{"Loading OT list...":"Pobieranie listy OT...","Loading %s of %s":"Aktualizowanie %s\/%s","Refresh complete. Reloading page...":"Pobieranie uko\u0144czone. Od\u015bwie\u017canie strony..."}

Normy własne w Programie Prac PKN aktualne na dzień 2017-04-23

Odśwież (odświeżenie może zająć kilka minut)
Numer tematu normalizacyjnego Numer OT Dane dotyczące tematu normalizacyjnego Planowana data publikacji
prPN-C-86013P
012.0.1164
KT 12 Materiały wybuchowe -- Oznaczanie stałości -- Próba Abla
Explosives -- Determination of stability -- Abel test
Zastępuje: PN-C-86013:1994P
ICS: 71.100.30
2018-04-16
prPN-A-99000P
039.0.1122
KT 39 Tytoń i wyroby tytoniowe -- Terminologia
Tobacco and tobacco products -- Vocabulary
Zastępuje: PN-A-99000:1999P; PN-ISO 10185:2006P
ICS: 01.040.65; 65.160
2017-08-22
prPN-E-53100P
062.0.1162
KT 62 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego -- Sprawdziany

Zastępuje: PN-E-53100:1988P
prPN-E-93152P
062.0.1161
KT 62 Łączniki instalacyjne powszechnego użytku -- Łączniki podtynkowe na prądy znamionowe do 16 A i napięcie znamionowe 250 V
Switches for domestic and similar purposes -- Flash mounted switches for rated currents not exeeding 16 A and a rated voltage 250 V
Zastępuje: PN-E-93152:1983P
ICS: 29.120.40
2018-08-06
prPN-B-02171P
102.0.1113
KT 102 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
Evaluation of vibrations influence on humans in buildings
Zastępuje: PN-B-02171:1988P
ICS: 91.120.25
2017-08-15
prPN-B-06714-46P
108.0.1110
KT 108 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

Zastępuje: PN-B-06714-46:1992P
2018-10-19
prPN-H-93220P
127.0.1179
KT 127 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa o podwyższonej ciągliwości B500SP -- Pręty i walcówka żebrowana
Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel B500SP with high ductility -- Ribbed bars and coils
Zastępuje: PN-H-93220:2006P
ICS: 77.140.15
2018-06-23
prPN-H-93250P
127.0.1180
KT 127 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa o średniej ciągliwości B500S -- Pręty i walcówka żebrowana
Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel B500S with medium ductility -- Ribbed bars and coils
ICS: 77.140.15
2018-06-23
prPN-C-89224P
140.0.1185
KT 140 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru
Thermoplastics piping and ducting systems - External non-pressure and pressure piping systems of nonplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) for the conveyance of water, drainage and sewage - Practices for installation and inspection
ICS: 23.040.20; 91.140.60
2017-11-29
prPN-H-93454P
146.0.1128
KT 146 Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek żebrowych oraz podkładki żebrowe dla nawierzchni kolejowej -- Wymagania ogólne i badania
Hot rolled steel shapes for the base-plates production and base-plates for track structure -- General requirements and tests
Zastępuje: PN-H-93427-03:1988P; PN-H-93427-05:1988P; PN-H-93427-51:1988P; PN-H-93427-53:1988P; PN-H-93427-55:1988P; PN-H-93427-01:1988P
ICS: 45.080
2018-10-05
prPN-Z-04495P
159.0.1529
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dibutylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of dibutyl phthalate in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04481P
159.0.1399
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tetrahydrofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of tetrahydrofuran in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04488P
159.0.1406
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination of tin and their inorganic compounds in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
Zastępuje: PN-Z-04229-3:1996P
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04491P
159.0.1410
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of N,N-dimethylacetamide in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04482P
159.0.1400
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of N,N’-bis(2-aminoethyl)ethylenediamine in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04484P
159.0.1402
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,1-dichloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of 1,1-dichloroethene in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04490P
159.0.1409
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Air purity protection -- Determination of toluene-2,4-diisocyanate and toluene-2,6-diisocyanate in workplaces by high performance liquid chromatography
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04487P
159.0.1405
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination of lead and its inorganic compounds in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
Zastępuje: PN-Z-04139-04:1989P
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04494P
159.0.1528
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nadoctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of peracetic acid in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
2018-12-10
prPN-Z-04493P
159.0.1527
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-oksydietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Air purity protection -- Determination of 2,2'-oxydiethanol in workplaces by gas chromatography with flame-ionization detection
2018-12-10
prPN-Z-04489P
159.0.1407
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Air purity protection -- Determination of titanium and its compounds in workplaces by flame atomic absorption spectrometry
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04492P
159.0.1526
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3,4-dichloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of 3,4-dichloroaniline in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2018-12-10
prPN-Z-04486P
159.0.1404
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie akrylamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of acrylamid in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04483P
159.0.1401
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika octowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of acetic anhydride in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-Z-04485P
159.0.1403
KT 159 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną
Air purity protection -- Determination of 2-methyl-4,6-dinitrophenol in workplaces by high performance liquid chromatography with spectrophotometric detection
ICS: 13.040.30
2017-12-12
prPN-B-06079P
169.0.1154
KT 169 Drzwi -- Odporność na wstrząsy -- Wymagania i metoda badania
Doors -- Resistance to shocks -- Requrements and test method
Zastępuje: PN-B-06079:1988P
ICS: 91.060.50
2018-09-01
prPN-B-02857P
180.0.1119
KT 180 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne
Fire protection of buildings -- Fireproof water reservoirs -- General specifications
Zastępuje: PN-B-02857:1982P
ICS: 13.220.20
2017-07-07
prPN-B-02655P
180.0.1153
KT 180 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

