obrotowymi i pługów odśnieżnych
Road operation machinery - Safety - Part 3-1: Winter service machines - Requirements for snow clearing machines with rotating tools and snow ploughs
Wprowadza: prEN 17106-3-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN 17106-4-1E
014.0.1142
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 4-1: Maszyny do utrzymania otoczenia drogi -- Wymagania dla maszyn do cięcia trawy i wykaszania zarośli
Road operation machinery - Safety - Part 4-1: Road service area maintenance machines - Requirements for grass and brush cutting machines
Wprowadza: prEN 17106-4-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN ISO 13766-1E
014.0.1133
KT 14 Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Częsć 1: Wymagania ogólne EMC w typowych elektromagnetycznych warunkach środowiska
Earth-moving machinery and building construction machinery -- Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 1: General EMC requirements under typical electromagnetic environmental conditions (ISO/FDIS 13766-1:2017)
Wprowadza: ISO 13766-1; FprEN ISO 13766-1
Dyrektywy: 2014/30/EU
ICS: 53.100; 33.100.01
2018-01-25
prPN-prEN ISO 13766-2E
014.0.1134
KT 14 Maszyny do robót ziemnych i maszyny budowlane -- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) maszyn z wewnetrznym elektrycznym zasilaniem -- Część 2: Dodatkowe wymagania EMC w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego
Earth-moving and building construction machinery -- Electromagnetic compatibility (EMC) of machines with internal electrical power supply -- Part 2: Additional EMC requirements for functional safety (ISO/FDIS 13766-2:2017)
Wprowadza: ISO 13766-2; FprEN ISO 13766-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.100; 33.100.01
2018-01-25
prPN-prEN 17106-1E
014.0.1139
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne
Road operation machinery - Safety - Part 1: General requirements
Wprowadza: prEN 17106-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN 17106-2E
014.0.1140
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Wymagania dla maszyn do czyszczenia powierzchni drogowych
Road operation machinery - Safety - Part 2: Requirements for road surface cleaning machines
Wprowadza: prEN 17106-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160; 93.080.99
2019-04-03
prPN-prEN 17106-3-2E
014.0.1143
KT 14 Maszyny drogowe -- Bezpieczeństwo -- Część 3-2: Maszyny do zimowego utrzymania dróg -- Szczegółowe wymagania dla maszyn rozrzucających
Road operation machinery - Safety - Part 3-2: Winter service machines - Specific requirements for spreading machines
Wprowadza: prEN 17106-3-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2019-04-16
prPN-EN 13374:2013-08/prA1E
014.0.1144
KT 14 Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań
Temporary edge protection systems - Product specification - Test methods
Wprowadza: EN 13374:2013/prA1
ICS: 13.340.99; 91.220
2019-07-02
prPN-prEN 16888E
015.0.1120
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Homogenizatory śmietany -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Cream whippers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16888
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-02-20
prPN-prEN 16878E
015.0.1121
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny zespolone i zamrażarki porcjowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Combined machines and batch freezers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16878
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.100.40; 67.260
2018-02-20
prPN-EN 12043P
015.0.1141
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Komory leżakowania -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Intermediate provers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 12043:2014
Zastępuje: PN-EN 12043+A1:2010E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-11-05
prPN-EN 16743P
015.0.1142
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne krajalnice przemysłowe -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Automatic industrial slicing machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 16743:2016
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-11-08
prPN-prEN 16881E
015.0.1118
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Pasteryzatory, wanny i gotowalniki lodów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Pasteurizers, vats and cream cookers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16881
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-02-20
prPN-prEN 16876E
015.0.1119
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Maszyny do miękkich lodów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Soft ice cream machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: FprEN 16876
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.100.40; 67.260
2018-02-20
prPN-prEN 13379E
015.0.1132
KT 15 Maszyny do produkcji makaronów -- Maszyny do zawieszania, zdejmowania i cięcia, przenośniki powrotne prętów, magazyny prętów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Pasta processing plant -- Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 13379
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-07-10
prPN-EN 13870:2015-10/prA1E
015.0.1140
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice do kotletów -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Portion cutting machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 13870:2015/prA1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2019-07-16
prPN-prEN 13378E
015.0.1130
KT 15 Maszyny do produkcji makaronów -- Wytłaczarki makaronu -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Pasta processing plant -- Pasta presses -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 13378
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-05-29
prPN-prEN 13289E
015.0.1125
KT 15 Maszyny do produkcji makaronów -- Suszarki i schładzarki -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Pasta processing plant -- Dryers and coolers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 13289
Zastępuje: PN-EN 13289+A1:2013-05E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2017-12-21
prPN-prEN 1974E
015.0.1131
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Krajalnice -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Slicing machines -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: prEN 1974
Zastępuje: PN-EN 1974+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2018-06-12
prPN-EN 12042:2014-05/prA1E
015.0.1143
KT 15 Maszyny dla przemysłu spożywczego -- Automatyczne dzielarki ciasta -- Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny
Food processing machinery -- Automatic dough dividers -- Safety and hygiene requirements
Wprowadza: EN 12042:2014/prA1:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 67.260
2020-01-09
prPN-prEN 16666E
016.0.1130
KT 16 Maszyny rolnicze samobieżne -- Bezpieczeństwo na drodze -- Wymagania podstawowe
Self-propelled agricultural machines -- Road safety -- Basic requirements
Wprowadza: prEN 16666
ICS: 65.060.25
2015-12-31
prPN-prEN 16517E
016.0.1101
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Przewoźne kolejki linowe do pozyskiwania drewna -- Bezpieczeństwo
Agricultural and forestry machinery -- Mobile yarders for timber logging -- Safety
Wprowadza: prEN 16517
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 53.020.20
2019-04-03
prPN-prEN ISO 18497E
016.0.1182
KT 16 Maszyny rolnicze i ciągniki -- Bezpieczeństwo maszyn wysoko zautomatyzowanych
Agricultural machinery and tractors -- Safety of highly automated machinery (ISO/DIS 18497:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 18497
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01
2019-02-22
prPN-EN 16590-4P
016.0.1270
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Wytwarzanie, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (ISO 25119-4:2010 modified)
Wprowadza: EN 16590-4:2014
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01; 35.240.68
2018-12-03
prPN-prEN ISO 10517E
016.0.1265
KT 16 Przycinarki do żywopłotów silnikowe, trzymane w ręku -- Bezpieczeństwo
Powered hand-held hedge trimmers -- Safety ( ISO/DIS 10517:2017)
Wprowadza: prEN ISO 10517
Zastępuje: PN-EN ISO 10517:2012P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2019-08-07
prPN-EN ISO 14982P
016.0.1267
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Metody badania i kryteria przyjęcia
Agricultural and forestry machinery -- Electromagnetic compatibility -- Test methods and acceptance criteria (ISO 14982:1998)
Wprowadza: ISO 14982:1998; EN ISO 14982:2009
Zastępuje: PN-EN ISO 14982:2002P
Dyrektywy: 2004/108/EC; 2006/42/EC; 2014/30/EU; 98/37/EC
ICS: 65.060.01; 33.100.01
2018-11-12
prPN-EN ISO 5395-2:2014-02/A1P
016.0.1271
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki prowadzone przez operatora idącego
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers - Amendment 1: OPC, cutting means, pressurized hoses (ISO 5395-2:2013/Amd 1:2016)
Wprowadza: ISO 5395-2:2013/Amd 1:2016; EN ISO 5395-2:2013/A1:2016
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2018-10-08
prPN-ISO 730:2018-02/A1E
016.0.1269
KT 16 Ciągniki rolnicze kołowe -- Trzypunktowy układ zawieszenia tylny -- Kategorie N1, 1, N2, 2, N3, 3, N4 i 4
Agricultural wheeled tractors -- Rear-mounted three-point linkage -- Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4
Wprowadza: ISO 730:2009/Amd 1:2014
ICS: 65.060.10
2018-08-12
prPN-EN ISO 5395-2:2014-02/A2P
016.0.1272
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 2: Kosiarki prowadzone przez operatora idącego
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers - Amendment 2: Cutting-means-enclosure guards (ISO 5395-2:2013/Amd 2:2017)
Wprowadza: EN ISO 5395-2:2013/A2:2017; ISO 5395-2:2013/Amd 2:2017
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2018-10-08
prPN-prEN ISO 8437-1E
016.0.1220
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 1: Terminologia i badania wspólne
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 1: Terminology and common tests (ISO/FDIS 8437-1:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-prEN ISO 8437-4E
016.0.1222
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 4: Informacja o postanowieniach krajowych i regionalnych
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 4: Information on national and regional provisions (ISO/FDIS 8437-4:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-prEN ISO 8437-3E
016.0.1223
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 3: Odśnieżarki z operatorem jadącym w pozycji siedzącej na maszynie
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 3: Ride-on snow throwers (ISO/FDIS 8437-3:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-prEN ISO 4254-5E
016.0.1184
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 5: Maszyny uprawowe z aktywnymi zespołami roboczymi
Agricultural machinery -- Safety -- Part 5: Power-driven soil-working machines (ISO/DIS 4254-5:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-5
Zastępuje: EN ISO 4254-5:2009; PN-EN ISO 4254-5:2012P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.20
2018-03-13
prPN-prEN ISO 4254-9E
016.0.1188
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 9: Siewniki
Agricultural machinery -- Safety -- Part 9: Seed drills (ISO/DIS 4254-9:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-9
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.30
2017-12-21
prPN-prEN ISO 4254-8E
016.0.1185
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 8: Rozsiewacze nawozów stałych
Agricultural machinery -- Safety -- Part 8: Solid fertilizer distributors (ISO/DIS 4254-8:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 4254-8
Zastępuje: PN-EN 14017+A2:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.25
2018-03-13
prPN-prEN 13684E
016.0.1187
KT 16 Sprzęt ogrodniczy -- Aeratory i skaryfikatory trawnikowe prowadzone przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo
Garden equipment -- Pedestrian controlled lawn aerators and scarifiers -- Safety
Wprowadza: FprEN 13684
Zastępuje: PN-EN 13684+A3:2010E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2018-08-21
prPN-prEN ISO 28139E
016.0.1263
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin –- Zamgławiacze plecakowe, napędzane silnikiem spalinowym -– Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i środowiska oraz metody badań
Equipment for crop protection -- Knapsack combustion engine-driven air-blast sprayers -- Safety and environmental requirements and test methods (ISO/DIS 28139:2017)
Wprowadza: prEN ISO 28139; ISO/DIS 28139
Zastępuje: PN-EN ISO 28139:2009P; PN-EN ISO 28139:2009/Ap1:2013-10E; PN-EN ISO 28139:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-24
prPN-prEN 13525E
016.0.1233
KT 16 Maszyny Leśne -- Rębarki do drewna -- Bezpieczeństwo
Forestry machinery -- Wood chippers -- Safety
Wprowadza: FprEN 13525
Zastępuje: PN-EN 13525+A2:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.80
2018-11-21
prPN-prEN ISO 25119-3E
016.0.1242
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 3: Prace rozwojowe typoszeregów, sprzęt i oprogramowanie
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO/DIS 25119-3:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-3
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 35.240.99; 65.060.01
2019-01-12
prPN-prEN ISO 25119-4E
016.0.1243
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 4: Produkcja, funkcjonowanie, modyfikacja i procesy wsparcia
Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (ISO/DIS 25119-4:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-4
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 35.240.99; 65.060.01
2019-01-12
prPN-prEN ISO 4254-6E
016.0.1264
KT 16 Maszyny rolnicze -- Bezpieczeństwo -- Część 6: Opryskiwacze i maszyny do nawożenia płynnymi nawozami mineralnymi
Agricultural machinery -- Safety -- Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors (ISO/DIS 4254-6:2017)
Wprowadza: prEN ISO 4254-6
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-24
prPN-prEN ISO 25119-2E
016.0.1241
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 2: Faza koncepcyjna
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 2:Concept phase (ISO/DIS 25119-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
2019-01-12
prPN-prEN ISO 19932-1E
016.0.1259
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i środowiskowe
Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 1: Safety and environmental requirements
Wprowadza: prEN ISO 19932-1
Zastępuje: PN-EN ISO 19932-1:2013-11E; PN-EN ISO 19932-1:2013-11P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-09
prPN-EN ISO 5395-3:2014-02/prA2E
016.0.1212
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie
Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator (ISO 5395-3:2013/DAM 2:2016)
Wprowadza: EN ISO 5395-3:2013/A2:2018
Dyrektywy: 2006/42/EC; 89/392/EEC; 98/37/EC
ICS: 65.060.70
2017-10-19
prPN-EN ISO 5395-1:2014-02/prA1E
016.0.1244
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 1: Terminologia i badania wspólne -- Zmiana 1: Załącznik G (Metodyka badania drgań -- Drgania przenoszone na całe ciało i drgania przenoszone na dłoń-rękę)
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 1: Terminology and common tests -- Amendment 1: Annex G (Vibration test code - Hand-arm vibration and Whole-body vibration) (ISO 5395-1:2013/DAM 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 5395-1:2013/FprA1
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.70
2018-07-24
prPN-prEN ISO 16119-5E
016.0.1238
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Wymagania dla opryskiwaczy dotyczące ochrony środowiska -- Część 5: Lotnicze systemy opryskowe
Agricultural and forestry machinery -- Environmental requirements for sprayers -- Part 5: Aerial spray systems (ISO/DIS 16119-5:2016)
Wprowadza: prEN ISO 16119-5
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2018-12-20
prPN-prEN ISO 25119-1E
016.0.1240
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem -- Część 1: Ogólne zasady projektowania i rozwoju
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Safety-related parts of control systems -- Part 1: General principles for design and development (ISO/DIS 25119-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 25119-1
Dyrektywy: 2006/42/EC
2019-01-12
prPN-prEN ISO 19932-3E
016.0.1261
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 3: Badania kontrolne opryskiwaczy w sferze użytkowania
Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 3:Inspection of knapsack sprayers in use”
Wprowadza: prEN ISO 19932-3
Dyrektywy: 2009/128/EC
2019-04-09
prPN-prEN 12733E
016.0.1227
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Kosiarki silnikowe sterowane przez operatora pieszego -- Bezpieczeństwo
Agricultural and forestry machinery -- Pedestrian controlled motor mowers -- Safety
Wprowadza: FprEN 12733
Zastępuje: PN-EN 12733+A1:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.50
2018-09-04
prPN-prEN 12965E
016.0.1258
KT 16 Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne -- Wały przegubowo-teleskopowe (WPT) i ich osłony -- Bezpieczeństwo
Tractors and machinery for agriculture and forestry -- Power take-off (PTO) drive shafts and their guards -- Safety
Wprowadza: prEN 12965
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.01
2019-03-05
prPN-prEN 16952E
016.0.1205
KT 16 Maszyny rolnicze -- Platformy robocze na tereny nierówne/niewyrównane do prac w ogrodnictwie (WPO) -- Bezpieczeństwo
Agricultural machinery -- Rough-terrain Work Platforms for Orchard’s operations (WPO) -- Safety
Wprowadza: EN 16952:2018
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.99; 53.020.99
2018-05-01
prPN-prEN 17067E
016.0.1239
KT 16 Maszyny leśne -- Wymagania bezpieczeństwa dla zdalnych sterowników radiowych
Forestry machinery -- Safety requirements on radio remote controls
Wprowadza: prEN 17067
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.80
2018-12-27
prPN-prEN ISO 19932-2E
016.0.1260
KT 16 Sprzęt do ochrony roślin -- Opryskiwacze plecakowe -- Część 2: Metody badań
Equipment for crop protection -- Knapsack sprayers -- Part 2: Test methods
Wprowadza: prEN ISO 19932-2
Zastępuje: PN-EN ISO 19932-2:2013-11P; PN-EN ISO 19932-2:2013-11E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.40
2019-04-09
prPN-prEN 707E
016.0.1203
KT 16 Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Bezpieczeństwo
Agricultural machinery -- Slurry tankers -- Safety
Wprowadza: prEN 707
Zastępuje: PN-EN 707+A1:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.25
2017-12-14
prPN-prEN ISO 8437-2E
016.0.1221
KT 16 Odśnieżarki -- Wymagania bezpieczeństwa i procedury badań -- Część 2: Odśnieżarki prowadzone przez operatora idącego
Snow throwers - Safety requirements and test procedures - Part 2: Pedestrian controlled snow throwers (ISO/FDIS 8437-2:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 8437-2
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.160
2018-04-17
prPN-EN 609-1P
016.0.1273
KT 16 Maszyny rolnicze i leśne -- Bezpieczeństwo łuparek do drewna -- Część 1: Łuparki klinowe
Agricultural and forestry machinery -- Safety of log splitters -- Part 1: Wedge splitters
Wprowadza: EN 609-1:2017
Zastępuje: PN-EN 609-1+A2:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.80
2019-03-13
prPN-EN ISO 5395-3P
016.0.1275
KT 16 Maszyny ogrodnicze -- Wymagania bezpieczeństwa dla kosiarek trawnikowych z silnikiem spalinowym -- Część 3: Kosiarki z operatorem jadącym, w pozycji siedzącej na maszynie
Garden equipment -- Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers -- Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator (ISO 5395-3:2013)
Wprowadza: EN ISO 5395-3:2013; ISO 5395-3:2013
Dyrektywy: 2006/42/EC; 89/392/EEC; 98/37/EC
ICS: 65.060.70
2018-11-26
prPN-EN 1853P
016.0.1274
KT 16 Maszyny rolnicze -- Przyczepy -- Bezpieczeństwo
Agricultural machinery -- Trailers -- Safety
Wprowadza: EN 1853:2017
Zastępuje: PN-EN 1853+A1:2009E; PN-EN 1853+A1:2009E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 65.060.10
2018-12-31
prPN-prEN 16157-3E
017.0.1309
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 3: Publikacja sytuacji
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 3: Situation Publication
Wprowadza: prEN 16157-3
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-prEN 16662E
017.0.1122
KT 17 Pojazdy drogowe -- Dodatkowe urządzenia chwytne do opon dla pojazdów osobowych i dostawczych -- Wymagania bezpieczeństwa i metody testowania
Road vehicles -- Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles -- Safety requirements and test method
Wprowadza: FprEN 16662
ICS: 83.160.10
2015-12-29
prPN-prEN 16157-7E
017.0.1310
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 7: Wspólne elementy danych
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 7: Common data elements
Wprowadza: prEN 16157-7
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-prEN ISO 18541-6E
017.0.1246
KT 17 Pojazdy drogowe -- Zharmonizowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 6: Przypadki użycia i wymagania dotyczące szczegółowych informacji technicznych dla pojazdów kategorii L
Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 6: L-Category vehicle specific RMI use cases and requirements (ISO/FDIS 18541-6:2016)
Wprowadza: ISO 18541-6:2018; FprEN ISO 18541-6
ICS: 43.180; 43.040.15
2017-07-25
prPN-EN ISO 14816:2006/prA1E
017.0.1315
KT 17 Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych
Road transport and traffic telematics -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structure - Amendment 1 (ISO 14816:2005/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 14816:2005/prA1; ISO 14816:2005/DAmd 1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPKN-S-2P
017.0.1128
KT 17 Ciężkie pojazdy samochodowe -- Badanie kierowalności i stateczności w awaryjnych stanach ogumienia

prPN-prEN 16662-1E
017.0.1321
KT 17 Pojazdy drogowe -- Dodatkowe urządzenia chwytne do opon samochodów osobowych i pojazdów lekkich -- Część 1: Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i właściwości
Road vehicles -- Supplementary grip devices for tyres of passenger cars and light duty vehicles -- Part 1 : General safety and performance requirements
Wprowadza: prEN 16662-1
ICS: 83.160.10
2019-11-02
prPN-EN ISO 17264:2010/prA1E
017.0.1313
KT 17 Telematyka transportu i ruchu drogowego -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Interfejsy
Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Interfaces -- Amendment 1 (ISO 17264:2009/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 17264:2009/prA1; ISO 17264:2009/DAmd 1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPN-EN ISO 24534-4:2010/prA1E
017.0.1314
KT 17 Automatyczna identyfikacja pojazdu i jego wyposażenia -- Elektroniczna identyfikacja danych rejestracyjnych pojazdów -- Część 4: Bezpieczna łączność z zastosowaniem techniki asymetrycznej
Automatic vehicle and equipment identification -- Electronic registration identification (ERI) for vehicles -- Part 4: Secure communications using asymmetrical techniques - Amendment 1 (ISO 24534-4:2010/DAmd 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 24534-4:2010/prA1; ISO 24534-4:2010/DAmd 1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPN-prEN ISO 14906E
017.0.1316
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Określenie interfejsu zastosowań dla wydzielonej komunikacji krótkiego zasięgu
Electronic fee collection -- Application interface definition for dedicated short-range communication (ISO/DIS 14906:2017)
Wprowadza: prEN ISO 14906; ISO/DIS 14906
