{"Loading OT list...":"Pobieranie listy OT...","Loading %s of %s":"Aktualizowanie %s\/%s","Refresh complete. Reloading page...":"Pobieranie uko\u0144czone. Od\u015bwie\u017canie strony..."}

Normy własne w Programie Prac PKN aktualne na dzień 2018-02-23

Odśwież (odświeżenie może zająć kilka minut)
Numer tematu normalizacyjnego Numer OT Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Planowana data publikacji
prPN-E-53100P
062.0.1162
KT 62 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Sprawdziany
Plugs and socket-outlets for household and similar purposes -- Gauges
Zastępuje: PN-E-53100:1988P
prPN-E-93152P
062.0.1161
KT 62 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku -- Łączniki podtynkowe na prądy znamionowe do 16 A i napięcie znamionowe 250 V
Switches for domestic and similar purposes -- Flash mounted switches for rated currents not exeeding 16 A and a rated voltage 250 V
Zastępuje: PN-E-93152:1983P
ICS: 29.120.40
2018-08-06
prPN-B-06714-46P
108.0.1110
KT 108 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

Zastępuje: PN-B-06714-46:1992P
2018-10-19
prPN-M-40648P
137.0.1166
KT 137 Kominki na paliwa ciekłe -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie alkoholu w postaci płynnej -- Zastosowanie w budynkach publicznych
Fireplaces for liquid fuels -- Decorative appliances producing a flame, using liquid alcohol based fuel -- Use in public buildings
ICS: 27.060.10; 97.100.40
2019-04-21
prPN-C-89224P
140.0.1185
KT 140 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru
Thermoplastics piping and ducting systems - External non-pressure and pressure piping systems of nonplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) for the conveyance of water, drainage and sewage - Practices for installation and inspection
ICS: 23.040.20; 91.140.60
2018-05-04
prPN-H-93454P
146.0.1128
KT 146 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek żebrowych oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymagania ogólne i badania
Hot rolled steel shapes for the base-plates production and base-plates for track structure -- General requirements and tests
Zastępuje: PN-H-93427-03:1988P; PN-H-93427-01:1988P; PN-H-93427-05:1988P; PN-H-93427-51:1988P; PN-H-93427-53:1988P; PN-H-93427-55:1988P
ICS: 45.080
2018-10-05
prPN-Z-04495P
159.0.1529
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dibutylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of dibutyl phthalate in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04494P
159.0.1528
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nadoctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of peracetic acid in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04301P
159.0.1532
KT 159 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie itru i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination of yttrium and its compounds in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
Zastępuje: PN-Z-04301:2002P
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04493P
159.0.1527
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-oksydietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of 2,2'-oxydiethanol in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04496P
159.0.1530
KT 159 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination of lithium hydride in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
Zastępuje: PN-Z-04246-2:1996P
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04492P
159.0.1526
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3,4-dichloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of 3,4-dichloroaniline in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04497P
159.0.1531
KT 159 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie wodorotlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination of calcium hydroxide in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04499P
159.0.1554
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of phthalic anhydride in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2019-12-02
prPN-Z-04501P
159.0.1556
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-dichloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of 1,2-dichloroethane in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
ICS: 13.040.30
2019-12-02
prPN-Z-04498P
159.0.1553
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dietylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of diethyl phthalate in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
ICS: 13.040.30
2019-12-02
prPN-Z-04502P
159.0.1557
KT 159 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination nickel and its compounds in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
Zastępuje: PN-Z-04124-5:2006P
ICS: 13.040.30
2019-12-02
prPN-Z-04500P
159.0.1555
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of 4-chloroaniline in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2019-12-02
prPN-Z-04503P
159.0.1558
KT 159 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków srebra na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination soluble compounds of silver in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
ICS: 13.040.30
2019-12-02
prPN-B-06079P
169.0.1154
KT 169 Drzwi -- Odporność na wstrząsy -- Wymagania i metoda badania
Doors -- Resistance to shocks -- Requrements and test method
Zastępuje: PN-B-06079:1988P
ICS: 91.060.50
2018-09-01
prPN-B-02655P
180.0.1153
KT 180 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