ICS: 13.220.40
prPN-Z-19005P
190.0.1120
KT 190 Jakość gleby -- Ocena stanu sanitarnego gleby -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych z rodzajów Ascaris, Trichuris oraz Toxocara w odwodnionych osadach ściekowych
Soil quality -- Assessment of the soil sanitary conditions -- Detection and quantitative determination of eggs of the intestinal parasites from species Ascaris, Trichuris and Toxocara in dehydrated sewage sudge
ICS: 13.080.01
2017-12-31
prPN-B-04362P
194.0.1102
KT 194 Gips syntetyczny -- Wymagania i metody badań
Synthetic gypsum -- Requirements and test methods
ICS: 91.100.10
2018-03-30
prPN-B-04309P
196.0.1114
KT 196 Cement -- Metody badań -- Oznaczanie stopnia białości
Cement -- Methods of testing -- Determination of the degree of whiteness
Zastępuje: PN-B-04309:1973P
ICS: 91.100.10
2018-11-05
prPN-B-20133P
211.0.1149
KT 211 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Wymagania dotyczące parametrów wyrobów przeznaczonych do określonych zastosowań
Thermal insulation products for buildings – Factory made expanded polystyrene (EPS) products – Requirements on parameters of products intended for specific applications
2018-01-29
prPN-G-97002P
220.0.1123
KT 220 Węgiel kamieny -- Klasyfikacja -- Typy
Hard coal -- Classification -- Coal types
Zastępuje: PN-G-97002:1982P
ICS: 73.040
2017-12-22
prPN-G-04508P
220.0.1141
KT 220 Węgiel kamienny -- Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi
Hard coal -- Determination of caking power by the Roga method
ICS: 73.040
2017-12-22
prPN-G-04611P
220.0.1156
KT 220 Paliwa Stałe -- Oznaczanie zawartoci wilgoci -- Metody podstawowe
Solid fuels -- Determination of moisure -- Basic methods
prPN-C-96050P
222.1.1351
KT 222/PK 1 Przetwory naftowe -- Oleje odpadowe do regeneracji
Petroleum products -- Waste oils for regeneration
Zastępuje: PN-C-96050:1999P
ICS: 75.100
2017-08-07
prPN-C-04062P
222.1.1429
KT 222/PK 1 Przetwory naftowe -- Oznaczanie ciepła spalania paliw ciekłych w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej

Zastępuje: PN-C-04062:1986P
ICS: 75.160.20
2018-05-22
prPN-C-84913P
KT 223 Powietrze sprężone
Compressed air
prPN-G-04558P
226.0.1119
KT 226 Węgiel kamienny -- Oznaczanie wskaźnika samozapalności
Hard coal -- Determination of autoinflammability index
Zastępuje: PN-G-04558:1993P
ICS: 73.040
prPN-G-04531P
226.0.1120
KT 226 Węgiel kamienny i węgiel brunatny -- Oznaczanie gęstości nasypowej
Hard coal and brown coal -- Determination of the bulk density
Zastępuje: PN-G-04531:1973P
ICS: 73.040
prPN-B-10114P
233.0.1135
KT 233 Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
Requirements on plasters and renders of general use -- Prescribed plastering and rendering mortars, mixed on building site
ICS: 91.100.10
2017-08-11
prPN-N-01222P
242.0.1137
KT 242 Kompozycja wydawnicza książki
Editorial composition of a book
ICS: 01.140.40
2018-07-03
prPN-B-02151-5P
253.0.1112
KT 253 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 5: Wymagania i zasady klasyfikacji dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym
Building acoustics -- Protection against noice in buildings -- Part 5: Requirements and classification scheme for residential buildings with improved acoustical performance
ICS: 91.120.20
2017-11-18
prPN-B-02151-2P
253.0.1111
KT 253 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 2: Dopuszczalne wartości poziomu hałasu instalacyjnego w pomieszczeniach
Building acoustics -- Protection against noice in buildings -- Part 2: Permissible values of equipment noise level in rooms
Zastępuje: PN-B-02151-02:1987P
ICS: 91.120.20
2018-02-05
prPN-T-85005P
259.0.1127
KT 259 Usługi pocztowe -- Kartki pocztowe do automatycznego opracowywania
Postal services -- Postcards for automatic design
Zastępuje: PN-T-85005:2000P
ICS: 85.080.99
2018-09-28
prPN-T-85003P
259.0.1126
KT 259 Usługi pocztowe -- Koperty do automatycznego opracowywania
Postal services -- Envelopes for automatic processing
Zastępuje: PN-T-85003:1999P
ICS: 85.080.99
2018-09-28
prPN-F-01101P
271.0.1107
KT 271 Bankowość i pokrewne usługi finansowe -- Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP)
Banking and related financial services -- The pattern of the form for credit transfer/cash payment (WP)
ICS: 03.060
2017-09-11
prPN-B-06264P
274.0.1114
KT 274 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne
Non-destructive testing of concrete -- Radiography of concrete
Zastępuje: PN-B-06264:1978P
prPN-B-06265P
274.0.1119
KT 274 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206:2016-12 -- Beton -- Wymagania, właściwości i zgodność
Concrete -- National Annex to PN-EN 206:2014-04
Zastępuje: PN-B-06265:2004P
ICS: 91.100.30
2018-04-30
prPN-G-15022P
275.0.1105
KT 275 Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych -- Odrzwia otwarte -- Wymagania i badania
Yielding arch roof support made of roof support arches -- Open arches -- Requirements and tests
Zastępuje: PN-G-15000-05:1992P
ICS: 73.020
2018-12-15
prPN-G-15024P
275.0.1102
KT 275 Obudowa wyrobisk górniczych -- Rozpory stalowe dwustronnego działania
Mining support -- Double acting steel strecher bars
Zastępuje: PN-G-15000-7:1996P
ICS: 73.100.10
2017-12-20
prPN-G-15050P
275.0.1104
KT 275 Obudowa wyrobisk górniczych -- Siatki okładzinowe zgrzewane
Mining support -- Net lining welded
Zastępuje: PN-G-15050:1996P
ICS: 73.100.10
2018-02-21
prPN-G-15021P
275.0.1146
KT 275 Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Odrzwia łukowe podatne ŁP z ksztaltowników typu V
Mining support - Susceptible frames of trough sections - Arch suspectible frames ŁP of V-type sections
Zastępuje: PN-G-15000-02:1993P; PN-G-15000-03:1993P
ICS: 73.020
2018-12-14
prPN-G-15023P
275.0.1147
KT 275 Obudowa wyrobisk górniczych -- Odrzwia podatne z kształtowników korytkowych -- Stopy podporowe
Mining support - Susceptible frames of trough sections - Roadway support feet
Zastępuje: PN-G-15000-06:1988P
ICS: 73.020
2018-12-14
prPN-G-09008P
275.0.1148
KT 275 Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych
Mine maps – Conventional marks for underground transportation devices, face machines and energy devices
Zastępuje: PN-G-09008:1974P
ICS: 01.080.30; 73.020
2017-10-23
prPN-G-11020P
275.0.1152
KT 275 Górnictwo -- Pył kamienny przeciwwybuchowy
Mining -- Antiexplosive stone dust
Zastępuje: PN-G-11020:1994P
ICS: 73.080
2018-12-31
prPN-Z-78200P
284.0.1133
KT 284 Pneumatyczne materace przeciwodleżynowe
Pneumatic anti-bedsore mattresses
ICS: 11.140
2017-08-24
prPN-E-05030-10P
290.0.1141
KT 290 Ochrona przed korozją -- Elektrochemiczna ochrona katodowa i anodowa -- Terminologia
Corrosion protection -- Electrochemical cathodic and anodic protection -- Terminology
Zastępuje: PN-E-05030-10:2004P
ICS: 77.060
prPN-B-02870P
318.0.0005
KT 318 Badania ogniowe -- Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW
Fire tests -- Chimneys for heating devices with output up to 150 kW
Zastępuje: PN-B-02870:1993P
ICS: 13.220.50
2017-12-29
prPN-B-10425P
318.0.0007
KT 318 Kominy dymowe, spalinowe i wentylacyjne -- Badania i wymagania przy odbiorze
Smoke, combustion and ventilation chimneys – Tests and requirements on acceptance.
Zastępuje: PN-B-10425:1989P
2018-06-16
prPN-N-06000P
507.0.0001
KZ 507 Model referencyjny do kształtowania kompetencji kluczowych w szkolnictwie podstawowym
The reference model for the development of key competencies in primary education
ICS: 03.180
2018-02-23
Początek strony