Zastępuje: PN-EN ISO 14906:2011/AC:2014-07E; PN-EN ISO 14906:2011/A1:2015-11E; PN-EN ISO 14906:2011E
ICS: 35.240.60
2019-08-29
prPN-prEN 17186E
017.0.1322
KT 17 Identyfikacja kompatybilności pojazdów z infrastrukturą -- Znaki graficzne informujące konsumenta o ładowaniu pojazdów o napędzie elektrycznym
Identification of vehicles and infrastructures compatibility -- Graphical expression for consumer information on EV power supply
Wprowadza: prEN 17186
Dyrektywy: 2014/94/EU
ICS: 43.120
2019-12-04
prPN-prEN ISO 16924E
017.0.1319
KT 17 Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje LNG do tankowania pojazdów
Natural gas fuelling stations -- LNG stations for fuelling vehicles (ISO 16924:2016)
Wprowadza: prEN ISO 16924; ISO 16924:2016
Dyrektywy: 2014/68/EU
ICS: 75.200
2019-10-04
prPN-prEN ISO 16380E
017.0.1320
KT 17 Pojazdy drogowe -- Złącze do tankowania mieszanek paliw
Road vehicles -- Blended fuels refuelling connector (ISO 16380:2014/Amd 1:2016)
Wprowadza: ISO 16380:2014/Amd 1:2016; FprEN ISO 16380
Dyrektywy: 2014/94/EU
ICS: 75.200
2018-09-11
prPN-prEN 17128E
017.0.1311
KT 17 Niesklasyfikowane lekkie pojazdy silnikowe do transportu osób i towarów oraz związane z nimi udogodnienia -- Lekkie osobiste pojazdy elektryczne (PLEV) -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
Non-approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities -- Personal light electric vehicles (PLEV) -- Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17128
Dyrektywy: 2006/42/EC; 2014/30/EU
ICS: 43.120
2019-08-06
prPN-EN ISO 17262:2012/prA1E
017.0.1312
KT 17 Systemy inteligentne w transporcie -- Automatyczna identyfikacja pojazdu i wyposażenia -- Numeracja i struktura danych
Intelligent transport systems -- Automatic vehicle and equipment identification -- Numbering and data structures -- Amendment 1 (ISO 17262:2012/DAmd 1:2017)
Wprowadza: ISO 17262:2012/DAmd 1; EN ISO 17262:2012/prA1
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-09-04
prPN-prEN ISO 16923E
017.0.1318
KT 17 Stacje tankowania gazu ziemnego -- Stacje CNG do tankowania pojazdów
Natural gas fuelling stations -- CNG stations for fuelling vehicles (ISO 16923:2016)
Wprowadza: prEN ISO 16923; ISO 16923:2016
Dyrektywy: 2014/94/EU
ICS: 75.200
2019-10-04
prPN-prEN 50066E
017.0.1241
KT 17 Mini-złącza do łączenia urządzeń elektrycznych w pojazdach drogowych
Miniature connecting devices for the interconnection of electrical mains supplied equipment in road vehicles
Wprowadza: FprEN 50066:2017
Zastępuje: PN-EN 50066:2002P
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 29.120.30
2018-01-25
prPN-ISO 11406/ACP
017.0.1333
KT 17 Ciężarowe pojazdy drogowe -- Sprzęgi mechaniczne między pojazdami ciągnącymi z zaczepem tylnym a przyczepami z dyszlem -- Zamienność
Commercial road vehicles -- Mechanical coupling between towing vehicles with rear-mounted coupling and drawbar trailers -- Interchangeability
Wprowadza: ISO 11406:2001/Cor 1:2005
ICS: 43.040.70
2018-05-03
prPN-EN ISO 16407-1E
017.0.1273
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO/TS 17575-1 -- Część 1: Zestaw testów i cele testów
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO/TS 17575-1 -- Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16407-1:2017)
Wprowadza: EN ISO 16407-1:2017; ISO 16407-1:2017
Dyrektywy: 2004/54/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-01-24
prPN-prEN ISO 15118-1E
017.0.1323
KT 17 Pojazdy drogowe -- Interfejs komunikacji pomiędzy pojazdem a siecią -- Część 1: Informacje ogólne oraz definicje przypadków użycia
Road vehicles -- Vehicle to grid communication interface -- Part 1: General information and use-case definition (ISO/DIS 15118-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 15118-1; prEN ISO 15118-1
Zastępuje: PN-EN ISO 15118-1:2015-09E
ICS: 43.120
2019-12-19
prPN-prEN 16990E
017.0.1262
KT 17 Niehomologowane lekkie pojazdy silnikowe służące do transportu osób i towarów, oraz powiązanych usług -- Quady (pojazdy ATV) oraz pojazdy UTV -- Wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań
Non-type approved light motorized vehicles for the transportation of persons and goods and related facilities -- All Terrain Vehicles (ATVs -- Quads) and Side by Side Vehicles -- Safety requirements and test methods
Wprowadza: prEN 16990
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.080.99; 43.140
2018-12-31
prPN-prEN 1645-1E
017.0.1295
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Przyczepy kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Leisure accommodation vehicles -- Caravans -- Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
Wprowadza: EN 1645-1:2018
Zastępuje: PN-EN 1645-1:2012E
ICS: 43.100
2018-08-30
prPN-EN 1648-1E
017.0.1298
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 1: Przyczepy kempingowe
Leisure accommodation vehicles -- 12 V direct current extra low voltage electrical installations -- Part 1: Caravans
Wprowadza: EN 1648-1:2018
Zastępuje: PN-EN 1648-1:2012E
ICS: 43.040.10; 43.100
2018-07-03
prPN-prEN ISO 18750E
017.0.1300
KT 17 Inteligentne systemy transportowe – C-ITS – Dynamiczne Mapy Lokalne
Intelligent transport systems - Cooperative ITS - Local dynamic maps (ISO/DIS 18750:2017)
Wprowadza: prEN ISO 18750; ISO/DIS 18750
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-04-10
prPN-prEN ISO 16407-2E
017.0.1301
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-1 -- Część 1: Zestaw testów abstrakcyjnych
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-1 -- Part 2: Abstract test suite (ISO/DIS 16407-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 16407-2; ISO/DIS 16407-2
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-08
prPN-EN ISO 16410-1E
017.0.1269
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 1: Zestaw testów i cele testów
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 1: Test suite structure and test purposes (ISO/DIS 16410-1:2016)
Wprowadza: EN ISO 16410-1:2017; ISO 16410-1:2017
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2018-11-29
prPN-prEN ISO 17427-1E
017.0.1270
KT 17 Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące ITS -- Część 1: Role i odpowiedzialności w zakresie architektury ITS
Intelligent transport systems -- Cooperative ITS -- Part 1: Roles and responsibilities in the context of co-operative ITS architecture(s) (ISO/DIS 17427-1)
Wprowadza: ISO/FDIS 17427-1; prEN ISO 17427-1
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.01; 35.240.60
2018-11-29
prPN-EN 1648-2E
017.0.1299
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Instalacje elektryczne bardzo niskiego napięcia stałego, instalacje 12 V -- Część 2: Samochody kempingowe
Leisure accommodation vehicles -- 12 V direct current extra low voltage electrical installations -- Part 2: Motor caravans
Wprowadza: EN 1648-2:2018
Zastępuje: PN-EN 1648-2:2012E
ICS: 43.040.10; 43.100
2018-07-03
prPN-EN 1646-1E
017.0.1296
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Samochody kempingowe -- Część 1: Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Leisure accommodation vehicles -- Motor caravans -- Part 1: Habitation requirements relating to health and safety
Wprowadza: EN 1646-1:2018
Zastępuje: PN-EN 1646-1:2012E
ICS: 43.100
2018-08-30
prPN-prEN 1647E
017.0.1297
KT 17 Pojazdy kempingowe -- Ruchome domki kempingowe -- Wymagane warunki mieszkalne dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Leisure accommodation vehicles -- Caravan holiday homes -- Habitation requirements relating to health and safety
Wprowadza: FprEN 1647
Zastępuje: PN-EN 1647:2012E
ICS: 43.100
2018-12-27
prPN-ISO 7237:2001/A1E
017.0.1326
KT 17 Przyczepy kempingowe -- Masy i wymiary -- Terminologia
Caravans -- Masses and dimensions -- Vocabulary
Wprowadza: ISO 7237:1993/Amd 1:2001
ICS: 01.040.43; 43.100
2018-07-06
prPN-ISO 9619:1998/A1E
017.0.1328
KT 17 Samochody osobowe -- Układy wycierania szyby przedniej -- Metoda badań
Passenger cars -- Windscreen wiping systems -- Test method
Wprowadza: ISO 9619:1992/Amd 1:2002
ICS: 43.040.65
2018-07-06
prPN-EN ISO 25110E
017.0.1272
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Definicja interfejsu dla kont pokładowych korzystających z kart z układem scalonym (ICC)
Electronic fee collection -- Interface definition for on-board account using integrated circuit card (ICC) (ISO/DIS 25110:2017)
Wprowadza: ISO 25110:2017; EN ISO 25110:2017
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.01; 35.240.60
2019-01-24
prPN-prEN 17003E
017.0.1263
KT 17 Pojazdy drogowe -- Rolki diagnostyczne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony -- Wymagania bezpieczeństwa
Road vehicles -- Roller brake testers for vehicles of more than 3,5 tons GVW -- Safety requirements
Wprowadza: FprEN 17003
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 43.180
2018-04-24
prPN-prEN ISO 17419E
017.0.1305
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Systemy współpracujące -- Globalnie unikalna identyfikacja
Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Globally unique identification (ISO/DIS 17419:2017)
Wprowadza: prEN ISO 17419-1; ISO/PRF 17419
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-28
prPN-prEN ISO 17423E
017.0.1306
KT 17 Inteligentne systemy transportowe -- Systemy współpracujące -- Wymagania i cele aplikacji
Intelligent transport systems -- Cooperative systems -- Application requirements and objectives (ISO/FDIS 17423:2018)
Wprowadza: FprEN ISO 17423; ISO/FDIS 17423
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2018-12-20
prPN-prEN ISO 16410-2E
017.0.1302
KT 17 Elektroniczny pobór opłat -- Ocena zgodności wyposażenia z ISO 17575-3 -- Część 1: Zestaw testów abstrakcyjnych
Electronic fee collection -- Evaluation of equipment for conformity to ISO 17575-3 -- Part 2: Abstract test suite (ISO/DIS 16410-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 16410-2; ISO/DIS 16410-2
Dyrektywy: 2004/52/EC
ICS: 03.220.20; 35.240.60
2019-05-08
prPN-prEN ISO 18541-5E
017.0.1303
KT 17 Pojazdy drogowe -- Ustandaryzowany dostęp do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (RMI) -- Część 5: przepisy szczegółowe dotyczące pojazdów ciężarowych
Road vehicles -- Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) -- Part 5: Heavy duty specific provision (ISO/DIS 18541-5:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 18541-5; prEN ISO 18541-5
2019-06-04
prPN-prEN 16157-1E
017.0.1307
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 1: Kontekst i Struktura
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 1: Context and Framework
Wprowadza: prEN 16157-1
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-prEN 16157-2E
017.0.1308
KT 17 Inteligentne Systemy Transportowe -- Specyfikacja wymiany danych w formacie DATEX II dla zarządzania ruchem i informacjami -- Część 2: Odniesienia lokalizacji
Intelligent transport systems -- DATEX II data exchange specifications for traffic management and information -- Part 2: Location referencing
Wprowadza: prEN 16157-2
Dyrektywy: 2010/40/EU
ICS: 35.240.60
2019-07-02
prPN-EN ISO 4210-5P
017.0.1335
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 5: Metody badań układu sterowania
Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 5: Steering test methods (ISO 4210-5:2014, Corrected version 2015-02-01)
Wprowadza: EN ISO 4210-5:2014; ISO 4210-5:2014
Zastępuje: PN-EN 14764:2007P; PN-EN 14781:2007P; PN-EN 14766:2007P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 43.150
2018-12-14
prPN-EN ISO 4210-4P
017.0.1334
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 4: Metody badań hamulców
Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 4: Braking test methods (ISO 4210-4:2014)
Wprowadza: EN ISO 4210-4:2014; ISO 4210-4:2014
Zastępuje: PN-EN 14781:2007P; PN-EN 14766:2007P; PN-EN 14764:2007P
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 43.150
2018-12-10
prPN-EN ISO 4210-6P
017.0.1336
KT 17 Rowery -- Wymagania bezpieczeństwa dla rowerów -- Część 6: Metody badań ramy i widelca
Cycles -- Safety requirements for bicycles -- Part 6: Frame and fork test methods (ISO 4210-6:2015)
Wprowadza: ISO 4210-6:2015; EN ISO 4210-6:2015
Zastępuje: PN-EN ISO 4210-6:2014-08E
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 43.150
2018-12-14
prPN-prEN ISO 18243E
017.0.1332
KT 17 Motorowery i motocykle motorowe o napędzie elektrycznym -- Specyfikacje testów i wymagania bezpieczeństwa dla akumulatorów litowo-jonowych (ISO 18243: 2017)
Electrically propelled mopeds and motorcycles -- Test specifications and safety requirements for lithium-ion battery systems (ISO 18243:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 18243
Dyrektywy: 2014/94/EU
ICS: 43.140
2018-12-20
prPN-ISO 3469:1998/A1E
017.0.1325
KT 17 Samochody osobowe -- Układy spryskiwania szyby przedniej -- Metody badań
Passenger cars -- Windscreen washing systems -- Test methods
Wprowadza: ISO 3469:1989/Amd 1:2006
ICS: 43.040.65
2018-07-06
prPN-ISO 8855E
017.0.1330
KT 17 Pojazdy drogowe -- Dynamika i zachowanie się podczas jazdy -- Terminologia
Road vehicles -- Vehicle dynamics and road-holding ability -- Vocabulary
Wprowadza: ISO 8855:2011
Zastępuje: PN-ISO 8855:1999P
ICS: 01.040.43; 43.020
2018-07-18
prPN-ISO 8856E
017.0.1331
KT 17 Pojazdy drogowe -- Parametry elektryczne rozruszników -- Ogólne wymagania i metody badań
Road vehicles -- Electrical performance of starter motors -- Test methods and general requirements
Wprowadza: ISO 8856:2014
Zastępuje: PN-ISO 8856:1997P
ICS: 43.060.50
2018-07-18
prPN-ISO 4091E
017.0.1329
KT 17 Pojazdy drogowe -- Złącza do elektrycznego połączenia pojazdów holujących i ciągniętych -- Definicje, badania i wymagania
Road vehicles -- Connectors for the electrical connection of towing and towed vehicles -- Definitions, tests and requirements
Wprowadza: ISO 4091:2003
Zastępuje: PN-ISO 4091:1999P
ICS: 43.040.10
2018-07-18
prPN-ISO 9259:1994/A1E
017.0.1327
KT 17 Samochody osobowe -- Wycieraczki szyb przednich -- Połączenia ramienia wycieraka z piórem
Passenger cars -- Windscreen wiper systems -- Wiper arm-to-blade connections
Wprowadza: ISO 9259:1991/Amd 1:2001
ICS: 43.040.65
2018-07-06
prPN-prEN 1306E
018.0.1187
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza zdawcze do usuwania wody odpadowej
Inland navigation vessels -- Connections for the discharge of waste water
Wprowadza: EN 1306:2018
Zastępuje: PN-EN 1306:2000P
ICS: 47.020.30
2018-12-31
prPN-prEN 14504E
018.0.1221
KT 18 Statki śródlądowe -- Przystanie oraz pomosty pływające na wodach śródlądowych -- wymagania, próby
Inland navigation vessels -- Floating landing stages and floating bridges on inland waters -- Requirements, tests
Wprowadza: prEN 14504
Zastępuje: PN-EN 14504:2016-09E
ICS: 93.140
2019-11-15
prPN-prEN ISO 8385E
018.0.1220
KT 18 Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Klasyfikacja
Ships and marine technology -- Dredgers -- Classification (ISO/DIS 8385:2017)
Wprowadza: prEN ISO 8385
Zastępuje: PN-EN ISO 8385:2001P
ICS: 47.060
2019-09-05
prPN-prEN ISO 8384E
018.0.1219
KT 18 Statki i technika morska -- Pogłębiarki -- Terminologia
Ships and marine technology -- Dredgers -- Vocabulary (ISO/DIS 8384:2017)
Wprowadza: prEN ISO 8384
Zastępuje: PN-EN ISO 8384:2004P
ICS: 01.040.47; 47.060
2019-09-05
prPN-prEN 1305E
018.0.1186
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Złącza do usuwania pozostałości olejowych
Inland navigation vessels -- Connections for the discharge of oily mixture
Wprowadza: EN 1305:2018
Zastępuje: PN-EN 1305:2000P
ICS: 47.020.30
2018-12-31
prPN-prEN 15869-1E
018.0.1222
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 1: Wymagania ogólne
Inland navigation vessels -- Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A -- Part 1: General requirements
Wprowadza: prEN 15869-1
Zastępuje: PN-EN 15869-1:2010E
ICS: 47.020.60; 47.060
2020-03-16
prPN-prEN 15869-3E
018.0.1224
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 3: Instalacja na statku, wymagania dodatkowe
Inland navigation vessels -- Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A -- Part 3: On-board unit, additional requirements
Wprowadza: prEN 15869-3
Zastępuje: PN-EN 15869-3:2010E
ICS: 47.020.60; 47.060
2020-03-16
prPN-prEN 15869-2E
018.0.1223
KT 18 Statki żeglugi śródlądowej -- Połączenie elektryczne z lądem, prąd trójfazowy 400 V, 50 Hz, do 125 A -- Część 2: Instalacja lądowa, wymagania dodatkowe
Inland navigation vessels -- Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A -- Part 2: On-shore unit, additional requirements
Wprowadza: prEN 15869-2
Zastępuje: PN-EN 15869-2:2010E
Dyrektywy: 2014/94/EU
ICS: 47.020.60; 47.060; 29.120.30; 93.140
2020-03-16
prPN-prEN 9223-100E
019.0.1417
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 100: Przewodnik stosowania zasad zarządzania konfiguracją
Programme Management -- Configuration Management -- Part 100: A guide for the application of the principles of configuration management
Wprowadza: EN 9223-100:2018
2018-12-31
prPN-prEN 9133E
019.0.1415
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy zarządzania jakością -- Procedura kwalifikacji dla znormalizowanych części lotniczych
Aerospace series -- Quality management systems -- Qualification procedure for aerospace standard parts
Wprowadza: FprEN 9133
Zastępuje: PN-EN 9133:2010P; PN-EN 9133:2010/Ap1:2015-01P
ICS: 03.120.10; 49.020; 03.100.70
2018-12-31
prPN-prEN 2795E
019.0.1433
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 50 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 50 IRHD
Wprowadza: EN 2795:2018
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 16603-20-01E
019.0.1243
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Powielanie elektronów, projektowanie i badania
Space engineering -- Multipaction, design and test
Wprowadza: FprEN 16603-20-01
Zastępuje: PN-EN 14777:2005E
ICS: 49.140
2015-07-16
prPN-prEN 9130E
019.0.1280
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Systemy jakości -- Utrzymanie zapisów
Aerospace series -- Quality systems -- Record retention
Wprowadza: FprEN 9130
2016-02-18
prPN-prEN 9300-100E
019.0.1428
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 100: Wspólne pojęcia dotyczące długotrwałego archiwizowania i odzyskiwania informacji mechanicznej CAD 3D
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 100: Common concepts for Long term archiving and retrieval of CAD 3D mechanical information
Wprowadza: FprEN 9300-100
ICS: 01.110; 49.020; 35.240.10; 35.240.30
2018-12-31
prPN-prEN 2566E
019.0.1430
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 70 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Hardness 70 IRHD
Wprowadza: FprEN 2566
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 2567E
019.0.1431
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 80 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Hardness 80 IRHD
Wprowadza: FprEN 2567
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-prEN 2797E
019.0.1435
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 70 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 70 IRHD
Wprowadza: FprEN 2797
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 6126E
019.0.1454
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Końcówka złączki, ze stożkiem wewnętrznym 24°, gwintem zewnętrznym, bez rozszerzenia, rura typoszeregu 32 o średnicy D=2 cale (D=50,8 mm), seria z bardzo drobnozwojnym gwintem calowym -- Seria calowa -- Norma projektowa
Aerospace series -- Fitting end, 24° internal cone, external thread, flareless type, size -32 tube diameter D=2 inches (D=50,8 mm) extra fine thread pitch inch series -- Inch series -- Design standard
Wprowadza: FprEN 6126
2018-12-31
prPN-prEN 9115E
019.0.1455
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością -- Dostarczane oprogramowanie (Uzupełnienie EN 9100)
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations -- Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
Wprowadza: FprEN 9115
Zastępuje: PN-EN 9115:2013-06E
ICS: 03.120.10; 49.020; 35.080; 03.100.70
2018-12-31
prPN-prEN 2568E
019.0.1432
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Twardość 90 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Hardness 90 IRHD
Wprowadza: FprEN 2568
ICS: 49.025.40
2018-12-31
prPN-EN 12312-3P
019.0.1445
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 3: Pojazdy z przenośnikami taśmowymi
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 3: Conveyor belt vehicles
Wprowadza: EN 12312-3:2017
Zastępuje: PN-EN 12312-3+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2018-12-03
prPN-prEN 16602-70-60E
019.0.1448
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Kwalifikacja i zamawianie płytek z obwodami drukowanymi
Space product assurance -- Qualification and Procurement of printed circuit boards
Wprowadza: prEN 16602-70-60
Zastępuje: PN-EN 16602-70-11:2015-03E; PN-EN 16602-70-10:2015-03E
ICS: 49.140; 31.180
2019-11-01
prPN-prEN 2796E
019.0.1434
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu --Twardość 60 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 60 IRHD
Wprowadza: FprEN 2796
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 2799E
019.0.1437
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 90 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 90 IRHD
Wprowadza: FprEN 2799
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 2798E
019.0.1436
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kauczuk fluorowy (FKM) -- Małe odkształcenie po ściskaniu -- Twardość 80 IRHD
Aerospace series -- Fluorocarbon rubber (FKM) -- Low compressions set -- Hardness 80 IRHD
Wprowadza: FprEN 2798
ICS: 49.025.40
2018-07-12
prPN-prEN 9136E
019.0.1438
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Analiza pierwotnej przyczyny i rozwiązywanie problemów (Metodyka 9S)
Aerospace series -- Root cause analysis and problem solving (9S Methodology)
Wprowadza: FprEN 9136
ICS: 03.120.10; 49.020
2018-07-12
prPN-EN 12312-6P
019.0.1446
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 6: Urządzenia do odladzania i sprzęt do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 6: Deicers and de-icing/anti-icing equipment
Wprowadza: EN 12312-6:2017
Zastępuje: PN-EN 12312-6+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2018-12-10
prPN-ISO 7295:1996/A1E
019.0.1460
KT 19 Zawory opon statków powietrznych -- Wymiary zapewniające zamienność
Tyre valves for aircraft -- Interchangeability dimensions
Wprowadza: ISO 7295:1988/Amd 1:2014
ICS: 83.160.20
2018-07-23
prPN-prEN 16602-70-26E
019.0.1447
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Zaciskanie połączeń elektrycznych o wysokiej niezawodności
Space product assurance -- Crimping of high-reliability electrical connections
Wprowadza: prEN 16602-70-26
Zastępuje: PN-EN 16602-70-26:2015-01E
ICS: 49.060; 49.140
2019-11-01
prPN-prEN 9223-101E
019.0.1424
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 101: Identyfikacja konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 101: Configuration identification
Wprowadza: EN 9223-101:2018
2018-12-31
prPN-prEN 9223-102E
019.0.1425
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie konfiguracją -- Część 102: Rejestrowanie statusu konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 102: Configuration status accounting
Wprowadza: EN 9223-102:2018
2018-12-31
prPN-prEN 3264E
019.0.1427
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe 8 stopni 30' ze stopu tytanu -- Nakrętki do zabezpieczania drutem
Aerospace series -- Pipe coupling 8°30' in titanium alloy -- Thrust wire nuts
Wprowadza: FprEN 3264
Zastępuje: PN-EN 3264:2010E
ICS: 49.080
2018-12-31
prPN-prEN 2899E
019.0.1444
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Gumy wulkanizowane -- Badanie podatności metali w kontakcie z gumami wulkanizowanymi na korozję w wilgotnej atmosferze