ICS: 13.220.40
prPN-B-02877-4P
180.0.1193
KT 180 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania
Fire protection in buildings -- Natural smoke and heat axhaust systems -- Principles of design
Zastępuje: PN-B-02877-4:2001P; PN-B-02877-4:2001/Az1:2006P
2019-08-12
prPN-B-02852P
180.0.1192
KT 180 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
Fire protection in buildings -- Calculation of fire load and relative length of time of fire
Zastępuje: PN-B-02852:2001P
2019-08-12
prPN-Z-19005P
190.0.1120
KT 190 Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych
Soil quality -- Assessment of the soil sanitary conditions -- Detection and quantitative determination of eggs of the intestinal parasites from species Ascaris, Trichuris and Toxocara in dehydrated sewage sudge
ICS: 13.080.01
2018-08-03
prPN-Z-19012P
192.0.1133
KT 192 Jakość gleby -- Oznaczanie składu granulometrycznego w mineralnym materiale glebowym -- Metoda dyfrakcji laserowej
Soil quality -- Determination of particle size distribution in mineral soil material -- Laser diffraction method
ICS: 13.080.01
2019-10-18
prPN-B-04309P
196.0.1114
KT 196 Cement -- Metody badań -- Oznaczanie stopnia białości
Cement -- Methods of testing -- Determination of the degree of whiteness
Zastępuje: PN-B-04309:1973P
ICS: 91.100.10
2018-12-31
prPN-B-20133P
211.0.1149
KT 211 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Wymagania dotyczące parametrów wyrobów przeznaczonych do określonych zastosowań
Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Requirements on parameters of products intended for specific applications
2018-01-29
prPN-B-20106P
211.0.1166
KT 211 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Obmiarowanie
Thermal insulation of building and industrial plant facilities -- Quantity surveying
ICS: 91.120.10
prPN-G-97002P
220.0.1123
KT 220 Węgiel kamieny -- Klasyfikacja -- Typy
Hard coal -- Classification -- Coal types
Zastępuje: PN-G-97002:1982P
ICS: 73.040
2018-07-04
prPN-G-04508P
220.0.1141
KT 220 Węgiel kamienny -- Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi
Hard coal -- Determination of caking power by the Roga method
ICS: 73.040
2019-02-15
prPN-G-04611P
220.0.1156
KT 220 Paliwa Stałe -- Oznaczanie zawartoci wilgoci -- Metody podstawowe
Solid fuels -- Determination of moisure -- Basic methods
prPN-C-04062P
222.1.1429
KT 222/PK 1 Przetwory naftowe -- Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej

Zastępuje: PN-C-04062:1986P
ICS: 75.160.20
2018-07-22
prPN-C-96060P
222.3.1495
KT 222/PK 3 Przetwory naftowe – Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego

ICS: 75.080
2019-08-17
prPN-C-84913P
KT 223 Powietrze sprężone
Compressed air
prPN-G-04558P
226.0.1119
KT 226 Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika samozapalności
Hard coal -- Determination of autoinflammability index
Zastępuje: PN-G-04558:1993P
ICS: 73.040
2019-10-30
prPN-G-04531P
226.0.1120
KT 226 Węgiel kamienny i węgiel brunatny -- Oznaczanie gęstości nasypowej
Hard coal and brown coal -- Determination of the bulk density
Zastępuje: PN-G-04531:1973P
ICS: 73.040
prPN-N-01222P
242.0.1137
KT 242 Kompozycja wydawnicza książki
Editorial composition of a book
ICS: 01.140.40
2018-11-23
prPN-T-85005P
259.0.1127
KT 259 Usługi pocztowe -- Kartki pocztowe do automatycznego opracowywania
Postal services -- Postcards for automatic processing
Zastępuje: PN-T-85005:2000P; PN-T-85004:1999P; PN-T-85004:1999/Az1:2002P
ICS: 85.080.99
2018-09-28
prPN-T-85003P
259.0.1126
KT 259 Usługi pocztowe -- Koperty do automatycznego opracowywania
Postal services -- Envelopes for automatic processing
Zastępuje: PN-T-85003:1999P
ICS: 85.080.99
2018-09-28
prPN-B-06264P
274.0.1114
KT 274 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne
Non-destructive testing of concrete -- Radiography of concrete
Zastępuje: PN-B-06264:1978P
ICS: 91.080.40
2019-04-07
prPN-B-06265P
274.0.1119
KT 274 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206:2016-12
Concrete --- Specification, performance, production and conformity -- National Annex to PN-EN 206:2016-12
Zastępuje: PN-B-06265:2004P
ICS: 91.100.30
2018-12-03
prPN-G-15022P
275.0.1105
KT 275 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia otwarte -- Wymagania i badania
Yielding arch roof support made of roof support arches -- Open arches -- Requirements and tests
Zastępuje: PN-G-15000-05:1992P
ICS: 73.020
2018-12-15
prPN-G-15021P
275.0.1146
KT 275 Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP z ksztaltowników typu V
Mining support - Susceptible frames of trough sections - Arch suspectible frames ŁP of V-type sections
Zastępuje: PN-G-15000-03:1993P; PN-G-15000-02:1993P
ICS: 73.020
2019-06-14
prPN-G-15023P
275.0.1147
KT 275 Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Stopy podporowe
Mining support - Susceptible frames of trough sections - Roadway support feet
Zastępuje: PN-G-15000-06:1988P
ICS: 73.020
2019-04-14
prPN-G-11020P
275.0.1152
KT 275 Górnictwo -- Pył kamienny przeciwwybuchowy
Mining -- Antiexplosive stone dust
Zastępuje: PN-G-11020:1994P
ICS: 73.080
2018-12-31
prPN-E-05030-10P
290.0.1141
KT 290 Ochrona przed korozją -- Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa -- Terminologia
Corrosion protection -- Electrochemical cathodic and anodic protection -- Terminology
Zastępuje: PN-E-05030-10:2004P
ICS: 77.060
prPN-B-10425P
318.0.0007
KT 318 Kominy -- Przewody dymowe, spalinowe i wetylacyjne murowane -- Wymagania i badania
Chimneys -- Smoke, exhaust and ventilation brick ductes -- Requirements and tests
Zastępuje: PN-B-10425:1989P
ICS: 91.140.30; 91.140.40
2019-03-29
Początek strony