Aerospace series -- Vulcanized rubbers -- Test on the susceptibility to corrosion in a damp atmosphere of metals in contact with vulcanized rubbers
Wprowadza: FprEN 2899
2018-12-31
prPN-prEN 4836E
019.0.1443
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem -- Reduktor -- Końcówka bez poszerzenia -- Seria calowa -- Gwint bardzo drobnozwojny
Aerospace series -- Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting -- Reducer -- Flareless End -- Inch Series -- Extra Fine Thread Pitch
Wprowadza: FprEN 4836
2018-12-31
prPN-prEN 4730E
019.0.1458
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymiary antropometryczne foteli lotniczych
Aerospace series -- Anthropometric dimensioning of aircraft seats
Wprowadza: FprEN 4730
2018-12-31
prPN-prEN 4832E
019.0.1439
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Krócieć redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem i reduktor zabezpieczany pierścieniem -- Seria calowa -- Specyfikacja techniczna
Aerospace series -- Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting and Ring-locked fitting-reducer -- Inch Series -- Technical specification
Wprowadza: FprEN 4832
2018-12-31
prPN-prEN 4834E
019.0.1441
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Króciec redukcyjny, łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) z otworem do złączki zabezpieczanej pierścieniem -- Seria calowa -- Konfiguracja geometryczna
Aerospace series -- Adaptor, Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Port for Ring locked fitting -- Inch Series -- Geometric configuration
Wprowadza: FprEN 4834
ICS: 49.080
2018-12-31
prPN-prEN 4835E
019.0.1442
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące montażu i demontażu dla złączek zabezpieczanych pierścieniem i reduktorów, stożkowych 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) -- Seria calowa
Aerospace series -- Installation and removal requirements for Ring locked fitting and reducer, 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) -- Inch Series
Wprowadza: FprEN 4835
2018-12-31
prPN-prEN 9300-200E
019.0.1449
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 200: Wspólne pojęcia do długotrwałego przechowywania i odzyskiwania informacji o strukturze wyrobu
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 200: Common Concepts for Long term Archiving and Retrieval of Product Structure Information
Wprowadza: FprEN 9300-200
2018-12-31
prPN-prEN 4833E
019.0.1440
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe stożkowe 24° do 35 000 kPa (5 080 psi) złączka zabezpieczana pierścieniem -- Końcówka bez poszerzenia – Seria calowa – Gwint bardzo drobnozwojny
Aerospace series -- Pipe coupling 24° Cone up to 35 000 kPa (5 080 psi) Ring-locked fitting -- Flareless End -- Inch Series -- Extra Fine Thread Pitch
Wprowadza: FprEN 4833
ICS: 49.080
2018-12-31
prPN-prEN 2944E
019.0.1457
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki, gwintowe, w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczajace, ze stali odpornej na korozję FE-PA3004
Aerospace series -- Inserts, screw thread, helical coil, self- locking, in corrosion resisting steel FE-PA3004
Wprowadza: FprEN 2944
Zastępuje: PN-EN 2944:2001P
ICS: 49.030.30
2018-12-31
prPN-prEN 9110E
019.0.1379
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące lotniczych organizacji obsługowych
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation Maintenance Organizations
Wprowadza: FprEN 9110
Zastępuje: PN-EN 9110:2015-04E
ICS: 03.120.10; 49.020; 03.100.70
2017-12-31
prPN-prEN 12312-8E
019.0.1282
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 8: Maintenance stairs and platforms
Wprowadza: FprEN 12312-8
Zastępuje: PN-EN 12312-8+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2019-12-31
prPN-prEN 16602-70-39E
019.0.1326
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Spawanie materiałów metalowych na sprzęt latający
Space product assurance -- Welding of metallic materials for flight hardware
Wprowadza: prEN 16602-70-39
ICS: 25.160.10; 49.140
2018-04-17
prPN-prEN 9100E
019.0.1377
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dla organizacji związanych z lotnictwem, kosmonautyką i obronnością
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations
Wprowadza: FprEN 9100
Zastępuje: PN-EN 9100:2009/Ap1:2015-02E; PN-EN 9100:2009E
ICS: 03.120.10; 49.020
2017-12-31
prPN-EN 4691-2E
019.0.1331
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki popychaczy ze zintegrowanymi śrubami -- Część 2: Obraz zestawu konstrukcyjnego
Aerospace series -- Tie rod with integrated bolts -- Part 2: Overview construction kit
Wprowadza: EN 4691-2:2018
ICS: 49.035
2018-07-06
prPN-prEN 16602-80E
019.0.1374
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Pewność produktów oprogramowania
Space product assurance -- Software product assurance
Wprowadza: prEN 16602-80
ICS: 35.080; 49.140
2018-12-25
prPN-prEN 9120E
019.0.1380
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące dystrybutorów sprzętu lotniczego, kosmicznego i obronnego
Quality Management Systems -- Requirements for Aviation, Space and Defence Distributors
Wprowadza: FprEN 9120
Zastępuje: PN-EN 9120:2010E
ICS: 03.120.10; 49.020; 95.040; 03.100.70
2017-12-31
prPN-prEN 9162E
019.0.1416
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Programy samokontroli operatorów lotniczych
Aerospace series -- Operator Self-Verification Programs
Wprowadza: FprEN 9162
ICS: 49.020
2018-12-31
prPN-prEN 9101E
019.0.1378
KT 19 Systemy Zarządzania Jakością -- Wymagania dotyczące auditu dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością
Quality Management Systems -- Audit Requirements for Aviation, Space, and Defence Organisations
Wprowadza: FprEN 9101
Zastępuje: PN-EN 9101:2015-10E
ICS: 03.120.10; 03.120.20; 49.020; 03.100.70
2017-12-31
prPN-prEN 9223-104E
019.0.1419
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 104: Kontrola Konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 104: Configuration Control
Wprowadza: EN 9223-104:2018
2018-12-31
prPN-prEN 9300-115E
019.0.1423
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 115: Ustalona struktura CAD zespołu
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 115: Explicit CAD assembly structure
Wprowadza: FprEN 9300-115
ICS: 01.110; 49.020; 35.240.10; 35.240.30
2018-12-31
prPN-prEN 17030E
019.0.1345
KT 19 Kosmonautyka -- Obserwacja ziemi -- Poziomy przetwarzania obrazu
Space -- Earth observation -- Image processing levels
Wprowadza: EN 17030:2018
ICS: 35.240.70; 35.040.30
2018-12-31
prPN-prEN 16603-10E
019.0.1347
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Wymagania ogólne inżynierii systemów
Space engineering -- System engineering general requirements
Wprowadza: FprEN 16603-10
Zastępuje: PN-EN 14514:2005E; PN-EN 13292:2002E; PN-EN 14607-7:2005E
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-EN 2667-2E
019.0.1390
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Kleje konstrukcyjne spieniane -- Metody badań -- Część 2: Ścinanie w rurze pod naciskiem
Aerospace series -- Non-metallic materials -- Foaming structural adhesives -- Test methods -- Part 2: Compressive tube shear
Wprowadza: EN 2667-2:2018
ICS: 49.025.50
2018-07-06
prPN-prEN ISO 16603-31-04E
019.0.1409
KT 19 Wymiana danych modelu cieplnego do stosowania w kosmonautyce
Exchange of Thermal Model Data for Space Applications
Wprowadza: prEN 16603-31-04
ICS: 35.240.99; 49.140
2019-06-24
prPN-prEN 16602-70-54E
019.0.1343
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ultra czyszczenie sprzętu latającego
Space product assurance -- Ultracleaning of flight hardware
Wprowadza: prEN 16602-70-54
ICS: 49.140
2018-06-25
prPN-prEN 9146E
019.0.1456
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Program Zapobiegania Uszkodzeniom Ciałem Obcym (FOD) -- Wymagania dla Organizacji związanych z Lotnictwem, Kosmonautyką i Obronnością
Aerospace series -- Foreign Object Damage (FOD) Prevention Program -- Requirements for Aviation, Space, and Defence Organizations
Wprowadza: FprEN 9146
2018-12-31
prPN-prEN 4122E
019.0.1451
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe, samozabezpieczające, ze stali żaroodpornej FE-PA2601 (A286), z gwintem srebrzonym -- Klasa wytrzymałości: 1 1000 MPa (w temperaturze otoczenia)/650 °C
Aerospace series -- Shank nuts, self-locking, in heat resisting steel FE-PA2601 (A286), silver plated on thread -- Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature) / 650 °C
Wprowadza: FprEN 4122
Zastępuje: PN-EN 4122:2005E
ICS: 49.030.30
2018-12-31
prPN-prEN 9300-002E
019.0.1391
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 002: Wymagania
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 002: Requirements
Wprowadza: FprEN 9300-002
2018-12-31
prPN-prEN 12312-15E
019.0.1392
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 15: Ciągniki do przyczep bagażowych i innych urządzeń
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 15: Baggage and equipment tractors
Wprowadza: prEN 12312-15
Zastępuje: PN-EN 12312-15+A1:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2019-04-16
prPN-prEN 16603-33-01E
019.0.1373
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Mechanizmy
Space engineering -- Mechanisms
Wprowadza: FprEN 16603-33-01
ICS: 49.140
2017-11-09
prPN-prEN 3542E
019.0.1450
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wkładki, gwintowe, w postaci sprężyny śrubowej, samozabezpieczające, z żaroodpornego stopu niklu NI-PH2801 (Inconel X750)
Aerospace series -- Inserts, screw thread, helical coil, self- locking, in heat resisting nickel base alloy Ni-PH2801 (Inconel X750)
Wprowadza: FprEN 3542
Zastępuje: PN-EN 3542:2001P
ICS: 49.030.30
2018-12-31
prPN-prEN 4123E
019.0.1452
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe, samozabezpieczające, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH2601 (Inconel 718), z gwintem srebrzonym -- Klasa wytrzymałości: 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/600 °C
Aerospace series -- Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated on thread -- Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 600 °C
Wprowadza: FprEN 4123
Zastępuje: PN-EN 4123:2005E
ICS: 49.030.30
2018-12-31
prPN-prEN 4124E
019.0.1453
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki trzpieniowe, samozabezpieczające, z żaroodpornego stopu na bazie niklu NI-PH1302 (Waspaloy), z gwintem srebrzonym, do kształtowników 60° -- Klasa wytrzymałości 1 210 MPa (w temperaturze otoczenia)/730 °C
Aerospace series -- Shank nuts, self-locking, in heat resisting nickel base alloy NI-PH1302 (Waspaloy), silver plated on thread, for 60° swage -- Classification: 1 210 MPa (at ambient temperature) / 730 °C
Wprowadza: FprEN 4124
Zastępuje: PN-EN 4124:2005E
ICS: 49.030.30
2018-12-31
prPN-prEN 16603-20-20E
019.0.1325
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Wymagania dotyczące interfejsu dla energii elektrycznej
Space engineering -- Interface requirements for electrical power
Wprowadza: FprEN 16603-20-20
ICS: 49.140
2017-12-31
prPN-prEN 16603-31-02E
019.0.1375
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Dwufazowe środki transportu ciepła
Space engineering -- Two-phase heat transport equipment
Wprowadza: prEN 16603-31-02
Zastępuje: PN-EN 16603-31-02:2015-12E
ICS: 49.140
2019-01-09
prPN-prEN 6040E
019.0.1396
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania -- Analiza systemów termoutwardzalnych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
Aerospace series -- Non-metallic materials -- Test method -- Analysis of thermoset systems by High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Wprowadza: FprEN 6040
2017-12-31
prPN-prEN 3572E
019.0.1306
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Zespół elastycznego przewodu rurowego z PTFE ze splecioną rurką wewnętrzną na ciśnienie nominalne do 6 800 kPa i złączką tytanową 8°30' -- Norma wyrobu
Aerospace series -- PTFE flexible hose assembly with convoluted inner tube of a nominal pressure up to 6 800 kPa and 8°30' fitting in titanium -- Product standard
Wprowadza: FprEN 3572
2016-12-31
prPN-prEN 2564E
019.0.1463
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Laminaty z włóknem węglowym -- Oznaczanie zawartości włókna, żywicy i części lotnych
Aerospace series -- Carbon fibre laminates -- Determination of the fibre, resin and void contents
Wprowadza: FprEN 2564
Zastępuje: PN-EN 2564:2001P
ICS: 49.025.40
2019-12-31
prPN-prEN 16603-60-21E
019.0.1376
KT 19 Inżynieria kosmiczna -- Terminologia i specyfikacja wydajności żyroskopów
Space engineering -- Gyros terminology and performance specification
Wprowadza: prEN 16603-60-21
ICS: 01.040.49; 49.090; 49.140
2019-01-09
prPN-EN 4179P
019.0.1408
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Kwalifikacja i zatwierdzanie personelu badań nieniszczących
Aerospace series -- Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
Wprowadza: EN 4179:2017
Zastępuje: PN-EN 4179:2010E
ICS: 49.020
2018-07-16
prPN-prEN 16602-70-14E
019.0.1338
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Korozja
Space product assurance -- Corrosion
Wprowadza: prEN 16602-70-14
ICS: 49.040; 49.140
2018-06-11
prPN-EN 6041E
019.0.1412
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Materiały niemetalowe -- Metoda badania – Analiza materiałów niemetalowych (nieutwardzonych) za pomocą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC)
Aerospace series -- Non-metallic materials -- Test method -- Analysis of non-metallic materials (uncured) by Differential Scanning Calorimetry (DSC)
Wprowadza: EN 6041:2018
ICS: 49.025.01
2018-07-06
prPN-prEN 9145E
019.0.1413
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Wymagania dotyczące zaawansowanego planowania jakości wyrobu i procesu zatwierdzania części do produkcji
Aerospace series -- Requirements for Advanced Product Quality Planning and Production Part Approval Process
Wprowadza: FprEN 9145
ICS: 03.120.10; 49.020
2018-12-31
prPN-prEN 9223-105E
019.0.1420
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 105: Glosariusz
Programme Management -- Configuration Management -- Part 105: Glossary
Wprowadza: EN 9223-105:2018
2018-12-31
prPN-prEN 6109E
019.0.1459
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Elementy uszczelnień statycznych elastomerowe, kształtowane, odporne na działanie estrów fosforanowych -- Specyfikacja techniczna
Aerospace series -- Static seal elements elastomer, moulded, phosphate ester resistant -- Technical specification
Wprowadza: FprEN 6109
2018-12-31
prPN-prEN 16602-30E
019.0.1410
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Niezawodność
Space product assurance -- Dependability
Wprowadza: FprEN 16602-30
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-prEN 16602-40E
019.0.1411
KT 19 Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Bezpieczeństwo
Space product assurance -- Safety
Wprowadza: FprEN 16602-40
ICS: 49.140
2018-12-31
prPN-prEN 9223-103E
019.0.1418
KT 19 Zarządzanie Programem -- Zarządzanie Konfiguracją -- Część 103: Weryfikacja, przegląd i audity konfiguracji
Programme Management -- Configuration Management -- Part 103: Configuration Verifications, Reviews and Audits
Wprowadza: EN 9223-103:2018
2018-12-31
prPN-prEN 9300-010E
019.0.1421
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM – Część 010: Przegląd Przepływu Danych
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 010: Overview Data Flow
Wprowadza: FprEN 9300-010
ICS: 01.110; 49.020; 35.240.10; 35.240.30
2018-12-31
prPN-prEN 9300-110E
019.0.1422
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- LOTAR -- Długotrwałe archiwizowanie i odzyskiwanie cyfrowej dokumentacji technicznej wyrobu, takiej jak 3D, CAD i dane PDM -- Część 110: Mechaniczne CAD 3D ustalonych informacji geometrycznych
Aerospace series -- LOTAR -- LOng Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, CAD and PDM data -- Part 110: CAD mechanical 3D Explicit geometry information
Wprowadza: FprEN 9300-110
2018-12-31
prPN-prEN 4726E
019.0.1467
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Parametry odbioru zmian estetycznych dla wszystkich widocznych urządzeń zainstalowanych w kabinach samolotów zgodnie ze wszystkimi zmianami umownymi
Aerospace series -- Acceptance parameters of aesthetical variations for all visible equipment installed in aircraft cabins under all contractual variations
Wprowadza: FprEN 4726
Zastępuje: PN-EN 4726:2015-10E
2019-12-31
prPN-prEN 4710-01E
019.0.1468
KT 19 brak
Aerospace series -- Quick release fastening systems for non-structural applications -- Part 01: Technical specification
Wprowadza: prEN 4710-01 rev
ICS: 49.035
2019-12-31
prPN-EN 12312-12P
019.0.1461
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 12: Sprzęt do zaopatrywania w wodę pitną
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 12: Potable water service equipment
Wprowadza: EN 12312-12:2017
Zastępuje: PN-EN 12312-12+A1:2010P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2019-01-21
prPN-EN 12312-13P
019.0.1462
KT 19 Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toalet
Aircraft ground support equipment -- Specific requirements -- Part 13: Lavatory service equipment
Wprowadza: EN 12312-13:2017
Zastępuje: PN-EN 12312-13+A1:2011P
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 49.100
2019-01-28
prPN-prEN 9278E
019.0.1464
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Ogólne zasady zarządzania starzeniem chemikaliów, materiałów i procesów
Aerospace series -- General Principles of Obsolescence Management of chemicals, materials and processes
Wprowadza: FprEN 9278
2019-12-31
prPN-prEN 2894E
019.0.1465
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Nakrętki, dwunastoząbkowe, samozabezpieczające, z pogłębieniem, ze stopu żaroodpornego na bazie niklu, pasywowane, smarowane MoS2 -- Klasa wytrzymałości: 1 550 MPa (w temperaturze otoczenia)/315 °C
Aerospace series -- Nuts, bihexagonal, self-locking, with counterbore, in heat resisting nickel base alloy, passivated, MoS2 lubricated -- Classification: 1 550 MPa (at ambient temperature) / 315 °C
Wprowadza: FprEN 2894
ICS: 49.030.30
2019-12-31
prPN-prEN 4710-03E
019.0.1469
KT 19 brak
Aerospace series -- Quick release fastening systems for non-structural applications -- Part 03: Spring clamp
Wprowadza: prEN 4710-03
ICS: 49.035
2019-12-31
prPN-prEN 4510E
019.0.1466
KT 19 Lotnictwo i kosmonautyka -- Łączniki rurowe, 60°, kuliste, ze stopu tytanu TI-P64001, adaptery, proste, końcówka dwustronna, z pierścieniem zabezpieczającym
Aerospace series -- Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy TI-P64001, adapters, straight, double end, with locking ring
Wprowadza: FprEN 4510
ICS: 49.080
2019-12-31
prPN-prEN ISO 4045E
020.0.1242
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie pH i liczby dyferencji
Leather - Chemical tests - Determination of pH and difference figure (ISO/FDIS 4045:2018)
Wprowadza: FprEN ISO 4045; ISO/FDIS 4045
Zastępuje: PN-EN ISO 4045:2009P
ICS: 59.140.30
2019-01-04
prPN-prEN ISO 10750E
020.0.1114
KT 20 Obuwie -- Metody badania zamków błyskawicznych -- Wytrzymałość zamocowania końcówek i łącznika
Footwear -- Test method for slide fasteners -- Attachment strength of end stops (ISO 10750:2015)
Wprowadza: FprEN 10750; ISO 10750:2015
ICS: 61.060
2018-01-01
prPN-prEN ISO 22700E
020.0.1251
KT 20 Skóra wyprawiona -- Pomiar barwy i różnicy barwy skóry gotowej
Leather - Measurement of the colour and colour difference of finished leather (ISO/DIS 22700:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 22700; prEN ISO 22700
ICS: 59.140.30
2020-01-01
prPN-prEN ISO 17226-1E
020.0.1249
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 1: Metoda z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 1: Method using high performance liquid chromatography (ISO/DIS 17226-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 17226-1; ISO/DIS 17226-1
Zastępuje: PN-EN ISO 17226-1:2009P
ICS: 59.140.30
2019-11-27
prPN-prEN ISO 4048E
020.0.1243
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w dichlorometanie i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych
Leather - Chemical tests - Determination of matter soluble in dichloromethane and free fatty acid content (ISO/DIS 4048:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 4048; prEN ISO 4048
Zastępuje: PN-EN ISO 4048:2009P
ICS: 59.140.30
2019-08-19
prPN-prEN ISO 5398-1E
020.0.1245
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 1: Ilościowa metoda miareczkowa
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 1: Quantification by titration
Wprowadza: prEN ISO 5398-1; ISO/FDIS 5398-1
Zastępuje: PN-EN ISO 5398-1:2008P
ICS: 59.140.30
2019-08-26
prPN-prEN ISO 5398-3E
020.0.1244
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 3: Ilościowa metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 3: Quantification by atomic absorption spectrometry (ISO/DIS 5398-3:2017)
Wprowadza: prEN ISO 5398-3; ISO/FDIS 5398-3
Zastępuje: PN-EN ISO 5398-3:2008P
ICS: 59.140.30
2019-08-19
prPN-prEN ISO 17226-2E
020.0.1250
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości formaldehydu -- Część 2: Metoda z wykorzystaniem analizy kolorymetrycznej
Leather - Chemical determination of formaldehyde content - Part 2: Method using colorimetric analysis (ISO/DIS 17226-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 17226-2; ISO/DIS 17226-2
Zastępuje: PN-EN ISO 17226-2:2009P
ICS: 59.140.30
2019-11-27
prPN-prEN ISO 5398-4E
020.0.1246
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości tlenku chromu -- Część 4: Ilościowa metoda plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP)
Leather - Chemical determination of chromic oxide content - Part 4: Quantification by inductively coupled plasma (ICP) (ISO/DIS 5398-4:2017)
Wprowadza: prEN ISO 5398-4; ISO/DIS 5398-4
Zastępuje: PN-EN ISO 5398-4:2008P
ICS: 59.140.30
2019-08-26
prPN-prEN ISO 17072-1E
020.0.1247
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 1: Metale ekstrahowalne
Leather - Chemical determination of metal content - Part 1: Extractable metals (ISO/DIS 17072-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 17072-1; prEN ISO 17072-1
Zastępuje: PN-EN ISO 17072-1:2011E
ICS: 59.140.30
2019-09-04
prPN-prEN ISO 17072-2E
020.0.1248
KT 20 Skóra wyprawiona -- Chemiczne oznaczanie zawartości metalu -- Część 2: Ogólna zawartość metalu
Leather - Chemical determination of metal content - Part 2: Total metal content (ISO/DIS 17072-2:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 17072-2; prEN ISO 17072-2
Zastępuje: PN-EN ISO 17072-2:2011E
ICS: 59.140.30
2019-09-04
prPN-prEN ISO 20876E
020.0.1215
KT 20 Obuwie -- Metody badania podpodeszew -- Wytrzymałość na rozdzieranie w miejscu szycia
Footwear -- Test methods for insoles -- Resistance to stitch tear (ISO/DIS 20876:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20876; ISO 20876
Zastępuje: PN-EN 12782:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20875E
020.0.1214
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Wyznaczanie odporności na rozdzieranie i odporności na rozwarstwianie
Footwear --Test methods for outsoles -- Determination of split tear strength and delamination resistance (ISO/DIS 20875:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20875; ISO 20875
Zastępuje: PN-EN 12774:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20701E
020.0.1217
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na ślinę
Leather -- Tests for colour fastness -- Colour fastness to saliva (ISO/FDIS 20701:2017)
Wprowadza: ISO 20701:2017; EN ISO 20701:2018
ICS: 59.140.30
2018-08-13
prPN-prEN ISO 18896E
020.0.1206
KT 20 Obuwie -- Metody badania usztywniaczy -- Sztywność wzdłużna
Footwear -- Test methods for shanks -- Longitudinal stiffness (ISO/DIS 18896:2016)
Wprowadza: ISO 18896; prEN ISO 18896
Zastępuje: PN-EN 12959:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20866E
020.0.1207
KT 20 Obuwie -- Metody badania podpodeszew -- Odporność na rozwarstwianie
Footwear -- Test methods for insoles -- Delamination resistance (ISO/DIS 20866: 2016)
Wprowadza: ISO 20866; prEN ISO 20866
Zastępuje: PN-EN 12744:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20867E
020.0.1208
KT 20 Obuwie -- Metody badania podpodeszew -- Odporność podpodeszwy na przerwanie gwoździem
Footwear -- Test methods for insoles -- Heel pin holding strength (ISO/DIS 20867: 2016)
Wprowadza: ISO 20867; prEN ISO 20867
Zastępuje: PN-EN 12745:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 22650E
020.0.1216
KT 20 Obuwie -- Metody badania całego obuwia -- Przymocowanie obcasów
Footwear -- Test methods for whole shoe -- Heel attachment (ISO/DIS 22650:2016)
Wprowadza: prEN ISO 22650; ISO 22650
Zastępuje: PN-EN 12785:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20863E
020.0.1194
KT 20 Obuwie -- Metoda badania zakładek i podnosków -- Podatność na klejenie
Footwear -- Test methods for stiffeners and toepuffs -- Bondability (ISO/FDIS 20863:2017)
Wprowadza: ISO 20863; FprEN ISO 20863
Zastępuje: PN-EN ISO 20863:2006P
ICS: 61.060
2018-10-16
prPN-prEN ISO 18454E
020.0.1205
KT 20 Obuwie -- Standardowe warunki atmosferyczne do klimatyzowania oraz badania obuwia i jego elementów
Footwear -- Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear (ISO/DIS 18454:2016)
Wprowadza: ISO 18454; prEN ISO 18454
Zastępuje: PN-EN 12222:2000P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20871E
020.0.1210
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Odporność na ścieranie
Footwear -- Test methods for outsoles -- Abrasion resistance (ISO/DIS 20871:2016)
Wprowadza: ISO 20871; prEN ISO 20871
Zastępuje: PN-EN 12770:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 17708E
020.0.1195
KT 20 Obuwie -- Metody badania całego obuwia -- Wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem
Footwear -- Test methods for whole shoe -- Upper sole adhesion (ISO/DIS 17708:2015)
Wprowadza: prEN ISO 17708
Zastępuje: PN-EN ISO 17708:2006P
ICS: 61.060
2017-09-20
prPN-prEN ISO 20870E
020.0.1209
KT 20 Obuwie -- Warunki starzenia
Footwear -- Ageing conditioning (ISO/DIS 20870:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20870; ISO 20870:2017
Zastępuje: PN-EN 12749:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20872E
020.0.1211
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Wytrzymałość na rozdzieranie
Footwear -- Test methods for outsoles -- Tear strength (ISO/DIS 20872:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20872; ISO 20872
Zastępuje: PN-EN 12771:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 23702-1E
020.0.1241
KT 20 Skóra wyprawiona -- Fluor organiczny -- Część 1: Oznaczanie związków nielotnych metodą ekstrakcji za pomocą chromatografii cieczowej
Leather - Organic fluorine - Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography (ISO/DIS 23702-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 23702-1; prEN ISO 23702-1
ICS: 59.140.30
2019-07-22
prPN-prEN ISO 4098E
020.0.1218
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badania chemiczne -- Oznaczanie substancji wymywalnych wodą, substancji nieorganicznych wymywalnych wodą i substancji organicznych wymywalnych wodą
Leather -- Chemical tests -- Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic matter and water-soluble organic matter (ISO/DIS 4098:2016)
Wprowadza: ISO 4098; prEN ISO 4098
Zastępuje: PN-EN ISO 4098:2007P
ICS: 59.140.30
2018-12-05
prPN-prEN ISO 20874E
020.0.1213
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Wytrzymałość na rozdzieranie igłą
Footwear -- Test methods for outsoles -- Needle tear strength (ISO/DIS 20874:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20874; ISO 20874
Zastępuje: PN-EN 12773:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20873E
020.0.1212
KT 20 Obuwie -- Metody badania podeszew -- Stabilność wymiarów
Footwear -- Test methods for outsoles -- Dimensional stability (ISO/DIS 20873: 2016)
Wprowadza: prEN ISO 20873; ISO 20873
Zastępuje: PN-EN 12772:2002P
ICS: 61.060
2018-02-27
prPN-prEN ISO 20150E
020.0.1219
KT 20 Obuwie i elementy obuwia -- Metoda ilościowa oznaczania działania antygrzybicznego
Footwear and footwear components - Quantitative challenge test method to assess antifungal activity (ISO/DIS 20150:2017)
Wprowadza: prEN ISO 20150; ISO/DIS 20150
ICS: 61.060
2019-01-24
prPN-prEN ISO 11640E
020.0.1240
KT 20 Skóra wyprawiona -- Badanie odporności barwy -- Odporność barwy na cykliczne tarcie ruchem posuwisto-zwrotnym
Leather - Tests for colour fastness - Colour fastness to cycles of to-and-fro rubbing (ISO/DIS 11640:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 11640; prEN ISO 11640
Zastępuje: PN-EN ISO 11640:2013-05E
ICS: 59.140.30
2019-05-07
prPN-prEN ISO 4869-2E
021.0.1137
KT 21 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 2: Szacowanie efektywnych poziomów dźwięku A pod ochronnikami słuchu
Acoustics -- Hearing protectors -- Part 2: Estimation of effective A-weighted sound pressure levels when hearing protectors are worn (ISO/FDIS 4869-2:2018))
Wprowadza: FprEN ISO 4869-2; ISO/FDIS 4869-2
Zastępuje: PN-EN ISO 4869-2:2002/AC:2007P; PN-EN ISO 4869-2:2002P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2018-12-12
prPN-prEN 363E
021.0.1153
KT 21 Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości
Personal fall protection equipment -- Personal fall protection systems
Wprowadza: FprEN 363
Zastępuje: PN-EN 363:2008E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2018-06-19
prPN-prEN ISO 4869-1E
021.0.1136
KT 21 Akustyka -- Ochronniki słuchu -- Część 1: Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku
Acoustics - Hearing protectors - Part 1: Subjective method for the measurement of sound attenuation (ISO/FDIS 4869-1:2018)
Wprowadza: FprEN ISO 4869-1; ISO/FDIS 4869-1
Zastępuje: PN-EN 24869-1:1999P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2018-12-12
prPN-EN 943-1:2015-12/prA1E
021.0.1207
KT 21 Odzież chroniąca przed stałymi, ciekłymi i gazowymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi oraz stałymi i płynnymi aerozolami -- Część 1: Wymagania dla ubiorów ochronnych Typu 1 (gazoszczelnych)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits
Wprowadza: EN 943-1:2015/prA1:2017
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.10
2019-08-27
prPN-prEN 14593-1E
021.0.1173
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza z automatem oddechowym -- Część 1: Aparaty wyposażone w maskę -- Wymagania, badanie i znakowanie
Respiratory protective devices -- Compressed air line breathing apparatus with demand valve -- Part 1: Devices with a full face mask -- Requirements, testing and marking
Wprowadza: FprEN 14593-1
Zastępuje: PN-EN 14593-1:2007P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2018-10-27
prPN-prEN ISO 11393-3E
021.0.1177
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 3: Metody badania obuwia
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 3: Test methods for footwear (ISO/DIS 11393-3:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-3
Zastępuje: PN-EN 381-3:2000P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-5E
021.0.1179
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 5: Metody badania i wymagania dla getrów ochronnych
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 5: Test methods and performance requirements for protective gaiters (ISO/DIS 11393-5:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-5
Zastępuje: PN-EN 381-9:2001P; PN-EN 381-8:2001P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN 352-5E
021.0.1197
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 5: Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 5: Active noise reduction ear-muffs
Wprowadza: prEN 352-5
Zastępuje: PN-EN 352-5:2005/A1:2007P; PN-EN 352-5:2005P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-EN ISO 374-1:2017-01/prA1E
021.0.1216
KT 21 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms - Part 1: Terminology and performance requirements for chemical risks (ISO 374-1:2016)
Wprowadza: EN ISO 374-1:2016/prA1; ISO 374-1:2016/PRF Amd 1
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.40
2019-11-14
prPN-prEN ISO 18889E
021.0.1206
KT 21 Rękawice ochronne dla osób mających kontakt z pestycydami -- Wymagania dotyczące skuteczności
Protective gloves for pesticide operators -- Performance requirements
Wprowadza: ISO/DIS 18889; prEN ISO 18889
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.40
2019-07-31
prPN-EN ISO 13287P
021.0.1214
KT 21 Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie -- Metoda badania odporności na poślizg
Personal protective equipment -- Footwear -- Test method for slip resistance (ISO 13287:2012)
Wprowadza: EN ISO 13287:2012; ISO 13287:2012
Zastępuje: PN-EN ISO 13287:2008P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2018-10-03
prPN-prEN ISO 4007E
021.0.1208
KT 21 Środki ochrony indywidualnej -- Ochrona oczu i twarzy -- Terminologia
Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO/DIS 4007:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 4007; prEN ISO 4007
Zastępuje: PN-EN ISO 4007:2012E
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 01.040.13; 13.340.20
2019-08-15
prPN-EN 388P
021.0.1215
KT 21 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
Protective gloves against mechanical risks
Wprowadza: EN 388:2016
Zastępuje: PN-EN 388:2006P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.40
2018-10-03
prPN-EN 1073-1:2016-05/prA1E
021.0.1209
KT 21 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi przenoszonymi drogą powietrzną zawierającymi składniki radioaktywne -- Część 1: Wymagania i metody badań odzieży ochronnej wentylowanej powietrzem sprężonym, chroniącej ciało i układ oddechowy
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
Wprowadza: EN 1073-1:2016/FprA1:2018
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.280; 13.340.10
2018-12-12
prPN-prEN 13832-2E
021.0.1204
KT 21 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 2: Wymagania w przypadku ograniczonego kontaktu z substancjami chemicznymi
Footwear protecting against chemicals -- Part 2: Requirements for limited contact with chemicals
Wprowadza: prEN 13832-2
Zastępuje: PN-EN 13832-2:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.50
2019-08-08
prPN-prEN 13832-3E
021.0.1205
KT 21 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 3: Wymagania w przypadku długotrwałego kontaktu z substancjami chemicznymi
Footwear protecting against chemicals -- Part 3: Requirements for prolonged contact with chemicals
Wprowadza: prEN 13832-3
Zastępuje: PN-EN 13832-3:2007P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-08-08
prPN-prEN 13832-1E
021.0.1203
KT 21 Obuwie chroniące przed substancjami chemicznymi -- Część 1: Terminologia i metody badań
Footwear protecting against chemicals -- Part 1: Terminology and test methods
Wprowadza: prEN 13832-1
Zastępuje: PN-EN 13832-1:2007P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-08-08
prPN-prEN 343E
021.0.1210
KT 21 Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem
Protective clothing -- Protection against rain
Wprowadza: prEN 343
Zastępuje: PN-EN 343+A1:2008P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-09-14
prPN-prEN 407E
021.0.1212
KT 21 Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
Protective gloves against thermal risks (heat and/or fire)
Wprowadza: prEN 407
Zastępuje: PN-EN 407:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.40
2019-10-12
prPN-prEN 352-10E
021.0.1195
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Wkładki przeciwhałasowe z urządzeniami dźwiękowymi rozrywkowymi
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 10: Earplugs with entertainment audio input
Wprowadza: prEN 352-10
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-4E
021.0.1196
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 4: Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 4: Level-dependent ear-muffs
Wprowadza: prEN 352-4
Zastępuje: PN-EN 352-4:2003P; PN-EN 352-4:2003/A1:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-6E
021.0.1198
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 6: Ear-muffs with electrical audio input
Wprowadza: prEN 352-6
Zastępuje: PN-EN 352-6:2005P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-8E
021.0.1200
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 8: Nauszniki przeciwhałasowe z urządzeniami dźwiękowymi rozrywkowymi
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 8: Entertainment audio ear-muffs
Wprowadza: prEN 352-8
Zastępuje: PN-EN 352-8:2008E
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 352-9E
021.0.1201
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 6: Wkładki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 9: Earplugs with electrical audio input
Wprowadza: prEN 352-9
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN ISO 11393-6E
021.0.1180
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 6: Metody badania i wymagania dla ochron górnych części ciała
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 6: Test methods and performance requirements for upper body protectors (ISO/DIS 11393-6:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-6
Zastępuje: PN-EN 381-10:2005P; PN-EN 381-11:2005P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN 14325E
021.0.1154
KT 21 Odzież chroniąca przed chemikaliami -- Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami
Protective clothing against chemicals -- Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
Wprowadza: FprEN 14325
Zastępuje: PN-EN 14325:2007P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-05-29
prPN-prEN 14387E
021.0.1192
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Gas filter(s) and combined filter(s) -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 14387
Zastępuje: PN-EN 14387+A1:2010P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-07-02
prPN-prEN 143E
021.0.1194
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Particle filters -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 143
Zastępuje: PN-EN 143:2004P; PN-EN 143:2004/AC:2006P; PN-EN 143:2004/A1:2007P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.30
2019-07-16
prPN-prEN 943-2E
021.0.1161
KT 21 Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi -- Część 2: Wymagania dotyczące gazoszczelnych ubiorów ochronnych (Typ 1) przeznaczonych dla zespołów ratowniczych (ET)
Protective clothing against dangerous solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols -- Part 2: Performance requirements for Type 1 (gas-tight) chemical protective suits for emergency teams (ET)
Wprowadza: prEN 943-2
Zastępuje: PN-EN 943-2:2005P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-07-26
prPN-prEN 14458E
021.0.1165
KT 21 Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych
Personal eye-equipment -- High performance visors intended only for use with protective helmets
Wprowadza: EN 14458:2018
Zastępuje: PN-EN 14458:2006P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2018-07-10
prPN-prEN ISO 18640-2E
021.0.1163
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 2: Wyznaczanie przeciążenia cieplnego spowodowanego użytkowaniem odzieży ochronnej dla strażaków
Protective clothing for fire-fighters -- Physiological impact -- Part 2: Determination of physiological heat load caused by protective clothing worn by firefighters (ISO/FDIS 18640-2:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 18640-2; FprEN ISO 18640-2
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.10
2018-08-14
prPN-prEN 360E
021.0.1148
KT 21 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samohamowne
Personal protective equipment against falls from a height -- Retractable type fall arresters
Wprowadza: prEN 360
Zastępuje: PN-EN 360:2005P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2018-02-27
prPN-prEN 144-1E
021.0.1159
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 1: Połączenia wlotu
Respiratory protective devices -- Gas cylinder valves -- Part 1: Inlet connections
Wprowadza: EN 144-1:2018
Zastępuje: PN-EN 144-1:2003P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.30
2018-09-29
prPN-EN 16523-1:2015-05/prA1E
021.0.1186
KT 21 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznej ciekłej substancji chemicznej w warunkach ciągłego kontaktu
Determination of material resistance to permeation by chemicals -- Part 1: Permeation by potentially hazardous liquid chemicals under conditions of continuous contact
Wprowadza: EN 16523-1:2015/FprA1:2018
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.01
2018-12-20
prPN-prEN 144-2E
021.0.1160
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Zawory butli gazowych -- Część 2: Połączenia wylotu
Respiratory protective devices - Gas cylinder valves - Part 2: Outlet connections
Wprowadza: EN 144-2:2018
Zastępuje: PN-EN 144-2:2002P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.30
2018-09-29
prPN-prEN ISO 18640-1E
021.0.1162
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Wpływ na fizjologię -- Część 1: Pomiar równoczesnego przenoszenia ciepła i masy z użyciem torso z funkcją pocenia
Protective clothing for fire-fighters - Physiological impact -- Part 1: Measurement of coupled heat and mass transfer with the sweating torso (ISO/FDIS 18640-1:2017)
Wprowadza: ISO 18640-1; FprEN ISO 18640-1
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.10
2018-08-14
prPN-prEN 14594E
021.0.1174
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Aparaty wężowe sprężonego powietrza stałego przepływu -- Wymagania, badanie i znakowanie
Respiratory protective devices -- Continuous flow compressed air line breathing devices -- Requirements, testing and marking
Wprowadza: FprEN 14594
Zastępuje: PN-EN 14594:2007P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2018-10-27
prPN-prEN ISO 15384E
021.0.1167
KT 21 Odzież ochronna dla strażaków -- Laboratoryjne metody badania i wymagania dla odzieży strażackiej do akcji w terenie otwartym
Protective clothing for firefighters -- Laboratory test methods and performance requirements for wildland firefighting clothing
Wprowadza: ISO/FDIS 15384; FprEN ISO 15384
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-07-31
prPN-EN 16523-2:2015-05/prA1E
021.0.1187
KT 21 Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych -- Część 2: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznej substancji chemicznej w stanie gazowym w warunkach ciągłego kontaktu
Determination of material resistance to permeation by chemicals -- Part 2: Permeation by potentially hazardous gaseous chemicals under conditions of continuous contact
Wprowadza: EN 16523-2:2015/FprA1:2018
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.01
2018-12-20
prPN-prEN 358E
021.0.1144
KT 21 Środki ochrony indywidualnej do ustalania pozycji podczas pracy i zapobiegania upadkom z wysokości -- Pasy i linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji podczas pracy lub ograniczania przemieszczenia
Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height -- Belts and lanyards for work positioning or restraint
Wprowadza: FprEN 358
Zastępuje: PN-EN 358:2002P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2018-11-21
prPN-prEN 12941E
021.0.1171
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w luźno przylegające urządzenie oddechowe -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Powered filtering devices incorporating a loose fitting respiratory interface -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 12941
Zastępuje: PN-EN 12941:2002/A1:2006P; PN-EN 12941:2002/A2:2010P; PN-EN 12941:2002P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-01-03
prPN-EN 353-1+A1E
021.0.1182
KT 21 Środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości -- Urządzenia samozaciskowe z prowadnicą -- Część 1: Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
Personal fall protection equipment -- Guided type fall arresters including an anchor line -- Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line
Wprowadza: EN 353-1:2014+A1:2017
Zastępuje: PN-EN 353-1:2015-01E
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.60
2018-06-10
prPN-prEN 352-7E
021.0.1199
KT 21 Ochronniki słuchu -- Wymagania bezpieczeństwa i badania -- Część 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
Hearing protectors -- Safety requirements and testing -- Part 7: Level-dependent ear-plugs
Wprowadza: prEN 352-7
Zastępuje: PN-EN 352-7:2006P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2019-07-16
prPN-prEN 13819-3E
021.0.1170
KT 21 Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 3: Dodatkowe metody badań akustycznych
Hearing protectors -- Testing -- Part 3: Supplementary acoustic test methods
Wprowadza: prEN 13819-3
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.20
2018-12-20
prPN-prEN ISO 22568-1E
021.0.1188
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 1: Metalowe podnoski
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 1: Metallic toecaps
Wprowadza: ISO/DIS 22568-1; prEN ISO 22568-1
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN ISO 22568-2E
021.0.1189
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 2: Niemetalowe podnoski
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 2: Non-metallic toecaps
Wprowadza: ISO/DIS 22568-2; prEN ISO 22568-2
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN ISO 22568-3E
021.0.1190
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 3: Metalowe wkładki odporne na przebicie
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 3: Metallic perforation resistant inserts
Wprowadza: prEN ISO 22568-3; ISO/DIS 22568-3
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN ISO 22568-4E
021.0.1191
KT 21 Ochrony stopy i nogi -- Wymagania i metody badań dla oceny elementów obuwia -- Część 4: Niemetalowe wkładki odporne na przebicie
Foot and leg protectors -- Requirements and test methods for footwear components assessment -- Part 4: Non-metallic perforation resistant inserts
Wprowadza: ISO/DIS 22568-4; prEN ISO 22568-4
Zastępuje: PN-EN 12568:2011P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.50
2019-06-12
prPN-prEN 148-1E
021.0.1193
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Gwinty do części twarzowych -- Część 1: Łącznik z gwintem okrągłym
Respiratory protective devices -- Threads for facepieces -- Part 1: Standard thread connection
Wprowadza: prEN 148-1
Zastępuje: PN-EN 148-1:2002P; PN-EN 148-1:2002/Ap1:2003P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.30
2019-07-02
prPN-prEN 12942E
021.0.1172
KT 21 Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oczyszczający sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski -- Wymagania, badanie, znakowanie
Respiratory protective devices -- Power filtering devices incorporating full face masks, half masks or quarter masks -- Requirements, testing, marking
Wprowadza: prEN 12942
Zastępuje: PN-EN 12942:2002P; PN-EN 12942:2002/A1:2004P; PN-EN 12942:2002/A2:2010P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-1E
021.0.1175
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników ręcznych pilarek łańcuchowych -- Część 1: Stanowisko do badań odporności na przecięcie pilarką łańcuchową
Protective clothing for users of hand-held chain-saws -- Part 1: Test rig for testing resistance to cutting by a chain-saw (ISO/DIS 11393-1:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-1
Zastępuje: PN-EN 381-1:1996P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-2E
021.0.1176
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Wymagania i metody badania ochron nóg
Protective clothing for users of hand-held chainsaws -- Part 2: Performance requirements and test methods for leg protectors (ISO/DIS 11393-2:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-2
Zastępuje: PN-EN 381-5:2000P; PN-EN 381-2:2000P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-01-03
prPN-prEN ISO 11393-4E
021.0.1178
KT 21 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 4: Metody badania i wymagania dla rękawic ochronnych
Protective clothing for users of hand-held chain-saws - Part 4: Test methods and performance requirements for protective gloves (ISO/DIS 11393-4:2016)
Wprowadza: prEN ISO 11393-4
Zastępuje: PN-EN 381-7:2002P; PN-EN 381-4:2002P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.40
2019-01-03
prPN-EN 12021P
021.0.1222
KT 21 Sprzęt do oddychania -- Sprężone gazy do aparatów oddechowych
Respiratory equipment -- Compressed gases for breathing apparatus
Wprowadza: EN 12021:2014
Zastępuje: PN-EN 12021:2002P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.30
2018-12-10
prPN-prEN 13819-1E
021.0.1219
KT 21 Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 1: Metody badań fizycznych
Hearing protectors -- Testing -- Part 1: Physical test methods
Wprowadza: prEN 13819-1
Zastępuje: PN-EN 13819-1:2005P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2020-01-31
prPN-prEN 13819-2E
021.0.1220
KT 21 Ochronniki słuchu -- Badania -- Część 2: Metody badań akustycznych
Hearing protectors -- Testing -- Part 2: Acoustic test methods
Wprowadza: prEN 13819-2
Zastępuje: PN-EN 13819-2:2005P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.20
2020-01-31
prPN-EN 388:2017-02/prA1E
021.0.1221
KT 21 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymI
Protective gloves against mechanical risks
Wprowadza: EN 388:2016/prA1:2018
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.40
2020-02-25
prPN-prEN ISO 374-2E
021.0.1223
KT 21 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie
Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -- Part 2: Determination of resistance to penetration
Wprowadza: prEN ISO 374-2; ISO/DIS 374-2
Zastępuje: PN-EN 374-2:2015-04E
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.40
2020-02-13
prPN-EN ISO 20471:2013-07/A1P
021.0.1225
KT 21 Odzież o intensywnej widzialności -- Metody badania i wymagania
High visibility clothing - Test methods and requirements - Amendment 1 (ISO 20471:2013/Amd 1:2016)
Wprowadza: EN ISO 20471:2013/A1:2016
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-09-19
prPN-prEN ISO 21420E
021.0.1218
KT 21 Rękawice ochronne -- Podstawowe wymagania i metody badań
Protective gloves -- General requirements and test methods (ISO/DIS 21420:2018)
Wprowadza: ISO/DIS 21420; prEN ISO 21420
Zastępuje: PN-EN 420+A1:2012P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.40
2020-01-09
prPN-prEN ISO 374-4E
021.0.1224
KT 21 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 4: Wyznaczanie odporności na degradację w wyniku działania substancji chemicznych
Protective gloves against chemicals and micro-organisms — Part 4: Determination of resistance to degradation by chemicals
Wprowadza: ISO/DIS 374-4; prEN ISO 374-4
Zastępuje: PN-EN 374-4:2014-03P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.40
2020-02-13
prPN-EN 388:2017-02/prA1E
KT 21 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
Protective gloves against mechanical risks
Wprowadza: EN 388:2016/prA1:2018
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.40
prPN-prEN 16780E
022.0.1127
KT 22 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące ochraniaczy do łóżeczek dziecięcych
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot bumpers
Wprowadza: FprEN 16780
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.140; 97.190
2018-09-15
prPN-prEN 14683E
022.0.1169
KT 22 Maski medyczne -- Wymagania i metody badań
Medical face masks - Requirements and test methods
Wprowadza: prEN 14683
Zastępuje: PN-EN 14683:2014-05E
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 11.140
2019-08-06
prPN-prEN 16781E
022.0.1128
KT 22 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące śpiworów dziecięcych
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's sleep bags
Wprowadza: FprEN 16781
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.160; 97.190
2018-09-15
prPN-prEN 16779-1E
022.0.1126
KT 22 Tekstylne artykuły dla dzieci -- Wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące kołder do łóżeczek dziecięcych -- Część 1: Kołdra (bez poszew)
Textile child care articles - Safety requirements and test methods for children's cot duvets - Part 1: Duvet (excluding duvet covers)
Wprowadza: FprEN 16779-1
Dyrektywy: 2001/95/EC
ICS: 97.160; 97.190
2018-09-15
prPN-EN ISO 3175-1E
022.0.1148
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 1: Ocena jakości czyszczenia i wykończania
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 1: Assessment of performance after cleaning and finishing (ISO/FDIS 3175-1:2017)
Wprowadza: ISO 3175-1:2017; EN ISO 3175-1:2018
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-1:2010E
ICS: 59.080.01
2018-07-11
prPN-prEN 17092-6E
022.0.1164
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 6: Wyroby odzieżowe z zestawem elementów chroniących przed uderzeniem -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 6: Impact protectors ensemble garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-6
Zastępuje: PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 1883E
022.0.1146
KT 22 Pierze i puch -- Pobieranie próbek do badań
Feather and down - Sampling in view of tests
Wprowadza: EN 1883:2018
Zastępuje: PN-EN 1883:2000P
ICS: 59.040
2018-09-11
prPN-EN ISO 15797E
022.0.1158
KT 22 Tekstylia -- Procedury przemysłowego prania i wykończania do badań odzieży roboczej
Textiles - Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear (ISO/DIS 15797)
Wprowadza: ISO 15797:2017; EN ISO 15797:2018
Zastępuje: PN-EN ISO 15797:2006P
ICS: 59.080.01
2018-08-16
prPN-prEN 13795-2E
022.0.1167
KT 22 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 2: Clean air suits
Wprowadza: prEN 13795-2
Zastępuje: PN-EN 13795+A1:2013-06P; PN-EN 13795+A1:2013-06E
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.140
2019-06-25
prPN-prEN 12130E
022.0.1165
KT 22 Pierze i puch -- Metody badań -- Wyznaczanie siły wypełnienia (objętość masy)
Feather and down - Test methods - Determination of the filling power (massic volume)
Wprowadza: FprEN 12130
Zastępuje: PN-EN 12130:2002P
ICS: 59.040
2018-12-20
prPN-prEN 1885E
022.0.1151
KT 22 Pierze i puch -- Terminy i definicje
Feather and down - Terms and definitions
Wprowadza: FprEN 1885
Zastępuje: PN-EN 1885:2000/A1:2004P; PN-EN 1885:2000P
ICS: 01.040.59; 59.040
2018-12-20
prPN-prEN 17092-2E
022.0.1160
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 2: Wyroby odzieżowe ochronne o wysokim poziomie ochrony -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 2: Heavy-duty protective garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-2
Zastępuje: PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 17092-3E
022.0.1161
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 3: Wyroby odzieżowe ochronne o średnim poziomie ochrony -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 3: Medium-duty protective garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-3
Zastępuje: PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-4:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-1:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 17092-4E
022.0.1162
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 4: Wyroby odzieżowe ochronne o niskim poziomie ochrony -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 4: Light-duty protective garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-4
Zastępuje: PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN 17092-5E
022.0.1163
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 5: Wyroby odzieżowe ochronne o niskiej odporności na ścieranie -- Wymagania
Protective garments for motorcycle riders - Part 5: Light-duty abrasion protection garments - Requirements
Wprowadza: prEN 17092-5
Zastępuje: PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-2:2005P; PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-4:2005P
Dyrektywy: 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-EN ISO 3175-2E
022.0.1149
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 2: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem tetrachloroetylenu
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 2: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using tetrachloroethene (ISO 3175-2:2017)
Wprowadza: ISO 3175-2:2017; EN ISO 3175-2:2018
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-2:2010E
ICS: 59.080.30
2018-07-11
prPN-prEN 13158E
022.0.1157
KT 22 Odzież ochronna -- Kurtki ochronne, ochraniacze ciała i ochraniacze barków dla uprawiających jeździectwo, dla jeźdźców i osób pracujących przy koniach oraz dla osób powożących końmi -- Wymagania i metody badań
Protective clothing - Protective jackets, body and shoulder protectors for equestrian use, for horse riders and those working with horses, and for horse drivers - Requirements and test methods
Wprowadza: EN 13158:2018
Zastępuje: PN-EN 13158:2010P
Dyrektywy: 2016/425
ICS: 13.340.10
2018-07-10
prPN-EN ISO 3175-3E
022.0.1150
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i na mokro płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania przy stosowaniu rozpuszczalników węglowodorowych
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 3: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using hydrocarbon solvents (ISO 3175-3:2017)
Wprowadza: EN ISO 3175-3:2018; ISO 3175-3:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-3:2005P; PN-EN ISO 3175-3:2005/AC:2012P
ICS: 59.080.30; 97.060
2018-07-11
prPN-prEN 17092-1E
022.0.1159
KT 22 Wyroby odzieżowe ochronne dla motocyklistów -- Część 1: Metody badań
Protective garments for motorcycle riders - Part 1: Test methods
Wprowadza: prEN 17092-1
Zastępuje: PN-EN 13595-3:2005P; PN-EN 13595-4:2005P; PN-EN 13595-1:2005P; PN-EN 13595-2:2005P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2019-03-13
prPN-prEN ISO 15487E
022.0.1152
KT 22 Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu wyrobów odzieżowych i innych włókienniczych wyrobów gotowych po domowym praniu i suszeniu
Textiles - Method for assessing appearance of apparel and other textile end products after domestic washing and drying (ISO/DIS 15487:2016)
Wprowadza: ISO/DIS 15487; prEN ISO 15487
Zastępuje: PN-EN ISO 15487:2010E
ICS: 61.020; 59.080.01
2018-12-21
prPN-prEN 13088E
022.0.1147
KT 22 Artykuły gotowe wypełnione pierzem i puchem -- Metoda wyznaczania całkowitej masy wyrobu wypełnionego i masy wypełnienia
Manufactured articles filled with feather and down - Method for the determination of a filled product's total mass and for the determination of the mass of the filling
Wprowadza: FprEN 13088
Zastępuje: PN-EN 13088:2002P
ICS: 59.040
2018-12-20
prPN-EN ISO 12138E
022.0.1154
KT 22 Tekstylia -- Metody prania domowego wyrobów włókienniczych, stosowanego przed badaniem palności
Textiles - Domestic laundering procedures for textile fabrics prior to flammability testing (ISO/DIS 12138:2017)
Wprowadza: EN ISO 12138:2018; ISO 12138:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 12138:2000P
ICS: 13.220.40; 59.080.30
2019-01-31
prPN-prEN 1621-3E
022.0.1142
KT 22 Odzież ochronna dla motocyklistów zabezpieczająca przed skutkami uderzeń mechanicznych -- Część 3: Ochraniacze klatki piersiowej dla motocyklistów -- Wymagania i metody badań
Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact -Part 3: Motorcyclists' chest protectors - Requirements and test methods
Wprowadza: FprEN 1621-3
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 13.340.10
2018-06-04
prPN-prEN 13795-1E
022.0.1166
KT 22 Odzież i obłożenia chirurgiczne -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne
Surgical clothing and drapes - Requirements and test methods - Part 1: Surgical drapes and gowns
Wprowadza: prEN 13795-1
Zastępuje: PN-EN 13795+A1:2013-06E; PN-EN 13795+A1:2013-06P
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.140
2019-06-25
prPN-prEN ISO 3175-4E
022.0.1168
KT 22 Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego
Textiles - Professional care, drycleaning and wetcleaning of fabrics and garments - Part 4: Procedure for testing performance when cleaning and finishing using simulated wetcleaning (ISO/DIS 3175-4:2017)
Wprowadza: ISO 3175-4; FprEN ISO 3175-4
Zastępuje: PN-EN ISO 3175-4:2005/AC:2012P; PN-EN ISO 3175-4:2005P
ICS: 59.080.01
2018-10-20
prPN-prEN 12131E
022.0.1153
KT 22 Pierze i puch -- Metody badań -- Oznaczanie składu ilościowego pierza i puchu (metoda ręczna)
Feather and down - Test methods - Determination of the quantitative composition of feather and down (manual method)
Wprowadza: FprEN 12131
Zastępuje: PN-EN 12131:2000P
ICS: 59.040
2018-12-20
prPN-EN 14225-1P
022.0.1170
KT 22 Skafandry nurkowe -- Część 1: Skafandry mokre -- Wymagania i metody badań
Diving suits - Part 1: Wet suits - Requirements and test methods
Wprowadza: EN 14225-1:2017
Zastępuje: PN-EN 14225-1:2006P; PN-EN 14225-1:2006P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2019-01-22
prPN-EN 14225-2P
022.0.1171
KT 22 Skafandry nurkowe -- Część 2: Skafandry suche -- Wymagania i metody badań
Diving suits - Part 2: Dry suits - Requirements and test methods
Wprowadza: EN 14225-2:2017
Zastępuje: PN-EN 14225-2:2006P; PN-EN 14225-2:2006P
Dyrektywy: 2016/425; 89/686/EEC
ICS: 97.220.40
2019-01-22
prPN-EN ISO 23771P
023.0.1218
KT 23 Maszyny włókiennicze -- Przewodnik do projektowania maszyn włókienniczych w celu zmniejszenia emisji hałasu
Textile machinery -- Guide to the design of textile machinery for reduction of the noise emissions (ISO 23771:2015)
Wprowadza: EN ISO 23771:2015; ISO 23771:2015
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 17.140.20; 59.120.01
2019-01-18
prPN-prEN 17116-3E
023.0.1216
KT 23 Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 3: Pralnica tunelowa ciągła
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 3: Continuous tunnel washer
Wprowadza: prEN 17116-3
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.060
2019-05-21
prPN-prEN 17116-2E
023.0.1215
KT 23 Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 2: Suszarki bębnowe okresowe
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 2: Batch drying tumblers
Wprowadza: prEN 17116-2
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.060
2019-05-21
prPN-prEN 17116-4E
023.0.1217
KT 23 Wymagania techniczne dotyczące przemysłowych maszyn pralniczych -- Określenia i badanie właściwości ładowności i zużycia środków -- Część 4: Wyładowarki pralnicze
Specifications for industrial laundry machines - Definitions and testing of capacity and consumption characteristics - Part 4: Washer-extractors
Wprowadza: prEN 17116-4
Dyrektywy: 2009/125/EC
ICS: 97.060
2019-05-21
prPN-prEN ISO 9902-6E
023.0.1219
KT 23 Maszyny włókiennicze -- Przepisy dotyczące badań hałasu -- Część 6: Maszyny do wytwarzania tkanin i dzianin
Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery (ISO/DIS 9902-6:2018)
Wprowadza: ISO/DIS 9902-6; prEN ISO 9902-6
Zastępuje: PN-EN ISO 9902-6:2003P; PN-EN ISO 9902-6:2003/A1:2010P; PN-EN ISO 9902-6:2003/A2:2014-11E
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 17.140.20; 59.120.30
2020-01-24
prPN-prEN ISO 20418-1E
024.0.1145
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa i jakościowa analiza proteomiczna niektórych włókien pochodzenia zwierzęcego -- Część 1: Wykrywanie peptydów z zastosowaniem LC-ESI-MS z redukcją białka
Textiles - Qualitative and quantitative proteomic analysis of some animal hair fibres - Part 1: Peptide detection using LC-ESI-MS with protein reduction (ISO/DIS 20418-1:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 20418-1; FprEN ISO 20418-1
ICS: 59.060.01
2018-12-13
prPN-prEN ISO 1833-6E
024.0.1146
KT 24 Tekstylia -- Ilościowa analiza chemiczna -- Część 6: Mieszanki włókien wiskozowych, określonych rodzajów włókien cupro, modalnych oraz lyocell i innych określonych włókien (metoda z zastosowaniem kwasu metanowego i chlorku cynku)
Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupr, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid and zinc chloride) (ISO/DIS 1833-6:2017)
Wprowadza: prEN ISO 1833-6; ISO/DIS 1833-6
Zastępuje: PN-EN ISO 1833-6:2010E
Dyrektywy: 1007/2011
ICS: 59.060.01
2019-08-22
prPN-prEN ISO 7263-1E
025.0.1186
KT 25 Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu -- Część 1: Fala A
Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 1: A-flute (ISO/DIS 7263-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 7263-1; prEN ISO 7263-1
Zastępuje: PN-EN ISO 7263:2011P; PN-EN ISO 7263:2011E
ICS: 85.080.30
2019-12-19
prPN-prEN ISO 7263-2E
025.0.1187
KT 25 Papier na warstwę pofalowaną -- Oznaczanie odporności na zgniatanie płaskie po laboratoryjnym pofalowaniu -- Część 2: Fala B
Corrugating medium - Determination of the flat crush resistance after laboratory fluting - Part 2: B-flute (ISO/DIS 7263-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 7263-2; ISO/DIS 7263-2
Zastępuje: PN-EN ISO 7263:2011E; PN-EN ISO 7263:2011P
ICS: 85.080.30
2019-12-19
prPN-prEN 17163E
025.0.1185
KT 25 Masy włókniste, papier i tektura -- Oznaczanie pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA) w ekstrakcie wodnym metodą LC/MS/MS
Pulp, paper and board - Determination of primary aromatic amines (PAA) in a water extract by a LC/MS/MS method
Wprowadza: prEN 17163
ICS: 85.060
2019-09-30
prPN-prEN 646E
025.0.1181
KT 25 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwienia barwionego papieru i barwionej tektury
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of colour fastness of dyed paper and board
Wprowadza: prEN 646
Zastępuje: PN-EN 646:2007P
ICS: 67.250; 85.060
2019-03-27
prPN-prEN 17085E
025.0.1172
KT 25 Papier i tektura -- Procedury pobierania próbek papieru i tektury przeznaczonych do recyklingu
Paper and board - Sampling procedures for paper and board for recycling
Wprowadza: prEN 17085
ICS: 85.060
2019-02-12
prPN-prEN 15102E
025.0.1168
KT 25 Tapety dekoracyjne -- Postać zwoika
Decorative wallcoverings - Roll form
Wprowadza: prEN 15102
Zastępuje: PN-EN 15102+A1:2011E
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 91.180
2018-03-19
prPN-prEN 1104E
025.0.1183
KT 25 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie przenikalności składników przeciwdrobnoustrojowych
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the transfer of antimicrobial constituents
Wprowadza: prEN 1104
Zastępuje: PN-EN 1104:2007P
ICS: 67.250; 85.060
2019-06-11
prPN-prEN 648E
025.0.1182
KT 25 Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie trwałości wybarwień papieru i tektury rozjaśnianych optycznie
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board
Wprowadza: prEN 648
Zastępuje: PN-EN 648:2007P
ICS: 67.250; 85.060
2019-03-27
prPN-prEN 12498E
025.0.1184
KT 25 Papier i tektura -- Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością -- Oznaczanie kadmu, chromu i ołowiu w wyciągu wodnym
Paper and board - Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination of cadmium, chromium and lead in an aqueous extract
Wprowadza: prEN 12498
Zastępuje: PN-EN 12498:2006P
ICS: 67.250; 85.060
2019-06-25
prPN-prEN ISO 12625-1E
025.0.1188
KT 25 Bibułka tissue i wyroby z bibułki tissue -- Część 1: Terminologia
Tissue paper and tissue products - Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 12625-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 12625-1; ISO/DIS 12625-1
Zastępuje: PN-EN ISO 12625-1:2011E
ICS: 01.040.85; 85.080.20
2020-01-15
prPN-ISO 5627:1995/AC1P
025.0.1189
KT 25 Papier i tektura -- Oznaczanie gładkości (metoda Bekka)
Paper and board -- Determination of smoothness (Bekk method)
Wprowadza: ISO 5627:1995/Cor 1:2002
ICS: 85.060
2018-05-27
prPN-prEN ISO 15496E
026.0.1234
KT 26 Tekstylia -- Pomiar przepuszczalności pary wodnej przez tekstylia na potrzeby kontroli jakości
Textiles - Measurement of water vapour permeability of textiles for the purpose of quality control (ISO/DIS 15496:2016)
Wprowadza: FprEN ISO 15496; ISO 15496
Zastępuje: PN-EN ISO 15496:2006/AC:2006P; PN-EN ISO 15496:2006P
ICS: 59.080.01
2018-10-18
prPN-prEN 16711-3E
026.0.1251
KT 26 Tekstylia -- Oznaczanie zawartości metali -- Oznaczanie uwalniania ołowiu roztworem sztucznej śliny
Textiles - Determination of metal content - Determination of lead release by artificial saliva solution
Wprowadza: prEN 16711-3
ICS: 59.060.01
2019-09-28
prPN-prEN ISO 811E
026.0.1233
KT 26 Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie wodoszczelności -- Metoda ciśnienia hydrostatycznego
Textile fabrics - Determination of resistance to water penetration - Hydrostatic pressure test
Wprowadza: FprEN ISO 811; ISO/FDIS 811
Zastępuje: PN-EN 20811:1997P
ICS: 59.080.30
2018-12-14
prPN-prEN 17137E
026.0.1250
KT 26 Tekstylia -- Wyznaczanie zawartości związków na bazie chlorobenzenów i chlorotoluenów
Textiles - Determination of the content of compounds based on chlorobenzenes and chlorotoluenes
Wprowadza: prEN 17137
ICS: 59.080.01
2019-07-16
prPN-prEN 17131E
026.0.1261
KT 26 Tekstylia i wyroby tekstylne -- Substancje niebezpieczne mogące występować w składnikach wyrobów włókienniczych -- Oznaczanie dimetyloformamidu (DMF), metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej
Textiles and textile products - Critical substances potentially present in components of textile product materials - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography
Wprowadza: prEN 17131
ICS: 59.080.01
2020-03-04
prPN-prEN ISO 9092E
026.0.1252
KT 26 Tekstylia -- Włókniny -- Definicja
Textiles - Nonwovens - Definition (ISO/DIS 9092:2018)
Wprowadza: prEN ISO 9092; ISO/DIS 9092
Zastępuje: PN-EN ISO 9092:2011E
ICS: 01.040.59; 59.080.30
2020-01-30
prPN-prEN 1471E
027.0.1117
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Ocena zmiany wyglądu
Textile floor coverings -- Assessment of changes in appearance
Wprowadza: prEN 1471 rev
Zastępuje: PN-EN 1471:2001P; PN-EN 1471:2001/A1:2005P
ICS: 97.150
2015-12-31
prPN-prEN ISO 23999E
027.0.1156
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability and curling after exposure to heat (ISO/DIS 23999:2017)
Wprowadza: prEN ISO 23999
Zastępuje: PN-EN ISO 23999:2012E; PN-EN ISO 23999:2012D
ICS: 97.150
2019-07-02
prPN-prEN ISO 24342E
027.0.1157
KT 27 Elastyczne i włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie długości, prostoliniowości i prostokątności boków płytek
Resilient and textile floor-coverings -- Determination of side length, edge straightness and squareness of tiles
Wprowadza: prEN ISO 24342
Zastępuje: PN-EN ISO 24342:2012/A1:2013-06E; PN-EN ISO 24342:2012E
ICS: 97.150
2019-07-17
prPN-prEN 14215E
027.0.1158
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów i chodników z okrywą wytwarzanych techniką maszynową
Textile floor coverings - Classification of machine-made rugs and runners
Wprowadza: prEN 14215
Zastępuje: PN-EN 14215:2013-12E
ICS: 97.150
2019-10-26
prPN-prEN 16354E
027.0.1141
KT 27 Laminowane pokrycia podłogowe -- Materiały podkładowe -- Specyfikacja, wymagania i metody badań
Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods
Wprowadza: prEN 16354
ICS: 97.150
2018-02-08
prPN-EN ISO 10582E
027.0.1133
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Heterogeniczne pokrycie podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacje
Resilient floor coverings - Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications (ISO 10582:2017)
Wprowadza: EN ISO 10582:2018; ISO 10582:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 10582:2012E; PN-EN ISO 10582:2012D
ICS: 97.150
2018-07-11
prPN-EN 1307+A1:2016/prA2E
027.0.1153
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja
Textile floor coverings - Classification
Wprowadza: EN 1307:2014+A1:2016/prA2
ICS: 97.150
2019-05-20
prPN-prEN 1081E
027.0.1152
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej
Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance
Wprowadza: prEN 1081
Zastępuje: PN-EN 1081:2001P; PN-EN 1081:2001/Ap1:2003P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.150
2019-04-23
prPN-prEN 17142E
027.0.1155
KT 27 Modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe -- Elementy z warstwą powierzchniową na bazie proszku drzewnego -- Specyfikacja, wymagania i metody badań
Modular multilayer floor coverings - Elements with a wood powder based surface layer - Specifications, requirements and test methods
Wprowadza: prEN 17142
ICS: 97.150
2019-07-22
prPN-prEN 12104E
027.0.1154
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Płytki z korka prasowanego -- Wymagania
Resilient floor coverings - Cork floor tiles - Specification
Wprowadza: prEN 12104
Zastępuje: PN-EN 12104:2002P
Dyrektywy: 305/2011
ICS: 97.150; 79.100
2019-07-22
prPN-prEN ISO 10581E
027.0.1159
KT 27 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja
Resilient floor coverings - Homogeneous poly(vinyl chloride) floor covering - Specifications
Wprowadza: prEN ISO 10581; ISO/DIS 10581
Zastępuje: PN-EN ISO 10581:2014-02E
ICS: 97.150
2020-01-30
prPN-prEN 16641E
027.0.1161
KT 27 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wytyczne dotyczące akceptowalnego odchylenia koloru
Textile floor coverings - Guidelines for acceptable colour deviations
Wprowadza: prEN 16641
ICS: 97.150
2020-03-04
prPN-prEN 993-6E
028.0.1128
KT 28 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 6: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie w temperaturze otoczenia
Methods of test for (dense) shaped refractory products -- Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
Wprowadza: prEN 993-6
Zastępuje: PN-EN 993-6:1998P
ICS: 81.080
2019-04-30
prPN-prEN 993-1E
028.0.1129
KT 28 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 1: Oznaczanie gęstości pozornej, porowatości otwartej i całkowitej
Methods of test for dense shaped refractory products -- Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
Wprowadza: prEN 993-1
Zastępuje: PN-EN 993-1:1998P
ICS: 81.080
2019-04-30
prPN-prEN 993-5E
028.0.1130
KT 28 Metody badań zwartych formowanych wyrobów ogniotrwałych -- Część 5: Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia
Methods of test for dense shaped refractory products -- Part 5: Determination of cold crushing strength
Wprowadza: prEN 993-5
Zastępuje: PN-EN 993-5:2001P
ICS: 81.080
2019-08-30
prPN-EN ISO 4829-2P
029.0.1265
KT 29 Stale -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 2: Zawartość krzemu od 0,01 % do 0,05 %
Steels -- Determination of total silicon contents -- Reduced molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2: Silicon contents between 0,01 % and 0,05 % (ISO 4829-2:2016)
Wprowadza: EN ISO 4829-2:2016; ISO 4829-2:2016
Zastępuje: PN-EN 24829-2:1999P
ICS: 77.040.30
2018-08-12
prPN-prEN 15024-2E
029.0.1243
KT 29 Miedź i stopy miedzi -- Oznaczanie zawartości cynku -- Część 2: Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
Copper and copper alloys -- Determination of zinc content -- Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Wprowadza: EN 15024-2:2018
Zastępuje: PN-EN 15024-2:2008P
ICS: 77.120.30
2017-12-31
prPN-prEN ISO 4945E
029.0.1267
KT 29 Stal -- Oznaczanie zawartości azotu -- Metoda spektrofotometryczna
Steel -- Determination of nitrogen content -- Spectrophotometric method
Wprowadza: prEN ISO 4945; ISO/DIS 4945
Zastępuje: PN-EN ISO 4945:2009E
ICS: 77.080.20
2019-06-17
prPN-prEN ISO 4829-1E
029.0.1244
KT 29 Stal i żeliwo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda spektrofotometryczna po redukcji kwasu molibdenokrzemowego -- Część 1: Zawartość krzemu od 0,05 % do 1 %
Steel and cast iron -- Determination of total silicon content - Reduced molybdosilicate spectrophotometric method -- Part 1: Silicon contents between 0,05 % and 1,0 % (ISO/DIS 4829-1:2016)
Wprowadza: ISO 4829-1; FprEN ISO 4829-1
Zastępuje: PN-EN 24829-1:1999P
ICS: 77.080.01
2018-06-17
prPN-prEN 14726E
029.0.1268
KT 29 Aluminum i stopy aluminium -- Oznaczanie składu chemicznego aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym
Aluminium and aluminium alloys -- Determination of the chemical composition of aluminium and aluminium alloys by spark optical emission spectrometry
Wprowadza: prEN 14726
Zastępuje: PN-EN 14726:2007P
ICS: 77.040.30; 77.120.10
2019-06-17
prPN-prEN ISO 20321E
031.0.1196
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki napędzane
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Safety of machineries -- Powered elevators (ISO/DIS 20321:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 20321; prEN ISO 20321
ICS: 13.110; 75.180.10
2019-07-31
prPN-prEN ISO 19901-9E
031.0.1189
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 9: Zarządzanie integralnością konstrukcyjną
Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 9: Structural integrity management (ISO/DIS 19901-9:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19901-9; ISO/DIS 19901-9
ICS: 75.180.10
2019-04-30
prPN-EN ISO 3183:2013-05/prA1E
031.0.1182
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych
Petroleum and natural gas industries -- Steel pipe for pipeline transportation systems (ISO 3183:2012/DAM 1:2016)
Wprowadza: EN ISO 3183:2012/FprA1; ISO 3183:2012/Amd 1:2017
ICS: 77.140.75; 75.200
2018-07-31
prPN-prEN ISO 21049E
031.0.0311
KT 31 Pompy -- Systemy uszczelniania wałów pomp odśrodkowych i rotacyjnych
Pumps - Shaft-sealing systems for centrifugal and rotary pumps (ISO/DIS 21049:2010)
Wprowadza: prEN ISO 21049
ICS: 23.080; 23.100.60; 83.140.50
2015-12-17
prPN-prEN ISO 10426-2E
031.0.0312
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 2: Badania cementów wiertniczych
Petroleum and natural gas industries - Cements and materials for well cementing - Part 2: Testing of well cements (ISO/DIS 10426-2:2010)
Wprowadza: prEN ISO 10426-2
Zastępuje: PN-EN ISO 10426-2:2006P
ICS: 75.020; 91.100.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13628-16E
031.0.0313
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 16: Specyfikacja rur elastycznych wyposażenia pomocniczego
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 16: Specification for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-16:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13628-16
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 10437E
031.0.0303
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Turbiny parowe -- Zastosowania specjalne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Steam turbines - Special-purpose applications (ISO/DIS 10437:2009)
Wprowadza: prEN ISO 10437
ICS: 27.040; 75.180.20
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13628-17E
031.0.0314
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 17: Wytyczne dotyczące rur elastycznych wyposażenia pomocniczego
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 17: Guidelines for flexible pipe ancillary equipment (ISO/DIS 13628-17:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13628-17
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13628-8E
031.0.0338
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 8: Narzędzia i interfejsy zdalnie sterowane w podwodnych systemach eksploatacyjnych
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 8: Remotely operated tools and interfaces on subsea production systems (ISO/DIS 13628-8:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13628-8
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 13710E
031.0.0336
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pompy wyporowe o ruchu posuwisto-zwrotnym
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps (ISO/DIS 13710:2010)
Wprowadza: prEN ISO 13710
ICS: 75.180.20
2015-12-31
prPN-prEN ISO 23251E
031.0.0343
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Systemy upustu ciśnienia i ochrony przed jego nadmiernym wzrostem
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Pressure-relieving and depressuring systems (ISO/DIS 23251:2011)
Wprowadza: prEN ISO 23251
Zastępuje: PN-EN ISO 23251:2010P
ICS: 75.180.20
2015-12-31
prPN-prEN ISO 13628-14E
031.0.0359
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 14: Podwodne wysokociśnieniowe systemy ochrony integralności (HIPPS)
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 14: Subsea high integrity pressure protection systems (HIPPS) (ISO/DIS 13628-14:2011)
Wprowadza: prEN ISO 13628-14
ICS: 75.180.10
2015-12-31
prPN-prEN ISO 28300E
031.0.0360
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Odpowietrzanie zbiorników magazynowych będących pod ciśnieniem atmosferycznym i niskociśnieniowych
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Venting of atmospheric and low-pressure storage tanks (ISO/DIS 28300:2011)
Wprowadza: prEN ISO 28300
Zastępuje: PN-EN ISO 28300:2011P
ICS: 75.180.20
2016-12-17
prPN-prEN ISO 13628-6E
031.0.0361
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Projektowanie i użytkowanie podwodnych systemów eksploatacyjnych -- Część 6: Podwodne systemy kontroli eksploatacji
Petroleum and natural gas industries - Design and operation of subsea production systems - Part 6: Subsea production control systems (ISO/DIS 13628-6:2012)
Wprowadza: prEN ISO 13628-6
Zastępuje: PN-EN ISO 13628-6:2006E
ICS: 75.180.10
2016-12-17
prPN-prEN ISO 13679E
031.0.0284
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Procedury badań połączeń gwintowych rur okładzinowych i wydobywczych
Petroleum and natural gas industries - Procedures for testing casing and tubing connections (ISO/FDIS 13679:2011)
Wprowadza: FprEN ISO 13679
Dyrektywy: 2008/68/EC
ICS: 75.180.10
2015-12-17
prPN-prEN ISO 19901-7E
031.0.1203
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 7: Systemy pozycjonowania dla pływających konstrukcji morskich i mobilnych jednostek morskich
Petroleum and natural gas industries -- Specific requirements for offshore structures -- Part 7: Stationkeeping systems for floating offshore structures and mobile offshore units (ISO/DIS 19901-7:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19901-7; ISO/DIS 19901-7
Zastępuje: PN-EN ISO 19901-7:2013-09E
ICS: 75.180.10
2019-06-17
prPN-prEN ISO 20815E
031.0.1197
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Pewność eksploatacji i zarządzanie niezawodnością
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Production assurance and reliability management (ISO/DIS 20815:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 20815; prEN ISO 20815
Zastępuje: PN-EN ISO 20815:2010P; PN-EN ISO 20815:2010E
ICS: 75.180.01; 75.200
2019-07-31
prPN-prEN ISO 19277E
031.0.1199
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Badania kwalifikacyjne i kryteria akceptacji dla systemów powłok ochronnych pod izolacją
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Qualification testing and acceptance criteria for protective coating systems under insulation (ISO/DIS 19277:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19277; ISO/DIS 19277
ICS: 75.200
2019-08-31
prPN-prEN ISO 19903E
031.0.1198
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie konstrukcje betonowe
Petroleum and natural gas industries -- Concrete offshore structures (ISO/DIS 19903:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19903; ISO/DIS 19903
Zastępuje: PN-EN ISO 19903:2007E
ICS: 75.180.10
2019-08-31
prPN-prEN ISO 16812E
031.0.1202
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Shell-and-tube heat exchangers (ISO/DIS 16812:2017)
Wprowadza: prEN ISO 16812; ISO/DIS 16812
Zastępuje: PN-EN ISO 16812:2011P
ICS: 27.060.30; 75.180.20
2019-09-30
prPN-prEN ISO 11961E
031.0.1200
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Stalowe rury płuczkowe
Petroleum and natural gas industries -- Steel drill pipe (ISO/DIS 11961:2017)
Wprowadza: prEN ISO 11961; ISO/DIS 11961
Zastępuje: PN-EN ISO 11961:2009P; PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009E; PN-EN ISO 11961:2009/AC:2009P; PN-EN ISO 11961:2009E
ICS: 77.140.75; 75.180.10
2019-09-30
prPN-prEN ISO 19906E
031.0.1201
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Arktyczne konstrukcje morskie
Petroleum and natural gas industries -- Arctic offshore structures (ISO/DIS 19906:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 19906; prEN ISO 19906
Zastępuje: PN-EN ISO 19906:2011E
ICS: 75.180.10
2019-09-30
prPN-prEN 16808E
031.0.1142
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Bezpieczeństwo maszyn -- Podnośniki ręczne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Safety of machineries -- Manual elevators
Wprowadza: FprEN 16808
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 75.180.10
2017-12-17
prPN-prEN ISO 17782E
031.0.1135
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Kwalifikacja producentów materiałów specjalnych
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Qualification of manufacturers of special materials (ISO/DIS 17782:2014)
Wprowadza: prEN ISO 17782; ISO/FDIS 17782
ICS: 75.180.01; 77.020
2017-06-17
prPN-prEN ISO 10855-3E
031.0.1170
KT 31 Kontenery przeznaczone do stosowania na morzu i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 3: Okresowa kontrola, sprawdzanie i badania (ISO/DIS 10855-3:2015)
Offshore containers and associated lifting sets -- Part 3: Periodic inspection, examination and testing (ISO/DIS 10855-3:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 10855-3; ISO/FDIS 10855-3
ICS: 75.180.10
2018-06-17
prPN-prEN ISO 10418E
031.0.1166
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje wytwórcze -- Systemy bezpieczeństwa
Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Process safety systems (ISO/DIS 10418:2015)
Wprowadza: prEN ISO 10418; ISO/DIS 10418
Zastępuje: PN-EN ISO 10418:2004E; PN-EN ISO 10418:2004/AC:2009E
ICS: 75.180.10
2017-10-31
prPN-prEN ISO 15138E
031.0.1183
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja
Petroleum and natural gas industries -- Offshore production installations -- Heating, ventilation and air-conditioning
Wprowadza: prEN ISO 15138; ISO/FDIS 15138
Zastępuje: PN-EN ISO 15138:2011P
ICS: 75.180.10
2019-04-30
prPN-prEN ISO 10855-1E
031.0.1168
KT 31 Kontenery przeznaczone do stosowania na morzu i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 1: Kontener przeznaczony do stosowania na morzu -- Projektowanie, wytwarzanie i znakowanie (ISO/DIS 10855-1:2015)
Offshore containers and associated lifting sets -- Part 1: Offshore container -- Design, manufacture and marking (ISO/DIS 10855-1:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 10855-1; ISO/FDIS 10855-1
ICS: 75.180.10
2018-06-17
prPN-EN ISO 10439-4P
031.0.1193
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 4: Rozprężarko-sprężarki
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 4: Expander-compressors (ISO 10439-4:2015)
Wprowadza: ISO 10439-4:2015; EN ISO 10439-4:2015
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-08-27
prPN-EN ISO 15551-1P
031.0.1195
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt wiertniczy i wydobywczy -- Część 1: Systemy elektrycznych pomp zanurzalnych dla wydobycia wspomaganego
Petroleum and natural gas industries -- Drilling and production equipment -- Part 1: Electric submersible pump systems for artificial lift (ISO 15551-1:2015)
Wprowadza: ISO 15551-1:2015; EN ISO 15551-1:2015
ICS: 75.180.10
2018-12-14
prPN-EN ISO 10439-3P
031.0.1192
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 3: Sprężarki odśrodkowe zespolone z przekładnią
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 3: Integrally geared centrifugal compressors (ISO 10439-3:2015)
Wprowadza: ISO 10439-3:2015; EN ISO 10439-3:2015
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-07-25
prPN-EN ISO 13503-6P
031.0.1194
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Płyny i materiały do dowiercania złóż -- Część 6: Procedura pomiaru przesączania płynów do dowiercania złóż w warunkach dynamicznych
Petroleum and natural gas industries -- Completion fluides and materials -- Part 6: Procedure for measuring leakoff of completion fluids under dynamic conditions (ISO 13503-6:2014)
Wprowadza: ISO 13503-6:2014; EN ISO 13503-6:2014
ICS: 75.100
2018-09-28
prPN-prEN ISO 19008E
031.0.1188
KT 31 System kodowania kosztów standardowych dla urządzeń do produkcji i przeróbki ropy naftowe i gazu
Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities (ISO 19008:2016)
Wprowadza: prEN ISO 19008; ISO 19008:2016
ICS: 75.020
2019-04-30
prPN-prEN ISO 21809-1E
031.0.1186
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Powłoki zewnętrzne rurociągów podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociągowych systemach transportowych -- Część 1: Powłoki poliolefinowe (3-warstwowe PE i 3-warstwowe PP)
Petroleum and natural gas industries -- External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems -- Part 1: Polyolefin coatings (3-layer PE and 3-layer PP)
Wprowadza: prEN ISO 21809-1; ISO/FDIS 21809-1
Zastępuje: PN-EN ISO 21809-1:2011E; PN-EN ISO 21809-1:2011P
ICS: 75.200
2019-04-30
prPN-prEN ISO 10855-2E
031.0.1169
KT 31 Kontenery przeznaczone do stosowania na morzu i towarzyszące zestawy dźwigowe -- Część 2: Zestawy dźwigowe -- Projektowanie, wytwarzanie i znakowanie (ISO/DIS 10855-2:2015)
Offshore containers and associated lifting sets -- Part 2: Lifting sets -- Design, manufacture and marking (ISO/DIS 10855-2:2015)
Wprowadza: ISO/FDIS 10855-2; FprEN ISO 10855-2
ICS: 75.180.10
2018-06-17
prPN-EN ISO 10439-2P
031.0.1191
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 2: Sprężarki odśrodkowe i osiowe bez integralnej przekładni
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 2: Non-integrally geared centrifugal and axial compressors (ISO 10439-2:2015)
Wprowadza: EN ISO 10439-2:2015; ISO 10439-2:2015
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-06-25
prPN-EN ISO 10439-1P
031.0.1190
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki i rozprężarko-sprężarki osiowe i odśrodkowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 1: General requirements (ISO 10439-1:2015)
Wprowadza: EN ISO 10439-1:2015; ISO 10439-1:2015
Zastępuje: PN-EN ISO 10439:2010P
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-05-25
prPN-prEN ISO 19904-1E
031.0.1204
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Pływające konstrukcje morskie -- Część 1: Konstrukcje walcowe o kształcie statku, częściowo zanurzalne, kolumnowe i o płytkim zanurzeniu
Petroleum and natural gas industries -- Floating offshore structures -- Part 1: Ship-shaped, semi-submersible, spar and shallow-draught cylindrical structures (ISO/DIS 19904-1:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 19904-1; prEN ISO 19904-1
Zastępuje: PN-EN ISO 19904-1:2006E
ICS: 75.180.10
2019-06-17
prPN-EN ISO 10439-1:2015-03/Ap1E
031.0.1212
KT 31 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki osiowe i odśrodkowe oraz rozprężarki -- Część 1: Wymagania ogólne
Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Axial and centrifugal compressors and expander-compressors -- Part 1: General requirements (ISO 10439-1:2015)
ICS: 23.140; 71.120.99; 75.180.20
2018-04-30
prPN-prEN ISO 10426-4E
031.0.1208
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 4: Sporządzanie i badanie zaczynów cementowych pod ciśnieniem atmosferycznym
Petroleum and natural gas industries -- Cements and materials for well cementing -- Part 4: Preparation and testing of foamed cement slurries at atmospheric pressure (ISO/DIS 10426-4:2018)
Wprowadza: ISO/DIS 10426-4; prEN ISO 10426-4
Zastępuje: PN-EN ISO 10426-4:2006P
ICS: 75.020; 91.100.10
2019-06-17
prPN-prEN ISO 19345-2E
031.0.1205
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy transportu rurociągami -- Specyfikacja zarządzania integralnością rurociągu -- Część 2: Zarządzanie integralnością w pełnym cyklu życia rurociągu morskiego
Petroleum and natural gas industry -- Pipeline transportation systems -- Pipeline integrity management specification -- Part 2: Full-life cycle integritymanagement for offshore pipeline (ISO/DIS 19345-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 19345-2; ISO/DIS 19345-2
ICS: 75.200
2019-06-17
prPN-prEN ISO 10426-3E
031.0.1207
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 3: Badania receptur cementów stosowanych w otworach wiertniczych na wodach głębokich
Petroleum and natural gas industries -- Cements and materials for well cementing -- Part 3: Testing of deepwater well cement formulations (ISO/DIS 10426-3:2018)
Wprowadza: prEN ISO 10426-3; ISO/DIS 10426-3
Zastępuje: PN-EN ISO 10426-3:2006P
ICS: 75.020; 91.100.10
2019-06-17
prPN-prEN ISO 19900E
031.0.1206
KT 31 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji morskich
Petroleum and natural gas industries -- General requirements for offshore structures (ISO/DIS 19900:2018)
Wprowadza: ISO/DIS 19900; prEN ISO 19900
Zastępuje: PN-EN ISO 19900:2014-03E
ICS: 75.180.10
2019-06-17
prPN-prEN ISO 4490E
033.0.1121
KT 33 Proszki metaliczne -- Oznaczanie czasu przesypywania przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Halla)
Metallic powders -- Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO/FDIS 4490:2017)
Wprowadza: ISO/FDIS 4490; FprEN ISO 4490
Zastępuje: PN-EN ISO 4490:2014-11E
ICS: 77.160
2018-06-17
prPN-prEN ISO 3923-1E
033.0.1122
KT 33 Proszki metaliczne -- Oznaczanie gęstości nasypowej -- Część 1: Metoda z zastosowaniem lejka
Metallic powders -- Determination of apparent density -- Part 1: Funnel method (ISO/DIS 3923-1:2017)
Wprowadza: FprEN ISO 3923-1; ISO/FDIS 3923-1
Zastępuje: PN-EN ISO 3923-1:2010E
ICS: 77.160
2018-06-17
prPN-prEN ISO 4506E
033.0.1126
KT 33 Węgliki spiekane -- Próba ściskania
Hardmetals -- Compression test (ISO/DIS 4506:2017)
Wprowadza: prEN ISO 4506; ISO 4506
Zastępuje: PN-EN 24506:1997P
ICS: 77.160; 77.040.10
2018-06-17
prPN-ISO 3432P
035.0.1172
KT 35 Ser -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Tłuszczomierz do metody van Gulika
Cheese -- Determination of fat content -- Butyrometer for Van Gulik method
Wprowadza: ISO 3432:2008
ICS: 67.100.30; 67.260
2018-06-20
prPN-prEN ISO 9233-1E
035.0.1182
KT 35 Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 1: Metoda absorpcyjnej spektometrii molekularnej dla skórki sera
Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind
Wprowadza: prEN ISO 9233-1
Zastępuje: PN-EN ISO 9233-1:2013-08E
ICS: 67.100.30
2019-11-22
prPN-prEN ISO 9233-2E
035.0.1183
KT 35 Ser, skórka sera i ser topiony -- Oznaczanie zawartości natamycyny -- Część 2: Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej dla sera, skórki sera i sera topionego
Cheese, cheese rind and processed cheese - Determination of natamycin content - Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese (ISO/FDIS 9233-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 9233-2
Zastępuje: PN-EN ISO 9233-2:2013-08E
ICS: 67.100.30
2019-11-22
prPN-prEN ISO 17678E
035.0.1184
KT 35 Mleko i przetwory mleczne -- Oznaczanie czystości składu tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów metodą chromatografii gazowej (Metoda odniesienia)
Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2017)
Wprowadza: prEN ISO 17678
Zastępuje: PN-EN ISO 17678:2011P
ICS: 67.100.10
2019-11-20
prPKN-ISO/TS 11059P
035.0.1181
KT 35 Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.
Milk and milk products -- Method for the enumeration of Pseudomonas spp.
Wprowadza: ISO/TS 11059:2009
ICS: 67.100.01
2018-05-09
prPN-ISO 12081P
035.0.1173
KT 35 Mleko -- Oznaczanie zawartości wapnia -- Metoda mierczkowa
Milk -- Determination of calcium content -- Titrimetric method
Wprowadza: ISO 12081:2010
ICS: 67.100.10
2018-06-20
prPN-ISO 16958P
035.0.1177
KT 35 Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych -- Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych -- Metoda kapilarnej chromatografii gazowej
Milk, milk products, infant formula and adult nutritionals -- Determination of fatty acids composition -- Capillary gas chromatographic method
Wprowadza: ISO 16958:2015
ICS: 67.100.10
2018-10-05
prPN-ISO 3433P
035.0.1178
KT 35 Ser -- Oznaczanie zawartości tłuszczu -- Metoda van Gulika
Cheese -- Determination of fat content -- Van Gulik method
Wprowadza: ISO 3433:2008
ICS: 67.100.30
2018-11-20
prPN-ISO 13559P
035.0.1179
KT 35 Masło, mleko fermentowane i świeży ser -- Oznaczanie liczby mikroorganizmów zanieczyszczających -- Technika liczenia kolonii w temperaturze 30 °C
Butter, fermented milks and fresh cheese -- Enumeration of contaminating microorganisms -- Colony-count technique at 30 degrees C
Wprowadza: ISO 13559:2002
ICS: 07.100.30
2018-11-20
prPN-ISO 16305P
035.0.1174
KT 35 Masło -- Oznaczanie zwięzłości
Butter -- Determination of firmness
Wprowadza: ISO 16305:2005
ICS: 67.100.20
2018-06-20
prPN-ISO 11868P
035.0.1175
KT 35 Mleko po obróbce cieplnej -- Oznaczanie zawartości laktulozy -- Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Heat-treated milk -- Determination of lactulose content -- Method using high-performance liquid chromatography
Wprowadza: ISO 11868:2007
ICS: 67.100.10
2018-07-31
prPKN-ISO/TS 15495P
035.0.1176
KT 35 Mleko
Milk, milk products and infant formulae -- Guidelines for the quantitative determination of melamine and cyanuric acid by LC-MS/MS
Wprowadza: ISO/TS 15495:2010
ICS: 67.100.01
prPN-EN ISO 11747:2012/prA1E
036.0.1154
KT 36 Ryż -- Oznaczanie oporności na wytłaczanie ziarn ryżu po ugotowaniu
Rice -- Determination of rice kernel resistance to extrusion after cooking - Amendment 1 (ISO 11747:2012/AMD 1:2016)
Wprowadza: ISO 11747:2012/Amd 1:2017; EN ISO 11747:2012/A1:2017
ICS: 67.060
2019-01-03
prPN-prEN 15587E
036.0.1152
KT 36 Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)
Cereal and cereal products -- Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.), triticale (Triticosecale Wittmack spp) and feed barley (Hordeum vulgare L.)
Wprowadza: EN 15587:2017
Zastępuje: PN-EN 15587+A1:2013-12E
ICS: 67.060
2018-05-15
prPN-prEN ISO 7971-2E
036.0.1165
KT 36 Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 2: System sprawdzania przyrządów pomiarowych w odniesieniu do międzynarodowego wzorcowego przyrządu pomiarowego
Cereals -- Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 2: Method of traceability for measuring instruments through reference to the international standard instrument (ISO/DIS 7971-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 7971-2
Zastępuje: PN-EN ISO 7971-2:2010P
ICS: 67.060
2019-12-26
prPN-prEN ISO 7971-3E
036.0.1166
KT 36 Ziarno zbóż -- Oznaczanie gęstości w stanie zsypnym, zwanej masą hektolitra -- Część 3: Metoda rutynowa
Cereals -- Determination of bulk density, called mass per hectolitre -- Part 3: Routine method (ISO/DIS 7971-2:2017)
Wprowadza: prEN ISO 7971-3
Zastępuje: PN-EN ISO 7971-3:2010P
ICS: 67.060
2019-12-26
prPN-EN 17053E
040.0.1153
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie pierwiastków śladowych, metali ciężkich i innych pierwiastków w paszy metodą ICP-MS (metoda wielopierwiastkowa)
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -- Determination of trace elements, heavy metals and other elements in feed by ICP-MS (multi-method)
Wprowadza: EN 17053:2018
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2018-05-24
prPN-prEN 17194E
040.0.1164
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie deoksyniwalenolu, aflatoksyny B1, fumonizyn B1 & B2, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i ochratoksyny A w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of Deoxynivalenol, Aflatoxin B1, Fumonisin B1&B2, T-2 & HT-2 toxins, Zearalenone and Ochratoxin A in feed materials and compound feed by LC-MS/MS
Wprowadza: prEN 17194
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2019-12-12
prPN-EN 17049E
040.0.1151
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Identyfikacja tylozyny, spiramycyny, wirginiamycyny, karbadoksu i olaquindoksu na poziomach niższych niż stosowane w mieszankach paszowych -- Analiza potwierdzająca metodą LC-MS
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis -- Identification of tylosin, spiramycin, virginiamycin, carbadox and olaquindox at sub-additive levels in compound feed -- Confirmatory analysis by LC-MS
Wprowadza: EN 17049:2018
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2018-08-11
prPN-EN 16967P
040.0.1166
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Równania do przewidywania energii metabolicznej w materiałach paszowych i mieszankach paszowych (karma dla zwierząt domowych) dla kotów i psów łącznie z karmą dietetyczną
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Predictive equations for metabolizable energy in feed materials and compound feed (pet food) for cats and dogs including dietetic food
Wprowadza: EN 16967:2017
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2019-01-30
prPN-EN 16930P
040.0.1167
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie karbadoksu i olaquindoksu metodą HPLC/UV
Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis - Determination of carbadox and olaquindox by HPLC/UV
Wprowadza: EN 16930:2017
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2019-01-30
prPN-prEN 17212E
040.0.1165
KT 40 Pasze: Metody pobierania próbek i analiz -- Oznaczanie zawartości melaminy i kwasu cyjanurowego metodą chromatografii cieczowej z detekcją spekrometrii mas (LC-MS/MS)
Animal Feeding stuffs: Methods of sampling and analsysis - Determination of melamine and cyanuric acid content by liquid chromatographic method with mass spectrometric detection (LC-MS/MS)
Wprowadza: prEN 17212
Dyrektywy: 882/2004
ICS: 65.120
2020-01-02
prPN-EN 62097:2009/prA1E
047.0.0090
KT 47 Promieniowe i osiowe maszyny hydrauliczne -- Metoda przeliczania parametrów energetycznych z modelu na prototyp
Hydraulic machines, radial and axial - Performance conversion method from model to prototype
Wprowadza: EN 62097:2009/FprA1:2011
ICS: 27.140
2015-12-15
prPN-prEN 60335-2-41E
047.0.0092
KT 47 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps
Wprowadza: FprEN 60335-2-41:2011
Zastępuje: PN-EN 60335-2-41:2005P; PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010E
Dyrektywy: 2006/95/EC
2016-01-15
prPN-prEN 63132-1E
047.0.1113
KT 47 Przewodnik po procedurach instalacyjnych i tolerancjach maszyn hydroelektrycznych -- Część 1: Wspólne wytyczne
Guide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines -- Part 1: Common
Wprowadza: prEN 63132-1:2017
2019-09-11
prPN-prEN 63132-4E
047.0.1116
KT 47 Przewodnik po procedurach instalacyjnych i tolerancjach maszyn hydroelektrycznych -- Część 4: Pionowa turbina Kaplana lub turbina śmigłowa
Guide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines -- Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbine
Wprowadza: prEN 63132-4:2017
2019-09-11
prPN-prEN 63132-3E
047.0.1115
KT 47 Przewodnik po procedurach instalacyjnych i tolerancjach maszyn hydroelektrycznych -- Część 3: Pionowa turbina Francisa lub pompo-turbina
Guide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines -- Part 3: Vertical Francis turbine or pump-turbine
Wprowadza: prEN 63132-3:2017
2019-09-11
prPN-prEN 60193E
047.0.1112
KT 47 Turbiny wodne, pompy zasobnikowe i pompoturbiny -- Modelowe badania odbiorcze
Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines -- Model acceptance tests
Wprowadza: prEN 60193:2017
ICS: 27.140
2020-10-29
prPN-prEN 63132-2E
047.0.1114
KT 47 Przewodnik po procedurach instalacyjnych i tolerancjach maszyn hydroelektrycznych -- Część 2: Generator pionowy
Guide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines -- Part 2: Vertical generator
Wprowadza: prEN 63132-2:2017
2019-09-11
prPN-prEN 17038-2E
047.0.1109
KT 47 Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 2: Badanie i obliczanie wskaźnika efektywności energetycznej (EEI) pojedynczego zespołu pompowego
Pumps -- Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units -- Part 2: Testing and calculation of energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
Wprowadza: FprEN 17038-2
Dyrektywy: 547/2012
ICS: 23.080
2018-11-14
prPN-prEN 62364E
047.0.1110
KT 47 Maszyny hydrauliczne -- Wytyczne do przeciwdziałania erozji hydroabrazyjnej w turbinach Kaplana, Francisa i Peltona
Hydraulic machines -- Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines
Wprowadza: prEN 62364:2017
ICS: 27.140; 23.100.10
2020-04-14
prPN-prEN 17038-1E
047.0.1108
KT 47 Pompy -- Metody wyznaczania i weryfikacji wskaźnika efektywności energetycznej dla pomp wirowych -- Część 1: Wymagania ogólne i procedury badania i obliczania wskaźnika efektywności energetycznej (EEI)
Pumps -- Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI)
Wprowadza: FprEN 17038-1
Dyrektywy: 547/2012
ICS: 23.080
2018-11-14
prPN-prEN ISO 14414E
047.0.1111
KT 47 Ocena energetyczna układu pompowego
Pump system energy assessment (ISO/ASME DIS 14414:2017)
Wprowadza: prEN ISO 14414
ICS: 23.080
2019-05-28
prPN-prEN ISO 20361E
047.0.1119
KT 47 Pompy do cieczy i zespoły pompowe -- Pomiar hałasu -- Klasy dokładności 2 i 3
Liquid pumps and pump units -- Noise test code -- Grades 2 and 3 of accuracy (ISO/DIS 20361:2018)
Wprowadza: prEN ISO 20361
Dyrektywy: 2006/42/EC
ICS: 17.140.20; 23.080
2020-01-30
prPN-prEN 17038-3E
047.0.1118
KT 47 Pompy -- Pompy wirowe – Wskaźnik efektywności energetycznej – Metody kwalifikacji i weryfikacji – Część 3: Badanie i obliczanie współczynnika efektywności energetycznej (EEI) zestawów podnoszenia ciśnienia
Pumps - Rotodynamic Pumps - Energy efficiency Index - Methods of qualification and verification - Part 3: Testing and calculation of ener-gy efficiency index (EEI) of booster sets
Wprowadza: prEN 17038-3
ICS: 23.080
2020-01-02
prPN-prEN 16480E
047.0.1117
KT 47 Pompy -- Pompy wirowe -- Wymagana minimalna sprawność pomp wodnych oraz metody kwalifikacji i weryfikacji
Pumps -- Rotodynamic Pumps -- Minimum required efficiency of water pumps and methods of qualification and verification
Wprowadza: prEN 16480
Zastępuje: PN-EN 16480:2016-06E
Dyrektywy: 2009/125/EC; 547/2012
ICS: 23.080
2020-01-02
prPN-prEN ISO 20170E
048.0.1210
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobu (GPS) -- Dekompozycja charakterystyk geometrycznych w sterowaniu produkcją
Geometrical product specification (GPS) -- Decomposition of geometrical characteristics for manufacturing control (ISO/DIS 20170:2016)
Wprowadza: prEN ISO 20170
ICS: 17.040.40
2018-10-10
prPN-prEN ISO 21204E
048.0.1228
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Specyfikacje zdefiniowanych przejść między elementami geometrycznymi
Geometrical product specifications (GPS) -- Specification of defined transitions between features (ISO/DIS 21204:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 21204; prEN ISO 21204
ICS: 17.040.01
2019-07-30
prPN-prEN ISO 13385-1E
048.0.1229
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Sprzęt pomiarowy do wymiarów -- Część 1: Charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne suwmiarek
Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (ISO/DIS 13385-1:2017)
Wprowadza: prEN ISO 13385-1
ICS: 17.040.30
2019-09-25
prPN-EN ISO 17450-4E
048.0.1191
KT 48 Specyfikacja geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia podstawowe -- Część 4: Charakterystyki geometryczne do wyrażenia liczbowego odchyłek GPS
Geometrical product specification (GPS) -- Basic concepts -- Part 4: Geometrical characteristics for quantifying GPS deviations (ISO/DIS 17450-4:2017)
Wprowadza: ISO 17450-4:2017; EN ISO 17450-4:2018
ICS: 17.040.40
2018-07-11
prPN-prEN ISO 5459E
048.0.1206
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Bazy i układy baz
Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Datums and datum systems (ISO/DIS 5459.2:2017)
Wprowadza: ISO/DIS 5459.2; prEN ISO 5459
ICS: 17.040.40
2018-04-10
prPN-prEN ISO 5458E
048.0.1192
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerowanie pozycji i szyku
Geometrical Product Specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Positional tolerancing (ISO/DIS 5458:2015)
Wprowadza: FprEN ISO 5458
ICS: 01.100.20; 17.040.40
2018-10-06
prPN-EN ISO 14405-2:2012/prA1E
048.0.1227
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne
Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional tolerancing -- Part 2: Dimensions other than linear sizes -- Amendment 1 (ISO 14405-2:2011/DAM 1:2017)
Wprowadza: EN ISO 14405-2:2011/prA1
ICS: 17.040.40
2019-06-11
prPN-prEN ISO 14978E
048.0.1224
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Pojęcia ogólne i wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego do GPS
Geometrical product specifications (GPS) -- General concepts and requirements for GPS measuring equipment (ISO/DIS 14978:2017)
Wprowadza: prEN ISO 14978
Zastępuje: PN-EN ISO 14978:2007P
ICS: 17.040.30
2019-03-20
prPN-EN ISO 14405-1P
048.0.1235
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 1: Wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne
Geometrical product specifications (GPS) -- Dimensional tolerancing -- Part 1: Linear sizes (ISO 14405-1:2016)
Wprowadza: EN ISO 14405-1:2016
Zastępuje: PN-EN ISO 14405-1:2011E
ICS: 17.040.40
2019-01-22
prPN-EN ISO 10360-12P
048.0.1233
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 12: Współrzędnościowe ramiona pomiarowe (CMM)
Geometrical product specifications (GPS) -- Acceptance and reverification tests for coordinate measuring systems (CMS) -- Part 12: Articulated arm coordinate measurement machines (CMM) (ISO 10360-12:2016)
Wprowadza: EN ISO 10360-12:2016
ICS: 17.040.30
2019-02-13
prPN-EN ISO 1660P
048.0.1234
KT 48 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje zarysów
Geometrical product specifications (GPS) -- Geometrical tolerancing -- Profile tolerancing (ISO 1660:2017)
Wprowadza: EN ISO 1660:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 1660:1998P
ICS: 01.100.01; 17.040.40
2019-01-30
prPN-prEN ISO 15004-2E
049.0.1111
KT 49 Przyrządy oftalmiczne -- Podstawowe wymagania i metody badań -- Część 2: Ochrona przed zagrożeniami świetlnymi
Ophthalmic instruments -- Fundamental requirements and test methods -- Part 2: Light hazard protection (ISO/FDIS 15004-2:2015)
Wprowadza: ISO/FDIS 15004-2; FprEN ISO 15004-2
Zastępuje: PN-EN ISO 15004-2:2010P
Dyrektywy: 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2016-08-24
prPN-prEN ISO 13666E
049.0.1184
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Soczewki okularowe -- Terminologia
Ophthalmic optics -- Spectacle lenses -- Vocabulary (ISO/DIS 13666:2017)
Wprowadza: prEN ISO 13666; ISO/DIS 13666
Zastępuje: PN-EN ISO 13666:2013-05E
ICS: 01.040.11; 11.040.70
2019-05-07
prPN-prEN 16917-1E
049.0.1153
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Przyrządy i metody badań do oceny wzroku kierowców -- Część 1: Ostrość widzenia
Ophthalmic optics -- Instruments and test methods for assessing drivers' vision -- Part 1: Visual acuity
Wprowadza: prEN 16917-1
ICS: 11.040.70
2017-10-10
prPN-prEN ISO 11979-7E
049.0.1176
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 7: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych w korekcji afakii
Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 7: Clinical investigations of intraocular lenses for the correction of aphakia (ISO/DIS 11979-7:2017)
Wprowadza: ISO 11979-7; FprEN ISO 11979-7
Zastępuje: PN-EN ISO 11979-7:2015-01E
ICS: 11.040.70
2018-10-10
prPN-prEN ISO 12870E
049.0.1152
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Wymagania i metody badań
Ophthalmic optics -- Spectacle frames -- Requirements and test methods (ISO 12870:2016)
Wprowadza: prEN ISO 12870; ISO 12870:2016
Zastępuje: PN-EN ISO 12870:2015-03E
Dyrektywy: 2007/47/EC; 93/42/EEC
ICS: 11.040.70
2019-09-03
prPN-prEN ISO 11979-10E
049.0.1175
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 10: Badania kliniczne soczewek wszczepialnych stosowanych do korekcji ametropii fakicznego oka
Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 10: Clinical investigations of intraocular lenses for correction of ametropia in phakic eyes (ISO/FDIS 11979-10:2017)
Wprowadza: ISO 11979-10; FprEN ISO 11979-10
Zastępuje: PN-EN ISO 11979-10:2008P; PN-EN ISO 11979-10:2008/A1:2014-12E
ICS: 11.040.70
2018-10-10
prPN-EN ISO 8596E
049.0.1171
KT 49 Optyka oftalmiczna -- Badanie ostrości widzenia -- Optotypy standardowe i kliniczne i ich prezentacja
Ophthalmic optics -- Visual acuity testing -- Standard and clinical optotypes and their presentation (ISO 8596:2017)
Wprowadza: EN ISO 8596:2018; ISO 8596:2017
Zastępuje: PN-EN ISO 8596:2010P
ICS: 11.040.70
2018-07-11
prPN-prEN ISO 11979-1E
049.0.1185
KT 49 Implanty oftalmiczne -- Soczewki wszczepialne -- Część 1: Terminologia
Ophthalmic implants -- Intraocular lenses -- Part 1: Vocabulary (ISO/DIS 11979-1:2018)
Wprowadza: ISO/DIS 11979-1; prEN ISO 11979-1
Zastępuje: PN-EN ISO 11979-1:2013-03E
ICS: 01.040.11; 11.040.70
2020-01-31
prPN-EN 62453-30xE
050.0.1119
KT 50 Specyfikacja Interfejsu Narzędzia Urządzeń Obiektowych (FDT) -- Część 30x: Integracja profili komunikacyjnych -- IEC 61784 CPFx
Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 30x: Communication Profile Integration - IEC 61784 CPF x
Wprowadza: EN 62453-302:2017; IEC 62453-302:2016
2016-02-04
prPN-prEN 61804-2E
050.0.1111
KT 50 Bloki funkcyjne (FB) do kontroli procesów i EDDL -- Część 2:
Function blocks (FB) for process control and EDDL - Part 2: Specification of FB concept
Wprowadza: FprEN 61804-2:2017; IEC 61804-2:2018
2018-07-24
prPN-prEN 62769-115-2E
050.0.1290
KT 50 Integracja Urządzeń Przemysłowych (FDI) -- Część 115-2: Profile -- Modbus RTU
Field device integration (FDI) – Part 115-2: Profiles – Modbus-RTU
Wprowadza: IEC 62769-115-2 Ed.1.0; prEN 62769-115-2:2018
2021-03-09
prPN-EN 62657-2:2016-02/prA1E
050.0.1286
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci komunikacyjne bezprzewodowe -- Część 2: Zarządzanie koegzystencją
Industrial communication networks - Wireless communication networks - Part 2: Coexistence management
Wprowadza: IEC 62657-2 Amd.1 Ed.2.0; EN 62657-2:2017/prA1:2017
ICS: 25.040.40; 35.100; 33.040
2019-09-18
prPN-EN 61784-3-2E
050.0.1173
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-2: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie -- Dodatkowe specyfikacje dotyczące CPF 2
Industrial communication networks -- Profiles -- Part 3-2: Functional safety fieldbuses -- Additional specifications for CPF 2
Wprowadza: EN 61784-3-2:2017; IEC 61784-3-2:2016
Zastępuje: PN-EN 61784-3-2:2010E
2018-04-20
prPN-prEN 61158-4-XE
050.0.1280
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 4-X: Elementy typu x
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 4-X: Data-link layer protocol specification - Type x elements
Wprowadza: IEC 61158-4-X Ed.4.0; prEN 61158-4-X:2017
2020-06-03
prPN-prEN 60534-4E
050.0.1228
KT 50 Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 4: Badania kontrolne i odbiorcze
Industrial-process control valves - Part 4: Inspection and routine testing
Wprowadza: IEC 60534-4 Ed.4.0; FprEN 60534-4:2015
ICS: 19.020; 17.120; 23.100
2017-05-23
prPN-prEN 62443-2-4E
050.0.1261
KT 50 Bezpieczeństwo w automatyce przemysłowej i systemach sterowania -- Część 2-4: Wymagania dla programu bezpieczeństwa dla dostawców usług IACS
Security for industrial automation and control systems - Part 2-4: Security program requirements for IACS service providers
Wprowadza: FprEN 62443-2-4:2016; IEC 62443-2-4:2015; IEC 62443-2-4:2015/COR1:2015
ICS: 25.040.40; 35.040; 35.100
2016-12-16
prPN-prEN 61326-3-2E
050.0.1263
KT 50 Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratorium -- Wymagania EMC -- Część 3-2: Wymagania odpornościowe dla systemów związanych z bezpieczeństwem i dla wyposażenia przeznaczonego do realizacji funkcji bezpieczeństwa (bezpieczeństwo funkcjonalne) -- Zastosowania w przemyśle w określonym środowisku elektromagnetycznym
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use- - EMC requirements -- Part 3-2: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) -- Industrial applications with specified electromagnetic environment
Wprowadza: FprEN 61326-3-2:2017
Dyrektywy: 2004/108/EC
ICS: 25.040.40; 33.100.20
2017-11-22
prPN-prEN 61918E
050.0.1281
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Instalowanie sieci komunikacyjnych w obiektach przemysłowych
Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises
Wprowadza: IEC 61918 Ed.4.0; prEN 61918:2017
ICS: 25.040.40; 35.240.50; 33.020
2019-04-03
prPN-prEN 61784-5-xE
050.0.1282
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 5-x: Instalowanie sieci miejscowych -- Profile instalacyjne do CPFx
Industrial communication networks - Profiles - Part 5-x: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF x
Wprowadza: IEC 61784-5-X Ed.4.0; prEN 61784-5-x:2017
2019-04-16
prPN-prEN 62881E
050.0.1258
KT 50 Tabela Przyczyn i Skutków
Cause & Effect Table
Wprowadza: IEC 62881 Ed.1.0; FprEN 62881:2016
2018-03-06
prPN-prEN 61158-1E
050.0.1276
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 1: Przegląd i wytyczne do IEC 61158 i 61784
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series
Wprowadza: IEC 61158-1 Ed.2.0; prEN 61158-1:2017
ICS: 25.040.40; 35.100.05; 33.040
2019-03-27
prPN-prEN 60534-3-1E
050.0.1283
KT 50 Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 3-1: Wymiary -- Wymiary montażowe zaworów regulacyjnych kołnierzowych, dwudrogowych, kulowych, prostych grzybkowych i wymiary od środka do powierzchni montażowej zaworów kołnierzowych, dwudrogowych, grzybkowych
Industrial-process control valves - Part 3-1: Dimensions - Face-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, straight pattern and centre-to-face dimensions for flanged, two-way, globe-type, angle pattern control valves
Wprowadza: IEC 60534-3-1 Ed.2.0; prEN 60534-3-1:2017
ICS: 23.060; 25.040.40
2019-04-16
prPN-prEN 62443-4-2E
050.0.1285
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-2: Wymagania techniczne bezpieczeństwa dla IACS
Industrial communication networks -- Security for industrial automation and control systems -- Part 4-2: Technical security requirements for IACS components
Wprowadza: IEC 62443-4-2 Ed.1.0; prEN 62443-4-2:2017
2019-05-28
prPN-prEN 61158-5-xE
050.0.1278
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 5-x: Definicja usług warstwy zastosowania -- Elementy typu X
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 5-X: Application layer service definition - Type X elements
Wprowadza: IEC 61158-5-X Ed.4.0; prEN 61158-5-x:2017
2019-03-27
prPN-prEN 61784-1E
050.0.1274
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 1: Profile magistrali miejscowej
Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles
Wprowadza: IEC 61784-1 Ed.5.0; prEN 61784-1:2017
ICS: 35.100.20; 35.240.50
2019-03-27
prPN-prEN 61987-92E
050.0.1273
KT 50 Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 92: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Aspekt LOP
Industrial-Process Measurement and Control -- Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues -- Part 92: Lists of properties (LOP) of measuring equipment for electronic data exchange -- Aspect LOPs
Wprowadza: IEC 61987-92 Ed.1.0; prEN 61987-92:2016
2018-12-27
prPN-prEN 60534-1E
050.0.1284
KT 50 Przemysłowe zawory regulacyjne -- Część 1: Terminologia i postanowienia ogólne
Industrial-process control valves -- Part 1: Control valve terminology and general considerations
Wprowadza: IEC 60534-1 Ed.4.0; prEN 60534-1:2017
ICS: 23.060.40; 25.040.40
2019-04-30
prPN-prEN 61158-6-xE
050.0.1279
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 6-X: Specyfikacja protokołu warstwy zastosowania -- Elementy typu X
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 6-X: Application layer protocol specification - Type X elements
Wprowadza: IEC 61158-6-X Ed.4.0; prEN 61158-6-x:2017
2019-03-27
prPN-EN 61784-3-8E
050.0.1294
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-8: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie --
Industrial communication networks -- Profiles -- Part 3-8: Functional safety fieldbuses -- Additional specifications for CPF 8
Wprowadza: IEC 61784-3-8:2016; EN 61784-3-8:2017
Zastępuje: PN-EN 61784-3-8:2010E
ICS: 25.040.40; 35.100.05
2018-05-12
prPN-prEN 62714-1E
050.0.1272
KT 50 Format wymiany danych inżynieryjnych do stosowania w inżynierii systemów automatyzacji przemysłowej -- Część 1: Architektura i wymagania ogólne
Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Automation markup language - Part 1: Architecture and general requirements
Wprowadza: IEC 62714-1 Ed.2.0; FprEN 62714-1:2018
Zastępuje: PN-EN 62714-1:2015-01E
ICS: 25.040.40; 35.060; 35.240.50
2018-11-03
prPN-prEN 61131-2E
050.0.1255
KT 50 Sterowniki programowalne -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące sprzętu
Programmable controllers - Part 2: Equipment requirements and tests
Wprowadza: EN 61131-2:2017
Dyrektywy: 2004/108/EC; 2014/30/EU
ICS: 25.040.40; 35.240.50
2018-03-06
prPN-prEN 61010-2-201E
050.0.1251
KT 50 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych -- Część 2-201: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń sterowania
Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use -- Part 2-201: Particular requirements for control equipment
Wprowadza: IEC 61010-2-201:2017; EN IEC 61010-2-201:2018
Dyrektywy: 2014/35/EU
ICS: 25.040.40; 35.240.50
2017-09-30
prPN-prEN 62443-4-1E
050.0.1269
KT 50 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automatyki przemysłowej -- Część 4-1: Bezpieczne tworzenie produktu wymagania cyklu rozwoju
Security for industrial automation and control systems - Part 4-1: Secure Product Development Lifecycle Requirements
Wprowadza: IEC 62443-4-1:2018; FprEN 62443-4-1:2017
2018-08-28
prPN-prEN 62890E
050.0.1257
KT 50 Zarządzanie cyklem życia urzadzeń i systemów stosowanych w przemyśle, pomiarach, automatyce i sterowaniu
Life-cycle management for systems and products used in industrial-process measurement, control and automation
Wprowadza: FprEN 62890:2016
2018-02-20
prPN-EN 61511-1:2017-07/A1E
050.0.1271
KT 50 Bezpieczeństwo funkcjonalne -- Przyrządowe systemy bezpieczeństwa do sektora przemysłu procesowego -- Część 1: Schemat, definicje, wymagania dotyczące systemu, sprzętu i oprogramowania
Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements
Wprowadza: IEC 61511-1:2016/AMD1:2017; EN 61511-1:2017/A1:2017
ICS: 25.040.40
2018-05-19
prPN-prEN 61784-2E
050.0.1275
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 2: Profile dodatkowe magistrali miejscowej do sieci czasu rzeczywistego oparte o ISO/IEC 8802-3
Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3
Wprowadza: IEC 61784-2 Ed.4.0; prEN 61784-2:2017
ICS: 35.100.20; 35.240.50
2019-03-27
prPN-prEN 61158-3-XE
050.0.1277
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Specyfikacje magistrali miejscowej -- Część 3: Definicja usług warstwy sprzężenia danych -- Elementy typu X
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3 - X: Data-link layer service definition - Type X elements
Wprowadza: IEC 61158-3-X Ed.4.0; prEN 61158-3-x:2017
2019-03-27
prPN-EN 62439-2E
050.0.1291
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Sieci automatyki o wysokiej dostępności -- Część 2: Protokół Redundancji Mediów (MRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 2: Media Redundancy Protocol (MRP)
Wprowadza: EN 62439-2:2017; IEC 62439-2:2016
Zastępuje: PN-EN 62439-2:2010E
ICS: 35.110; 35.040.01
2018-05-18
prPN-EN 61784-3-13E
050.0.1296
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-13: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie --
Industrial communication networks -- Profiles -- Part 3-13: Functional safety fieldbuses -- Additional specifications for CPF 13
Wprowadza: EN 61784-3-13:2017; IEC 61784-3-13:2016
Zastępuje: PN-EN 61784-3-13:2010E
ICS: 25.040.40; 35.100.05
2018-05-12
prPN-EN IEC 62439-3E
050.0.1297
KT 50 Przemysłowe siecikomunikacyjne -Sieci automatyki o wysokiej dostępności - Część 3: Równoległy Protkół Redundancji (PRP) i ...
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 3: Parallel Redundancy Protocol (PRP) and High-availability Seamless Redundancy (HSR)
Wprowadza: EN IEC 62439-3:2018
2018-07-13
prPN-EN 61784-3-17E
050.0.1295
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-17: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie --
Industrial communication networks -- Profiles -- Part 3-17: Functional safety fieldbuses -- Additional specifications for CPF 17
Wprowadza: EN 61784-3-17:2017; IEC 61784-3-17:2016
ICS: 25.040.40; 35.100.01
2018-05-12
prPN-prEN 61131-10E
050.0.1288
KT 50 Format Wymiany XML dla projektów IEC 61131-3
XML Exchange Formats for Programs according to IEC 61131-3
Wprowadza: prEN 61131-10:2017; IEC 61131-10 Ed.1.0
2019-12-26
prPN-prEN 62769-100E
050.0.1289
KT 50 Integracja Urządzeń Przemysłowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne
Field device integration (FDI) -- Part 100: Profiles -- Generic protocols
Wprowadza: prEN 62769-100:2017; IEC 62769-100 Ed.1.0
2019-12-26
prPN-EN IEC 62439-5E
050.0.1299
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne - Sieci automatyki o wysokiej dostępności - Część 5: Protokół Redundancji z Drogowskazem (BRP)
Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP)
Wprowadza: EN IEC 62439-5:2018
2018-07-13
prPN-EN 61784-3-3E
050.0.1293
KT 50 Przemysłowe sieci komunikacyjne -- Profile -- Część 3-3: Magistrale miejscowe bezpieczne funkcjonalnie --
Industrial communication networks -- Profiles -- Part 3-3: Functional safety fieldbuses -- Additional specifications for CPF 3
Wprowadza: EN 61784-3-3:2017; IEC 61784-3-3:2016
Zastępuje: PN-EN 61784-3-3:2010E
ICS: 25.040.40; 35.100.05
2018-04-20
prPN-prEN 62443-3-2E
050.0.1287
KT 50 Bezpieczeństwo w systemach sterowania i automtyki przemysłowej -- Część 3-2:......
Security for industrial automation and control systems - Part 3-2: Security risk assessment and system design
Wprowadza: prEN 62443-3-2:2017; IEC 62443-3-2 Ed.1.0
prPN-prEN 12830E
051.0.1139
KT 51 Rejestratory temperatury stosowane podczas transportu, przechowywania i dystrybucji towarów wrażliwych na temperaturę -- Badania, charakterystyka działania, przydatność
Temperature recorders for the transport, storage and distribution of temperature sensitive goods -- Tests, performance, suitability
Wprowadza: FprEN 12830
Zastępuje: PN-EN 12830:2002P
ICS: 17.200.20; 67.260
2018-10-13
prPN-EN 1434-1:2016-01/prA1E
051.0.1140
KT 51 Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne
Thermal energy meters -- Part 1: General requirements
Wprowadza: EN 1434-1:2015/prA1
Dyrektywy: 2014/32/EU
ICS: 17.200.10
2019-10-26
prPN-EN 1434-2:2016-01/prA1E
051.0.1141
KT 51 Ciepłomierze -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne
Thermal energy meters -- Part 2: Constructional requirements
Wprowadza: EN 1434-2:2015/prA1
Dyrektywy: 2014/32/EU
ICS: 17.200.10
2019-10-26
prPN-EN 1434-5:2016-01/prA1E
051.0.1143
KT 51 Ciepłomierze -- Część 5: Badania do legalizacji pierwotnej
Thermal energy meters -- Part 5: Intitial verification tests
Wprowadza: EN 1434-5:2015/prA1
Dyrektywy: 2014/32/EU
ICS: 17.200.10
2019-10-26
prPN-EN 1434-4:2016-01/prA1E
051.0.1142
KT 51 Ciepłomierze -- Część 4: Badania do zatwierdzenia typu
Thermal energy meters -- Part 4: Pattern approval tests
Wprowadza: EN 1434-4:2015/prA1
Dyrektywy: 2014/32/EU
ICS: 17.200.10
2019-10-26
prPN-EN 1434-6:2016-01/prA1E
051.0.1144
KT 51 Ciepłomierze -- Część 6: Instalacja, dopuszczenie do użytkowania, okresowe kontrole i konserwacja
Thermal energy meters -- Part 6: Installation, commissioning, operational monitoring and maintenance
Wprowadza: EN 1434-6:2015/prA1
Dyrektywy: 2014/32/EU
ICS: 17.200.10
2019-10-26
prPN-prEN 13757-4E
051.0.1145
KT 51 Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 4: Komunikacja bezprzewodowa w standardzie M-Bus
Communication systems for meters -- Part 4: Wireless M-Bus communication
Wprowadza: prEN 13757-4
Zastępuje: PN-EN 13757-4:2013-12E
ICS: 35.100.10; 35.100.20; 33.200
2019-11-20
prPN-EN IEC 62828-2E
051.0.1120
KT 51 Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 2: Szczegółowe procedury dla przetworników ciśnienia
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters -- Part 2: Specific procedures for pressure transmitters
Wprowadza: IEC 62828-2:2017; EN IEC 62828-2:2018
ICS: 17.220.20
2018-08-23
prPN-EN IEC 62828-1E
051.0.1119
KT 51 Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 1: Ogólne procedury dla wszystkich typów przetworników
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 1: General procedures for all types of transmitters
Wprowadza: IEC 62828-1:2017; EN IEC 62828-1:2018
ICS: 17.220.20
2018-08-26
prPN-prEN 62828-3E
051.0.1121
KT 51 Warunki odniesienia oraz procedury do badań przetworników do pomiarów przemysłowych i procesowych -- Część 3: Szczegółowe procedury dla przetworników temperatury
Reference conditions and procedures for testing industrial and process measurement transmitters - Part 3: Specific procedures for temperature transmitters
Wprowadza: FprEN 62828-3:2018
2018-11-14
prPN-prEN 17019E
051.0.1135
KT 51 Wyznaczanie masy pojazdów drogowych w ruchu -- Wymagania
Weigh-in-Motion of road vehicles - Requirements
Wprowadza: FprEN 17019
ICS: 17.100
2017-06-28
prPN-prEN 13757-3E
051.0.1131
KT 51 Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 3: Protokoły aplikacyjne
Communication systems for meters -- Part 3: Application protocols
Wprowadza: EN 13757-3:2018
Zastępuje: PN-EN 13757-3:2013-08E
ICS: 35.100.70; 33.200
2018-09-15
prPN-prEN 13757-2E
051.0.1129
KT 51 Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 2: Komunikacja przewodowa w standardzie M-Bus
Communication systems for meters -- Part 2: Wired M-Bus communication
Wprowadza: EN 13757-2:2018
Zastępuje: PN-EN 13757-2:2005E
ICS: 35.100.10; 33.200
2018-09-15
prPN-prEN 61207-2E
051.0.1124
KT 51 Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 2: Zawartość tlenu w gazie (z zastosowaniem wysokotemperaturowych sensorów elektrochemicznych)
Expression of performance of gas analyzers -- Part 2: Oxygen in gas (utilizing high-temperature electrochemical sensors)
Wprowadza: FprEN 61207-2:2015
Zastępuje: PN-EN 61207-2:2005P
2017-09-13
prPN-prEN 61207-3E
051.0.1136
KT 51 Sposób opisu charakterystyk analizatorów gazu -- Część 3: Paramagnetyczne analizatory tlenu
Expression of Performance of Gas Analyzers -- Part 3: Paramagnetic oxygen analysers
Wprowadza: prEN 61207-3:2016
Zastępuje: PN-EN 61207-3:2005P
ICS: 19.040; 71.040.40
2018-11-21
prPN-prEN 13757-7E
051.0.1130
KT 51 Systemy komunikacji dla przyrządów pomiarowych -- Część 7: Usługi transportu i ochrony
Communication systems for meters -- Part 7: Transport and security services
Wprowadza: EN 13757-7:2018
Zastępuje: PN-EN 13757-3:2013-08E
ICS: 35.100.10; 35.100.20; 33.200
2018-09-15
prPN-prEN 60746-4E
051.0.1146
KT 51 Określanie właściwości analizatorów elektrochemicznych -- Część 4: Tlen rozpuszczony w wodzie mierzony za pomocą membranowych czujników amperometrycznych
Expression of performance of electrochemical analyzers -- Part 4: Dissolved oxygen in water measured by membrane covered amperometric sensors
Wprowadza: prEN 60746-4:2017
2019-12-19
prPN-EN 45501:2015-05/Ap1P
051.0.1148
KT 51 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych
Metrological aspects of non-automatic weighing instruments
ICS: 17.100
2018-05-28
prPN-EN 60839-11-1P
052.0.1119
KT 52 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i części składowych
Alarm and electronic security systems -- Part 11-1: Electronic access control systems -- System and components requirements
Wprowadza: EN 60839-11-1:2013; IEC 60839-11-1:2013
ICS: 13.320
2018-10-15
prPN-prEN 50518E
052.0.1145
KT 52 Centrum monitoringu i odbioru alarmu
Monitoring and alarm receiving centre
Wprowadza: FprEN 50518:2017
Zastępuje: PN-EN 50518-3:2014-07E; PN-EN 50518-1:2014-07E; PN-EN 50518-2:2014-07E
ICS: 13.320
2017-11-27
prPN-prEN 50131-4E
052.0.1162
KT 52 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 4: Sygnalizatory
Alarm systems -- Intrusion and hold-up systems -- Part 4: Warning devices
Wprowadza: prEN 50131-4
Zastępuje: PN-EN 50131-4:2010E
ICS: 13.320
2018-12-31
prPN-prEN 50131-8E
052.0.1164
KT 52 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 8: Urządzenia zabezpieczające wytwarzające mgłę
Alarm systems -- Intrusion and hold-up systems -- Part 8: Security fog devices
Wprowadza: prEN 50131-8:2017
ICS: 13.320
2019-04-04
prPN-prEN 62676-2-31E
052.0.1166
KT 52 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-31: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web -- Strumieniowanie na żywo i konfiguracja
Video surveillance systems for use in security applications -- Part 2-31: Video transmission protocols -- IP interoperability implementation based on Web services -- Live streaming and configuration
Wprowadza: prEN 62676-2-31:2017
2020-07-27
prPN-prEN 62676-2-32E
052.0.1167
KT 52 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-32: Protokoły transmisji wizji -- Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web -- Nagrywanie
Video surveillance systems for use in security applications -- Part 2-32: Video transmission protocols -- IP interoperability implementation based on Web services -- Recording
Wprowadza: prEN 62676-2-32:2017
2020-07-27
prPN-prEN 62820-3-2E
052.0.1157
KT 52 Systemy interkomowe budynku -- Część 3-2: Wytyczne stosowania -- Rozwinięte interkomowe systemy zabezpieczeń budynku
Building intercom systems -- Part 3-2: Application guidelines -- Advanced security building intercom systems
Wprowadza: FprEN 62820-3-2:2017
2018-12-31
prPN-EN IEC 62820-2E
052.0.1151
KT 52 Systemy interkomowe budynku -- Część 2: Wymagania dotyczące rozwiniętych systemów interkomowych budynku (ASBIS)
Building intercom systems -- Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS)
Wprowadza: IEC 62820-2:2017; EN IEC 62820-2:2018
ICS: 13.310; 97.120
2018-07-06
prPN-prEN 62676-5E
052.0.1161
KT 52 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5: Specyfikacja danych oraz cechy jakości obrazu kamer
Video surveillance systems for use in security applications -- Part 5: Data specifications and image quality performance for camera devices
Wprowadza: prEN 62676-5:2017